Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. gegužės  21  d.

įsakymu Nr. 1-160

 

 

organizacijos valdymo SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

  1. Organizacijos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.
  2. Pareigybės lygis – A
  3. Vyriausiasis specialistas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
  4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių, komunikacijos arba žurnalistikos srityse;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, visuomenės informavimą;

4.4. išmanyti bendruosius reikalavimus, taikomus valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

4.5. išmanyti žiniasklaidos priemonių darbo specifiką, informacinės medžiagos rinkimo ir jos pateikimo ypatumus.  išmanyti viešųjų ryšių technologijas;

4.6. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.8. sugebėti analizuoti, vertinti vykstančius visuomeninius procesus ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

 

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia ir visais prieinamais informacijos kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms bei organizacijoms informaciją apie ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą energetikos ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti ministerijos veiklos viešinimą;

5.2. pagal kompetenciją stebi ir analizuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali, ministerijos poziciją atsispindinti informacija. Prireikus įstatymų nustatyta tvarka rengia raštus, reikalaujančius paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją;

5.3. užtikrina sklandų ministerijos interneto svetainės enmin.lrv.lt funkcionavimą;

5.4. nuolatos prižiūri ir teikia siūlymus dėl aktualios informacijos pateikimo ministerijos interneto svetainėje talpinimo užtikrindamas, kad joje pateikta informacija būtų teisinga, aktuali, teisiškai galiojanti ir reguliariai atnaujinama;

5.5. rengia ir ministerijos interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbia ministerijos reguliavimo srities aktualijas, naujienas, pranešimus spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinę;

5.6. ministerijos interneto svetainėje skelbia svarbiausią su įstaigos veikla susijusią informaciją, papildomai pateikiant šią informaciją anglų kalba, prireikus – kita užsienio kalba;

5.7. užtikrina, kad ministerijos tinklapyje būtų skelbiama visa vieša informacija, susijusi su ministerijos veikla, trumpa įstaigos istorija, planavimu ir veiklos kryptimis; kontroliuoja ar administracijos padaliniai atsakė į svetainėje pateiktus klausimus;

5.8. atlieka viešosios informacijos analizės ir archyvavimo funkcijas, įvertindamas ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį;

5.9. pagal poreikį dalyvauja organizuojant energetikos ministerijos viešuosius renginius, rengiant spaudos konferencijas, planuojant susitikimus su žiniasklaidos atstovais, stebint ir reaguojant į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numatant tokių situacijų sprendimo būdus;

5.10. pagal poreikį dalyvauja rengiant pranešimus spaudai, straipsnius ir kitą medžiagą ir visuomenės informavimo priemonėmis platina informaciją;

5.11. dalyvauja viešinant ministerijos vykdomus projektus įvairiuose renginiuose ir žiniasklaidos priemonėse, rengia ir dalyvauja rengiant informacinę medžiagą apie tai;

5.12. pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą;

5.13. rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie ministerijos veiklą;

5.14. talpina su 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) administravimu, vertinimu ir informavimu apie ją susijusią informaciją interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

5.15. dalyvauja organizuojant veiksmų programos komunikacijos veiklas;

5.16. pagal poreikį organizuoja ministerijos socialinio tinklapio sukūrimą, aktualios informacijos jame teikimą, užtikrindamas, ministerijos veiklos visuomenei prieinamumą ir viešinimą;

5.17. talpina informaciją į ministerijos vidinį portalą, tikrina ir patvirtiną kitų portalo vartotojų talpinamą informaciją;

5.18. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;

5.19. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

III SKYRIUS

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

6. Vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių ar jos reguliavimo sričiai priskirtų juridinių asmenų informaciją, reikalingą ministerijos veiklai viešinti;

6.2. naudotis visais prieinamais ministerijos informacijos šaltiniais;

6.3. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;

6.4. netalpinti neetiškos, tikrovės neatitinkančios informacijos ministerijos interneto svetainėje ir vidiniame ministerijos portale.

7. Vyriausiasis specialistas atsako už šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi ir ministerijos vidaus administravimo norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi.

 

IV SKYRIUS

 PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis vyriausiais specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_________________________