Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. 1-77


ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. BENDROJI DALIS

1. Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.
2. Vyriausias specialistas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui (toliau – skyriaus vedėjas).
3. Vyriausias specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
3.3. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
3.4. būti susipažinusiam su MS SharePoint, MS SQL Server, serverių operacinėmis sistemomis: „MS Windows Server“, „Linux“, turinio valdymo sistemomis, dokumentų valdymo sistemomis; kitomis taikomosiomis programomis ir programų paketais;
3.5. turėti tarnybinių stočių ir kompiuterinių tinklų administravimo įgūdžių;
 išmanyti interneto technologijas, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių, kompiuterių sandarą, operacines sistemas ir kitą sisteminę programinę įrangą;
3.6. mokėti administruoti kompiuterių tinklus, serverių operacines sistemas bei informacines sistemas, atlikti kompiuterizuotų darbo vietų sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, administravimo, diegimo ir priežiūros darbus;
3.7. išmanyti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką;
3.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti informacinių, organizacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje raštvedybos taisykles;
3.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, informacinių sistemų infrastruktūros valdymą ir sisteminį administravimą, duomenų apsaugą bei informacinių sistemų saugumą, informacinių sistemų projektų valdymą, kokybės užtikrinimą, elektroninį parašą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą;
3.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją.
3.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

II. PAGRINDINĖS FUKNCIJOS

4. Šias pareigas einančio vyriausiojo specialisto pagrindinės funkcijos:
4.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politiką;
4.2. įgyvendina Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategiją ministerijoje;
4.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos dokumentų valdymo sistemos aptarnavimo bei jos atnaujinimo bei vystymo darbus, siekdamas užtikrinti nepriekaištingą ministerijos dokumentų valdymo sistemos funkcionavimą;
4.4. administruoja ministerijos vidinį portalą, tvarko jame pateiktą informaciją, užtikrina jo sklandų veikimą bei atsako už jo techninį aptarnavimą;
4.5. koordinuoja informacijos tvarkymą ministerijos interneto svetainėje bei organizuoja jos techninį aptarnavimą, siekdamas užtikrinti nepriekaištingą ministerijos interneto svetainės funkcionavimą;
4.6. organizuoja ir vykdo elektroninio parašo diegimo ministerijoje darbus;
4.7. pagal kompetenciją rengia operacinių sistemų, tipinių programinių paketų ir sistemų naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka jų laikymosi priežiūrą;
4.8. konsultuoja ministerijos darbuotojus dokumentų valdymo sistemos, operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir informacinių sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis ministerijos informacinių sistemų produktais;
4.9. analizuoja ministerijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį ir užtikrina informacinių sistemų vystymą bei plėtojimą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos informacinių technologijų modernizavimo ir plėtros;
4.10. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl kompiuterinės, programinės įrangos, technikos eksploatacinių medžiagų įsigijimo;
4.12. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių projektus, taip pat ir kitus ministerijos vidaus administravimo teisės aktų projektus;
4.13. atlieka ministerijos disponuojamų mobiliųjų telefonų priežiūrą, užtikrina jų tinkamą funkcionavimą bei  inicijuoja susijusius prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
4.14. pagal kompetenciją dalyvauja metinėse inventorizacijose, teikia pasiūlymus dėl nereikalingų ar netinkamų naudoti mobiliųjų telefonų, jų priedų ir kitų susijusių prekių nurašymo;
4.15. skyriaus vedėjo pavedimu palaiko ryšius su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis informacinių technologijų politikos formavimo bei informacinių technologijų ir komunikacinių sistemų priežiūros klausimais, atstovauja ministerijai vyriausybinėse ir tarpinstitucinėse komisijose ir darbo grupėse, kuriose sprendžiami informacinių technologijų ir komunikacinių sistemų klausimai;
4.16. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais laikino neatvykimo į darbą atvejais;
4.17. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

III. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Vyriausiasis specialistas turi teisę:
5.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, taip pat iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų juridinių asmenų informaciją, reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
5.2. dalyvauti su skyriaus veikla susijusiuose ministerijos pasitarimuose ir darbo grupėse, rengti pasitarimus ir kviesti juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų specialistus;
5.3. gauti darbui reikalingas priemones, informaciją ir techninę pagalbą, pasitelkti ekspertų pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti ir įgyvendinti;
5.4. kelti kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose ir seminaruose.
6. Vyriausias specialistas atsako už:
6.2. jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą;
6.3. tinkamą kitų šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, ministerijos vidaus tvarkos taisyklių ir kitų ministerijos vidaus administravimo norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi.
6.4. tinkamą jam patikėtų ministerijos materialinių vertybių saugojimą ir disponavimą teisės aktų nustatyta tvarka.