Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Darbo patirtis – turto valdymo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją;

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas;

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją;

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus;

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;

Koordinuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimą ministerijoje;

Pagal kompetenciją organizuoja ministerijos ūkinių ir kitų išlaidų planavimą ir vykdymą;

Pagal kompetenciją organizuoja ministerijos naudojamų patalpų eksploataciją ir priežiūrą, transporto eksploatavimo priežiūrą;

Organizuoja informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politikos įgyvendinimą;

Tvirtina ministerijos sudarytų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą;

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.