Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1-208 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-433 redakcija) ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) žmogiškųjų išteklių valdymą, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūrą, dokumentų bei materialinių išteklių planavimą ir valdymą, taip pat ir žmogiškųjų išteklių, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros, dokumentų bei materialinių išteklių, skirtų 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimui, vertinimui ir informavimui apie ją valdymą, tinkamą skyriaus darbo planavimą, organizavimą bei skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų vykdyti funkcijų vykdymą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – žmogiškųjų išteklių valdymo, dokumentų valdymo ir administravimo, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros, turto valdymo ir priežiūros ir specialiosios veiklos srities – asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslo studijų srities vadybos, verslo arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą, valstybės tarnybą, darbo santykius ir finansinę, ūkinę biudžetinių įstaigų veiklą, būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje; 6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, siekiant užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų įgyvendinimą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – personalas) užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą; 7.2. padeda Lietuvos Respublikos energetikos ministrui (toliau – energetikos ministras) arba įstatymų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui, formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką, planuoti ir valdyti personalą; 7.3. dalyvauja kuriant ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius atitinkantį strateginį personalo valdymą; 7.4. planuoja ir organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę kultūrą; 7.5. teikia energetikos ministrui ir ministerijos kancleriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei jo efektyvaus panaudojimo, dalyvauja kuriant ministerijos personalo adaptavimo ir karjeros planavimo sistemas ministerijoje, atlieka ministerijos personalo sudėties kiekybinę ir kokybinę analizę; 7.6. pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ministerijoje: dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti; 7.7. padeda energetikos ministrui užtikrinti lygių galimybių politikos įgyvendinimą ministerijoje, teikia siūlymus dėl jos įgyvendinimo priemonių ir vykdymo priežiūros, rengia teisės aktų projektus užtikrinančius jų įgyvendinimą; 7.8. padeda energetikos ministrui kontroliuoti, kaip valstybės tarnyboje dirbantys asmenys, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas; 7.9. dalyvauja ministerijos personalo ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinime, dalyvauja ministerijos vertinimo komisijų darbe; 7.10. planuoja ministerijos personalo administracinių, bendrųjų ir lyderystės gebėjimų tobulinimą atsižvelgiant į ministerijai nustatytus strateginius tikslus bei uždavinius, teikia siūlymus dėl ministerijos personalo kvalifikacijos kėlimo ir mokymo; 7.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius dokumentus; 7.12. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl rengiamų teisės aktų projektų, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose bei tarpinstituciniuose pasitarimuose nagrinėjamų teisės aktų projektų; 7.13 organizuoja tinkamą dokumentų valdymą ministerijoje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 7.14. organizuoja įslaptintų dokumentų administravimą, leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą ministerijos darbuotojams; 7.15. užtikrina asmenų aptarnavimą ministerijoje „vieno langelio“ principu; 7.16. organizuoja informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politikos įgyvendinimą; 7.17. organizuoja ir vykdo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės įmonių vadovų atrankos procedūras; 7.18. padeda energetikos ministrui kontroliuoti, kaip valstybės tarnyboje dirbantys asmenys, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas; 7.19. koordinuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimą ministerijoje; 7.20 pagal kompetenciją organizuoja ministerijos ūkinių ir kitų išlaidų planavimą ir vykdymą; 7.21. pagal kompetenciją organizuoja ministerijos autotransporto eksploatavimo priežiūrą; 7.22. pagal kompetenciją organizuoja ministerijos naudojamų patalpų eksploataciją ir priežiūra; 7.23. pagal kompetenciją organizuoja savalaikę, teisingą ir prieinamą vidinę ir išorinę komunikaciją; 7.24. organizuoja ministerijos dokumentų, informacinių ir komunikacinių technologijų, materialinių vertybių, komunikacijos ir personalo, susijusių su 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu, valdymą; 7.25. pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų rengimą; 7.26. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.27. teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, skyriaus nuostatų pakeitimo (papildymo), pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymų rengimo (papildymo), susipažįsta su pavaldžių valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo; 7.28. tvirtina ministerijos sudarytų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą; 7.29. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui. ________________________