Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Darbo patirtis – turto valdymo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją;

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas;

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją;

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus;

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;

Koordinuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimą ministerijoje;

Pagal kompetenciją organizuoja ministerijos ūkinių ir kitų išlaidų planavimą ir vykdymą;

Organizuoja tinkamą dokumentų valdymą ministerijoje, organizuoja įslaptintų dokumentų administravimą, leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą ministerijos darbuotojams;

Pagal kompetenciją organizuoja ministerijos naudojamų patalpų eksploataciją ir priežiūrą, transporto eksploatavimo priežiūrą;

Organizuoja informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politikos įgyvendinimą;

Tvirtina ministerijos sudarytų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą;

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.