Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio 12  d.

įsakymu Nr. 1-118

 

 GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klimato kaitos valdymo grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo didinimo politiką, taip pat teisės aktams, kitiems normatyviniams bei techniniams dokumentams grupės kompetencijos klausimais rengti, pagal grupės kompetenciją atlikti funkcijas, susijusias su 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimu, taip pat funkcijas, reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.


 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos srities energijos efektyvumo didinimo politikos įgyvendinimo.


 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją ir kitus strateginius, planavimo dokumentus;

5.2. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių efektyvaus energijos vartojimo politiką, projektus;

5.3. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose efektyvaus energijos vartojimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų ES dokumentų;

5.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas kitiems Energetikos ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.6. dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;

5.7. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupė veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus energijos vartojimo efektyvumo sektoriuje: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;

5.9. teikia informaciją kitiems Energetikos ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;

5.11. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;

5.12. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

 

 

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

 

______________________