Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. 1-118

 

 

KLIMATO KAITOS VALDYMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klimato kaitos valdymo grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti grupei pavestų uždavinių ir funkcijų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai politikos įgyvendinimo srityje vykdymą, teisės aktams ir kitiems dokumentams grupės kompetencijos klausimais rengti.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. gebėti nagrinėti ir taikyti teisės aktus, rengti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir išvadas, mokėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus strateginius ir planavimo dokumentus;

5.2. analizuoja iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos rėmimo priemonių ir kainodaros įtaką šių šaltinių naudojimo plėtrai Europos Sąjungos šalyse;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas kitiems Energetikos ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.4. rengia su atsinaujinančių išteklių energijos plėtra susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

5.5. bendradarbiauja su kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis pagal grupės vadovo nurodytus uždavinius;

5.6. analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų paklausimus ar pavedimus, rengia raštus, dokumentus, informaciją, ataskaitas, pažymas grupės kompetencijos klausimais;

5.7. analizuoja ir sistemina informaciją valstybės pagalbos schemos atsinaujinančių energijos išteklių srityje derinimo su Europos Komisija klausimais;

5.8. rengia, sistemina bei analizuoja teisinę ir techninę informaciją atsinaujinančių išteklių energijos klausimais;

5.9. dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;

5.10. atsako už grupės bylų tvarkymą ir perduoda jas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

5.11. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;

5.12. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

 

____________________