Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. 1-118

 

 

KLIMATO KAITOS VALDYMO GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klimato kaitos valdymo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga grupei pavestų uždavinių ir funkcijų energijos efektyvumo didinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje užtikrinti, organizuoti teisės aktų ir normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų rengimą, kad būtų užtikrintas tinkamas energijos efektyvumo teisinis reguliavimas. Pagal grupės kompetenciją, grupės patarėjo pareigybė taip pat reikalinga atlikti funkcijas, susijusias su 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimu, taip pat funkcijas, reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.


 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos srities energijos efektyvumo didinimo politikos įgyvendinimo.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“  programiniu paketu;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą;

5.2. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planą, koordinuoja jame nustatytų priemonių, užtikrinančių efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą, įgyvendinimą;

5.3. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų ir Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtų strateginių ir programinių dokumentų projektus grupės kompetencijos klausimais;

5.4. rengia ir teikia siūlymus dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano projekto rengimo ir tikslinimo, koordinuoja jo įgyvendinimą ir vykdo priežiūrą;

5.5. analizuoja ES valstybių narių ir kitų valstybių gerąją patirtį, įgyvendinant efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo politiką, teikia siūlymus dėl sėkmingų priemonių taikymo Lietuvoje;

5.6. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja institucijų, įmonių ir organizacijų bei asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas institucijoms, įmonėms, organizacijoms ir Energetikos ministerijos administracijos padaliniams, grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.8. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų ES dokumentų grupės kompetencijos klausimais;

5.9. dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų darbe;

5.10. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis grupės kompetencijos klausimais;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus energijos vartojimo efektyvumo sektoriuje: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;

5.12. teikia informaciją kitiems Energetikos ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;

5.14. organizuoja informacijos apie efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą sklaidą;

5.15. sistemina ir analizuoja ekonominę-finansinę, ūkinę, normatyvinę, statistinę bei kitą informaciją grupės veiklos klausimais, dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su grupės veikla, siekiant užtikrinti tinkamą grupės funkcijų vykdymą;

5.16. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

 

_____________________