Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – viešasis administravimas; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – ekonomika; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – investicijų srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 

Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais. 

Pagal skyriaus kompetenciją teikia ekspertines išvadas dėl pareiškėjų skundų projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams bei organizuoja ir administruoja pareiškėjų skundų ir prašymų nagrinėjimą ministerijoje. 

Dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą. 

Teisės aktų nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti bei nustatyta tvarka teikia dokumentus audito institucijoms; skyriaus kompetencijos ribose įgyvendina audito institucijų rekomendacijas. 

Skyriaus kompetencijos klausimais rengia ES fondų investicijoms administruoti būtinus dokumentų projektus ir teikia paaiškinimus dėl jų; rengia projektų specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus koordinuojamoms priemonėms. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.