Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1-51 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-416 redakcija) EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinant tinkamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos administravimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) kompetencijos ribose. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos administravime. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinės paramos administravimo srityje; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pagrindiniais ES ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ES struktūrinės paramos administravimą, energetikos sektoriaus veiklą, Lietuvos institucijų veiklą ES; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja planuojant, rengiant ir įgyvendinant energetikos srities ES struktūrinės paramos programinių dokumentų ar jų dalių projektus, rengia ir atnaujina juos detalizuojančių dokumentų projektus, reikalingus ES struktūrinei paramai energetikos srityje administruoti; 7.2. pagal kompetenciją, esant poreikiui, rengia ES struktūrinei paramai administruoti būtinus dokumentus, dalyvauja rengiant ir tobulinant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus; 7.3. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; 7.4. tikrina Lietuvos verslo paramos agentūros teikiamas priskirtos srities projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas; 7.5. atsižvelgdamas į projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitų informaciją ir šių ataskaitų tikrinimo rezultatus, rengia energetikos ministro įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo projektus, nustatyta tvarka teikia juos derinti ir pasirašyti; 7.6. inicijuoja įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo oficialų paskelbimą, įskaitant ministerijos ir ES struktūrinės paramos interneto svetainėse; 7.7. koordinuoja projektų administravimo ir finansavimo sutarčių ir susitarimų dėl jų pakeitimų derinimą ir pasirašymą ministerijoje; 7.8. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir vykdant visuomenės ir pareiškėjų informavimo apie Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo teikiamą paramą energetikos sektoriui veiksmus, rengia ir teikia informaciją viešinimo planų ir ataskaitų rengimui; 7.9. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų, užsienio valstybių nacionalinių institucijų bei tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją; 7.10. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais, prireikus ją derina su kompetentingomis institucijomis; 7.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms; 7.12. dalyvauja įgyvendinant ministerijos techninės paramos projektus, skirtus ministerijai priskirtų Veiksmų programos priemonių administravimui, vertinimui ir viešinimui; 7.13. dalyvauja Nacionalinės reformų darbotvarkės atnaujinimo procese; 7.14. pagal kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus valstybės pagalbos klausimais; 7.15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis; 7.16. dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje; 7.17. pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose; 7.18. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose; 7.19. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui išvadas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.20. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; 7.21. pagal kompetenciją atlieka ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. __________________