Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – mokslinių tyrimų ar eksperimentinės ar technologinės plėtros srities patirtis; 

 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą. 

Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą. 

Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 

Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą. 

Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais. 

Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą. 

Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis. 

Rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų rengimą Europos Sąjungos priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos technologijų ir inovacijų politikos srityje atžvilgiu. 

Dalyvauja ES energetikos srities technologijų ir inovacijų iniciatyvose. 

Pataria grupės vadovui dėl energetikos inovacijų politikos vykdymo ES kontekste. 

Atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos inovacijų politikos srityje atžvilgiu stebėseną, analizę ir apibendrinimus. 

Analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus ir energetikos inovacijų klausimų svarstymą ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse ir šalyse narėse, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus, rengia pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją. 

Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms energetikos inovacijų tema ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose. 

Analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos strategijų, plėtros programų, Energetikos ministerijos strateginių planų energetikos srityje suderinamumo  su svarbiausiais strateginiais ir kitais ES energetikos inovacijų politikos dokumentais. 

Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų, švietimo institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Organizuoja bendradarbiavimą su kitomis ES narėmis ir trečiosiomis šalimis MTEP ir inovacijų AEI ir kitų pažangių energetikos technologijų bei jų sklaidos klausimais. 

Dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.