Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m.  balandžio 12 d.

įsakymu Nr. 1-119

 

 

INOVACIJŲ IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMO GRUPĖS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 1.  Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS


 1.  

 

 1. Grupės patarėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) tinkamą atstovavimą tarptautiniuose ministerijos ryšiuose, taip pat kitų grupės uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.  

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – tarptautinio bendradarbiavimo.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos ir tarptautinio bendradarbiavimo (tarptautinių ryšių) srityje;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos  teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą, šalies užsienio politikos ir diplomatijos veikimą ir organizavimą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
  4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus;
  5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
  6. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;
  7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
  8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  1. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe;
  2. koordinuoja tarptautinio bendradarbiavimo klausimus, pataria grupės vadovui dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros;
  3. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos veikloje tarptautinėse organizacijose bei Šiaurės Europos ir Baltijos jūros regiono tarptautinio bendradarbiavimo formatuose, pataria grupės vadovui dėl šio bendradarbiavimo intensyvumo;
  4. dalyvauja Lietuvos dvišaliame bendradarbiavime su užsienio valstybėmis energetikos srityje ministerijos kompetencijos ribose, teikia siūlymus šio bendradarbiavimo turiniui;
  5. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams tarptautiniams susitikimams, prireikus raštu apibendrina ir pateikia susitikimų apibendrinimus ministerijos vadovybei, administraciniams padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
  6. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
  7. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
  8. pagal ministerijos kompetenciją bendradarbiauja su Užsienio reikalų ministerija;
  9. pagal kompetenciją teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;
  10. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
  11. pagal kompetenciją analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;
  12. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;
  13. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais, o nesant grupės vadovo ir vyresniojo patarėjo – grupės vadovą;
  14. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

 

 

 


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės vadovui grupės vadovui.

 

________________