Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – vadyba; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – inovacijų aplinkos gerinimo srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus. 

Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą. 

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės. 

Koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis. 

Koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą arba prireikus rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis. 

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros. 

Koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą arba prireikus organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais. 

Pataria grupės vadovui dėl energetikos inovacijų politikos vykdymo. 

Dalyvauja ES energetikos srities technologijų ir inovacijų iniciatyvose. 

Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų, švietimo institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis energetikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) bei energetikos inovacijų srityse. 

Dalyvauja su energetikos inovacijomis susijusiuose Energetikos ministerijos projektuose. 

Prisideda įgyvendinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano ir Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano su inovacijomis susijusias priemones. 

Prisideda kuriant energetikos srities inovacijų skatinimo platformą. 

Prisideda skatinant energetikos startuolių ekosistemos susiformavimą ir plėtrą energetikos srityje. 

Skatina su suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) susijusių technologijų plėtrą ir SGD kompetencijų centro ir klasterio išvystymą Lietuvoje. 

Skatina MTEP ir inovacijas atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) ir kitų pažangių energetikos technologijų srityse. 

Organizuoja bendradarbiavimą su kitomis ES narėmis ir trečiosiomis šalimis MTEP ir inovacijų AEI ir kitų pažangių energetikos technologijų bei jų sklaidos klausimais. 

Dalyvauja ES energetikos srities technologijų ir inovacijų iniciatyvose. 

Atstovauja Energetikos ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius susitikimus. 

Laikinai nesant grupės vadovo organizuoja grupės darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą grupės nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.