Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. 1-119

INOVACIJŲ IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMO GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Grupės vadovo pareigybės paskirtis – grupės veiklos organizavimas, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo koordinavimas, Europos reikalų koordinavimo kontrolė, taip pat užtikrintas kitų grupės uždavinių įgyvendinimas ir funkcijų atlikimas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – energetikos inovacijų skatinimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų koordinavimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba ekonomikos krypties;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį inovacijų skatinimo arba tarptautinio bendradarbiavimo srityje ir 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus;

4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politiką reglamentuojančiais teisės aktais;

4.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

4.7. mokėti anglų kalbą gero vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJO

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1 vadovauja grupės veiklai, planuoja ir paskirsto užduotis grupės darbuotojams, užtikrina efektyvų grupės užduočių atlikimą, pagal kompetenciją atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos;     

5.2. kontroliuoja grupės atliekamų darbų eigą ir rezultatus, užtikrina, kad grupės darbai būtų atliekami laiku ir kokybiškai, vizuoja grupės parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;     

5.3. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl grupės struktūros tobulinimo, organizuoja grupės nuostatų pakeitimą (papildymą), grupės valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su grupės valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo grupės valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl grupės darbuotojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;

5.4. koordinuoja energetikos inovacijų politikos klausimus ministerijos kompetencijos ribose;

5.5. užtikrina su energetikos inovacijomis susijusių grupės uždavinių įgyvendinimą;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja bendradarbiavime su kitomis ES narėmis ir trečiosiomis šalimis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų atsinaujinančių energijos išteklių ir kitų pažangių energetikos technologijų bei jų sklaidos klausimais;

5.7.koordinuoja Lietuvos pozicijų dėl ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos ir branduolinės energetikos srityje rengimą;

5.8 pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų, švietimo institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;

5.9.dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;

5.10.pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, kuriuose aptariami grupės vadovo kompetencijai priskirti klausimai;

5.11.pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;

5.12.pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;

5.13.rengia ir teikia energetikos ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui išvadas ir pasiūlymus grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;

5.15.vykdo kitus, su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui ir atskaitingas energetikos viceministrui pagal kuruojamą sritį.

 

_____________________