Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

Darbo patirtis – inovacijų aplinkos gerinimo srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;  

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai; 

Darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui. 

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

Dalyvauja bendradarbiavime su kitomis ES narėmis ir trečiosiomis šalimis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų atsinaujinančių energijos išteklių ir kitų pažangių energetikos technologijų bei jų sklaidos klausimais. 

Koordinuoja Lietuvos pozicijų dėl ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos srityje rengimą. 

Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų, švietimo institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Dalyvauja ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais. 

Dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose. 

Dalyvauja energetikos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.