Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-334 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-399 redakcija) IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga tinkamam skyriaus darbo organizavimui užtikrinti, branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities teisės aktų projektams rengti ir šių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti, dalyvauti sprendžiant techninius, finansinius ir teisinius klausimus, susijusius su saugaus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo užtikrinimu. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais fizinių ir juridinių asmenų veiklą branduolinės energetikos srityje, būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis; 6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje; 6.4. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. laikinai nesant skyriaus vedėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą; 7.2. vykdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos priemonių dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo vadovo funkcijas; 7.3. rengia branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; 7.4. rengia teisės aktų projektus, susijusius su VĮ Ignalinos atominės elektrinės savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu; 7.5. rengia, nagrinėja teisės aktų projektų, susijusių su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutrukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, pasiūlymus; 7.6. nagrinėja ir teikia išvadas dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybai teikiamų teisės aktų projektų; 7.7. pagal kompetenciją prižiūri teisės aktų, reglamentuojančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, nuostatų įgyvendinimą; 7.8. pagal kompetenciją vykdo VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos priežiūrą; 7.9. bendradarbiauja su Europos Komisija ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų finansavimo ir įgyvendinimo klausimais; 7.10. analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus; 7.11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka padeda skyriaus vedėjui rengti ir teikti informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ____________________