Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – teisė; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – branduolinės energetikos srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

kalba – rusų; 

kalbos mokėjimo lygis – B1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0 

gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis. 

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

FUNKCIJOS 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 

Laikinai nesant skyriaus vedėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Vykdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos priemonių dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo vadovo funkcijas. 

Rengia teisės aktų projektus, susijusius su VĮ Ignalinos atominės elektrinės savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, nagrinėja ir teikia išvadas dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybai teikiamų dokumentų, pagal kompetenciją vykdo VĮ IAE veiklos priežiūrą. 

Bendradarbiauja su Europos Komisija ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų finansavimo ir įgyvendinimo klausimais. 

Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka padeda skyriaus vedėjui rengti ir teikti informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.