Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1-44 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-398 redakcija) IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus darbui organizuoti ir dalyvauti sprendžiant techninius, finansinius ir teisinius klausimus, susijusius su saugaus Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo užtikrinimu, branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities teisės aktų projektams rengti ir šių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – branduolinės energetikos. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities teisės, verslo ir vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis); 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos sektorių ir Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą; būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis; 6.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal kompetenciją koordinuoja Ignalinos programos projektų įgyvendinimą; 7.2. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; 7.3. pagal kompetenciją kontaktuoja su Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis dėl finansavimo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbams vykdyti užtikrinimo; 7.4. prižiūri Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimą, administravimą ir kontrolę; 7.5. pagal kompetenciją dalyvauja Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veikloje; 7.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA), taip pat kitomis tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis; 7.7. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos branduolinės energetikos sektoriaus klausimais; 7.8. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau –ministerija), tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje branduolinės energetikos klausimais; 7.9. analizuoja ir rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais; 7.10. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos; 7.11. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo; 7.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui. ____________________