Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – politikos mokslai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 

Koordinuoja nacionalinio saugumo, energetinio saugumo ir kibernetinio saugumo energetikos sektoriuje klausimus, identifikuoja problemas ir teikia siūlymus dėl jų sprendimo, stebi ir pagal kompetenciją užtikrina Nacionaliniam saugumui svarbią reikšmę turinčių objektų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų tinkamą vykdymą energetikos ministro valdymo srityje. 

Užtikrina sklandų pasiruošimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų energetikos sektoriuje valdymui, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai. 

Teikia išvadas dėl teisės aktų projektų nacionalinio saugumo, energetinio saugumo ir kibernetinio saugumo, energetikos sektoriaus valstybinės reikšmės objektų  apsaugos, krizių ir ekstremaliųjų situacijų energetikos sektoriuje, Nacionalinio saugumo strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų tarpsektorinių strategijų klausimais. 

Koordinuoja grėsmių nacionaliniam saugumui, energetiniam saugumui ir kibernetiniam saugumui energetikos srityje sąrašo sudarymą ir jų šalinimo bei mažinimo priemonių įgyvendinimo ataskaitos rengimą pagal ministerijos kompetenciją. 

Dalyvauja rengiant NATO krizių valdymo pratybas CMX, rengia jų ataskaitą pagal ministerijos kompetenciją; dalyvauja NATO Civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo komiteto (angl. CEPC) Pramoninių išteklių ir ryšių paslaugų grupės (angl. IRCSG) veikloje. 

Rengia Nacionalinio saugumo būklės ir plėtros ataskaitą pagal ministerijos kompetenciją. 

Koordinuoja ir dalyvauja rengiant ir tikslinant ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir ministerijos Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. 

Koordinuoja ir dalyvauja nustatant ir peržiūrint energetikos sektoriaus valstybinės reikšmės objektų atitiktį Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų kriterijams. 

Rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius saugų ir patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos perdavimą, skirstymą, tiekimą ir vartojimą. 

Pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais. 
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.