Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – transporto inžinerija; 

studijų kryptis – teisė; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano nuostatų tikslinimo energetinio saugumo srityje bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą. 

Nagrinėja šalies naftos ir (ar) naftos produktų sektorių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant sektoriaus plėtros strategijas ir programas, kuria teisines ir kitas sąlygas joms įgyvendinti, teikia pasiūlymus dėl energetinio saugumo politikos įgyvendinimo. 

Organizuoja naftos produktų valstybės atsargų sudarymą, saugojimą, atnaujinimą, kaupimą ir apskaitą. 

Teikia siūlymus dėl naftos produktų valstybės atsargų sukaupimo kiekių, jų nomenklatūros ir valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybės atsargoms sudaryti, kaupti ir tvarkyti. 

Koordinuoja atsargų paskirstymo, energijos ir energijos išteklių vartojimo apribojimo, naftos produktų pakeitimo kitais energijos ištekliais ekstremaliomis energetikos padėties laikotarpio sąlygomis klausimus. 

Koordinuoja energijos išteklių rezervinių atsargų kaupimą ir tvarkymą; rengia energijos išteklių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką. 

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą energijos išteklių tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai, pagal kompetenciją vykdo nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių užduotis. 

Rengia ir tobulina naftos produktų kokybę, naftos ir (ar) naftos produktų objektų ir (ar) įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos bei kitus techninius klausimus reglamentuojančius teisės aktus. 

Pagal grupės kompetenciją rengia ir sistemina atstovavimo valstybei valstybės valdomose įmonėse, kurių akcininko teises įgyvendina Energetikos ministerija, dokumentus ir kitus susijusius dokumentus. 

Pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.