Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – politikos mokslai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

FUNKCIJOS 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais. 

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus. 

Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą. 

Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją. 

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.  
Laikinai nesant grupės vadovo organizuoja grupės darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą grupei nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Pagal grupės kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano rengimo ir tikslinimo bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą. 

Dalyvauja formuojant ir įgyvendina energetinio saugumo, energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimo patikimumo ir energetinės infrastruktūros plėtojimo politiką, nagrinėja energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos sektorių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant sektorių plėtojimo strategijas ir programas. 

Koordinuoja Lietuvos energijos elektros ir dujų infrastruktūros sujungimo su kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl energetinės infrastruktūros projektų įgyvendinimo užtikrinimo ir rengia teisės aktų, reikalingų energetinės infrastruktūros projektų įgyvendinimui, projektus. 

Palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis. 
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.