Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio  12  d.

įsakymu Nr. 1-117

 

 

ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 1.  Energetikos konkurencingumo grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS


 1.  

 

 1. Energetikos konkurencingumo grupės (toliau – grupė) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo politiką, rengti normatyvinius, strateginius dokumentus ir kitų teisės aktų projektus grupės kompetencijos klausimais ir koordinuoti jų įgyvendinimą. 

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos sektoriaus konkurencingumo skatinimo politikos įgyvendinimo.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų, energetikos arba teisės srityje;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių; būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
  4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;
  5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
  6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

 


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia siūlymus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektui rengti, įgyvendinti ir tobulinti;

5.2. rengia ir tobulina teisės aktus, užtikrinančius sąlygas konkurencingam energijos tiekimui ir vartojimui bei racionalią šalies energetikos sektoriaus infrastruktūros plėtrą;

5.3. formuoja Lietuvos Respublikos energetikos politiką nustatant šalies verslo ir pramonės konkurencingumą skatinančius energijos išteklių kainodaros principus;

5.4. formuoja šalies energetikos politiką dėl priemonių reikalingų konkurencijos tarp energijos tiekėjų skatinimui, naujų energijos tiekėjų pritraukimui;

5.5. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius licencijuojamas veiklas, susijusias su gamtinių dujų išteklių tiekimu ir prekyba, gamtinių dujų biržos plėtra ir likvidumo didinimu, efektyviu gamtinių dujų rinkos funkcionavimu;

5.6. analizuoja šalies ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių narių gamtinių dujų rinkos pasikeitimus, kainas ir kainodaras, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;

5.7. rengia nacionalinę poziciją regioninės gamtinių dujų rinkos integracijos klausimais, koordinuoja tarpinstitucinį ir tarpvalstybinį reikalingą įgyvendinti su tuo susijusiems nacionaliniams tikslams;

5.8.  pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;

5.9. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą;

5.10. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos veikla užsiimančioms įmonėms, Energetikos ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms;

5.11. dalyvauja formuojant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose grupės kompetencijos klausimais;

5.12. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje grupės kompetencijos klausimais;

5.13. pagal kompetenciją analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;

5.14. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais;

5.15. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

 


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Energetikos konkurencingumo grupės vadovui.

 

________________