Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika (arba); 

studijų kryptis – teisė (arba); 

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba); 

studijų kryptis – energijos inžinerija (arba); 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – šilumos energetikos srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – 2 metai;  

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – teisės srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 

FUNKCIJOS 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sektoriaus tvarios plėtros politikos klausimais, nagrinėja centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant šio sektoriaus plėtojimo strategijas, programas ir teisės aktus, nustatant racionalias plėtros kryptis. 

Rengia ir teikia pasiūlymus centralizuoto šilumos ir karšto vandens vartotojų interesų apsaugos stiprinimo, energetinio skurdo mažinimo, šilumos ir karšto vandens vartojimo sąlygų gerinimo. 

Rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės šilumos kainodaros skatinamojo reguliavimo principų, skatinančių šilumos vartojimo paklausos ir šilumos tiekimo nuostolių mažinimą, nustatymo. 

Koordinuoja nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose nustatytų ir šilumos ūkio specialiuosiuose planuose detalizuotų savivaldybių šilumos ūkio plėtros strateginių krypčių įgyvendinimą, teikia savivaldybėms metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams rengti. 

Pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į valstybės institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus grupės kompetencijos klausimais. 

Pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.