Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – finansai; 

studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba; 

studijų kryptis – teisė; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą. 

Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą. 

Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą. 

 Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą. 

Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą. 

Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą. 

Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą. 

Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą. 

Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą. 

Stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse ar komisijose. 

Rengia ir pateikia skyriaus vedėjui vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Energetikos ministerijos, jai atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo. 

Atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos. 

Pagal kompetenciją atlieka skyriui priskirtų bylų tvarkymą ir perduoda jas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka, skyriaus vedėjo pavedimu rengia raštus. 

Laikinai nesant skyriaus vedėjo organizuoja skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Rengia ir teikia konsultacijas Energetikos ministerijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais energetikos ministrui, Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir (ar) Energetikos ministerijai atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovam. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.