Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – finansai; 

studijų kryptis – apskaita 

Darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

FUNKCIJOS 

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją. 

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją. 

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. 

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 

Planuoja skyriaus veiklą, sudaro ilgalaikius ir metinius skyriaus veiklos planus, rengiamus atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, ir teikia juos tvirtinti energetikos ministrui. 

Užtikrina, kad būtų atliekamas vidaus auditas, pateikiami vidaus audito rezultatai ir atliekamas pažangos stebėjimas. 

Atlieka vidaus auditorių darbo priežiūrą, užtikrinančią, kad vidaus auditas būtų atliekamas kokybiškai ir vadovaujantis ministro patvirtintos vidaus audito metodikos reikalavimais. 

Rengia ir teikia ministrui vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, tobulinti veiklą ir vidaus kontrolę. 

Kasmet iki kovo 1 d. rengia ir teikia LR finansų ministerijai, LT Valstybės kontrolei ir energetikos ministrui metinę skyriaus veiklos ataskaitą; 
stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų veikloje. 

Atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.