Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS KANCLERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kancleris (toliau – Ministerijos kancleris) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Ministerijos kanclerio pareigybės paskirtis – vadovauti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) administracijai, kad būtų užtikrintas tinkamas Energetikos ministerijos strateginių veiklos planų įgyvendinimas, optimaliai valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai bei informacijos ištekliai. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – ministerijos administracijos valdymo. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ir 3 metų vadovaujamo darbo patirties; 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Energetikos ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykių reguliavimą, juridinių asmenų ūkinę ir finansinę veiklą; 4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 4.6. gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant teisinio pobūdžio ūkinio reguliavimo, valstybės tarnybos, darbo santykių, valstybinio turto valdymo ir viešųjų pirkimų vykdymo klausimus; 4.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Visiškai slaptai“. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. koordinuoja ir kontroliuoja Energetikos ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; 5.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą; 5.3. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą; 5.4. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą; 5.5. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis ministerijos strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą; 5.6. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir energetikos ministro įsakymų projektų rengimą; 5.7. energetikos ministro pavedimu, įstatymų nustatyta tvarka, priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas; 5.8. pagal savo kompetenciją priima potvarkius; 5.9. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už ministerijos antspaudo naudojimą; 5.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir energetikos ministro jam pavestas vykdyti funkcijas. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus energetikos ministrui. ___________________