Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“. 

FUNKCIJOS 
Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą. 

Organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir energetikos ministro įsakymų projektų rengimą. 

Pagal savo kompetenciją priima potvarkius. 

Saugo ministerijos antspaudą ir atsako už ministerijos antspaudo naudojimą. 

Ministro pavedimu, priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis. 

Dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą. 

Užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai. 

Kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą. 

Organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą. 
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.