Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

FUNKCIJOS 

Pagal kompetenciją įgyvendina Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų strateginio planavimo dokumentų energetikos sektoriuje nuostatas. 

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir energetikos ministro pavedimai. 

Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus. 

Ministro pavedimu atstovauja energetikos ministeriją pristatydamas ir aptardamas energetikos ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose. 

Pagal kompetenciją atstovauja ministeriją Europos Sąjungos institucijose, koordinuoja dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo energetikos srityje klausimus. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.