Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – viešasis administravimas; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – ekonomika; 

studijų kryptis – politikos mokslai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo. 

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus. 

Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais. 

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą. 

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo. 

Rengia ir teikia pasiūlymus dėl konkurencijos tarp energijos ir energijos išteklių tiekėjų skatinimo, naujų energijos ir energijos išteklių tiekėjų pritraukimo, energijos vartojimo sąlygų gerinimo. 

Rengia ir teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių rinkų ir energetikos infrastruktūros plėtojimo prioritetų ir tikslų, dalyvauja rengiant šių sektorių plėtojimo strategijas ir programas, nustatant racionalias plėtros kryptis, planuojant 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės politikos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų srityje ir kitų formų valstybės pagalbos teikimo energetikos sektoriuje. 

Palaiko ryšius su atitinkamomis Europos Sąjungos, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis. 

Laikinai nesant grupės vadovo organizuoja grupės darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą grupei nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.