Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – energijos inžinerija (arba); 

studijų kryptis – teisė (arba); 

studijų kryptis – politikos mokslai (arba); 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – B2. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. 

 

FUNKCIJOS 

 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano nuostatų tikslinimo energetinio saugumo srityje bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą. 

Nagrinėja šalies gamtinių dujų, elektros, naftos ir (ar) naftos produktų sektorių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant sektoriaus plėtros strategijas ir programas, kuria teisines ir kitas sąlygas joms įgyvendinti, teikia pasiūlymus dėl energetinio saugumo politikos įgyvendinimo. 

Dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su energetikos infrastruktūros vystymu, teikia pasiūlymus dėl energetikos infrastruktūros objektų investicinių projektų derinimo. 

Koordinuoja Lietuvos energetikos sistemų sujungimo su kitų Europos Sąjungos valstybių tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl gamtinių dujų infrastruktūros projektų įgyvendinimo užtikrinimo, rengia ir tobulina teisės aktus reikalingus šių infrastruktūros projektų įgyvendinimui. 

Nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su energijos išteklių infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu. 

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą energijos išteklių tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai, pagal kompetenciją vykdo nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių, mobilizacijos užduotis. 

Pagal grupės kompetenciją dalyvauja ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų priemonių planavime, įgyvendinime; teikia pasiūlymus Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos, stebėsenos  rodiklių, atrankos kriterijų, finansavimo sąlygų keitimui, lėšų perskirstymui; teikia pasiūlymus naujos finansinės perspektyvos programinių dokumentų rengimui. 

Pagal kompetenciją rengia ir tobulina informacijos, susijusios su energijos ištekliais, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims tvarką, kiekį bei sąlygas. 

Pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.