Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  

 

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba baigus vientisąsias studijas įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį;  

turėti 2 metų darbo patirtį politinės analizės srityje; 

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, ministerijos veiklą; 

būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos ir Dokumentų rengimo taisyklėmis; 

išmanyti Lietuvos politinės sąrangos ir politikos formavimo principus; 

gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

mokėti valstybinę kalbą; 

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 

mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu; 

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

 

 FUNKCIJOS 

 

Padeda energetikos ministrui formuoti politines nuostatas, priimti ir įgyvendinti ministerijos veiklos prioritetinius tikslus energetikos srityje; 

 koordinuoja Energetikos ministerijai pavestą veiklą, susijusią su strateginių tikslų įgyvendinimo klausimais; 

padeda formuoti politiką, analizuoja ir teikia pasiūlymus Energetikos ministerijos vykdomoms veikloms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą; 

padeda energetikos ministrui pasirengti arba dalyvauja rengiant medžiagą, susijusią su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos veiklos prioritetinių tikslų, energetikos politikos įgyvendinimo klausimais; 

vykdo energetikos ministro pavedimus, susijusius su Energetikos ministerijos parengtų įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje; 

atstovauja energetikos ministrą tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja ir padeda organizuoti tarpinstitucinius susitikimus, kuriuose aptariami energetikos klausimai; 

dalyvauja Energetikos ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, kuriuose aptariami ministro padėjėjo kompetencijai priskirti klausimai; 

vykdo energetikos ministro paskirtas užduotis Energetikos ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo srityje.