Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio  12  d.

įsakymu Nr. 1-118

 

KLIMATO KAITOS VALDYMO GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klimato kaitos valdymo grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

           2. Grupės vadovo pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą grupės darbo organizavimą, grupei pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ir efektyvaus energijos vartojimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse, taip pat organizuoti norminių teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir efektyvaus energijos vartojimo srityse, rengimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

           3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ir energetikos srities energijos efektyvumo didinimo politikos įgyvendinimo srityje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje ir 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdymo sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją;

5.2. organizuoja strateginių ir planavimo dokumentų, reglamentuojančių atsinaujinančių išteklių plėtrą bei efektyvų energijos vartojimą Lietuvoje, rengimą;

5.3. rengia Energetikos ministerijos strateginio veiklos plano dalis, susijusias su grupės srities klausimais, ir atskaitas apie vykdymą;

5.4. pagal grupės kompetenciją teikia siūlymus ir dalyvauja formuojant ir įgyvendinant klimato kaitos valdymo nacionalinę politiką, įskaitant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nacionalinę politiką ir jos įgyvendinimo priemones energetikos srityje;

5.5. analizuoja ES iniciatyvas dėl valstybės pagalbos atsinaujinantiems energijos ištekliams ir energijos efektyvumo priemonėms, dalyvauja užpildant pranešimus dėl valstybės pagalbos teikimo bei perduodant pranešimus Europos Komisijai;

5.6. pagal grupės kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų rengimą, teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams grupės kompetencijos klausimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina teisės aktų projektus su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

5.7. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;

5.8. planuoja ir organizuoja grupės darbą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos ir (arba) energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, kuriuose aptariami grupės vadovo kompetencijai priskirti klausimai;

5.10. pagal energetikos ministro suteiktus įgaliojimus atstovauja Energetikos ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius susitikimus;

5.11. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl grupės struktūros tobulinimo, organizuoja grupės nuostatų pakeitimą (papildymą), grupės valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su grupės valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo grupės valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl grupės valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;

5.12. vykdo kitus, su Energetikos ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui ir atskaitingas energetikos viceministrui pagal kuruojamą sritį.

 

_____________________