Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – energijos inžinerija; 

studijų kryptis – teisė; 

studijų kryptis – politikos mokslai; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – branduolinės energetikos srities patirtis; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

FUNKCIJOS 

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

Padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos politiką branduolinio ginklo neplatinimo, branduolinės energetikos saugaus bei taikaus panaudojimo ir vystymo srityse, įskaitant Lietuvos kaimynystėje planuojamų statyti atominių elektrinių branduolinės saugos klausimai. 

Savo kompetencijos ribose, atstovauja Lietuvos Respublikai Tarptautinėje atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) reginiuose ar posėdžiuose. 

Informuoja suinteresuotas šalis apie su branduoline energetika susijusias tarptautines iniciatyvas, pasiūlymus, nuostatas, bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo. 

Teisėtais būdais gauna ir renka informaciją apie TATENA bei kitų tarptautinių organizacijų Vienoje veiklą, apie TATENA vykdomas programas, TATENA šalių-narių veiklą ir perduoda ją Energetikos ministerijai bei VATESI. 

Suteikia TATENA ir kitoms tarptautinėms organizacijoms Vienoje Energetikos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos ir VATESI pagal jų kompetenciją pateiktą ir suderintą informaciją (įskaitant ir operatyvią informaciją) apie Lietuvos Respublikos įsipareigojimų vykdymą pagal ratifikuotas Lietuvos Respublikoje tarptautines sutartis ir konvencijas. 

Bendradarbiaujant su TATENA sekretoriatu, padeda ministerijai spręsti klausimus, susijusius su nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimu, Lietuvos energetikos integracija į Europos Sąjungos energetikos sistemas bei Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu pagal Branduolinės energetikos atašė kompetencijai tenkančius klausimus. 

Padeda organizuoti Energetikos ministerijos ir VATESI atstovų susitikimus su TATENA sekretoriato atstovais, praneša apie delegacijų sudėtį, jei reikia, užsako leidimus. 

Atstovauja Lietuvos Respublikai atitinkamo lygio kitų šalių organizuojamuose oficialiuose renginiuose. Organizuoja reprezentacinius susitikimus su tarptautinių organizacijų ar kitų šalių atstovais. 

Pagal branduolinės energetikos atašė kompetenciją inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, tvarko branduolinės energetikos atašė finansinius dokumentus, užtikrina jų savalaikį ir tinkamą perdavimą Energetikos ministerijai bei atsakingoms Austrijos Respublikos institucijoms. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.