Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1-22 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-425 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS VICEMINISTRO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Padėti Lietuvos Respublikos energetikos ministrui (toliau – energetikos ministras) suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiosiose veiklos srityse – atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, šilumos ūkio plėtros bei energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumo didinimo politikos įgyvendinimo. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti darbo patirties; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, juridinių asmenų ūkinę finansinę veiklą ir kitais Energetikos ministerijos valdymo sritį reglamentuojančiais teisės aktais; 6.4. mokėti vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu; 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.6. mokėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Visiškai slaptai“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas nustatytose veiklos srityse vykdo šias funkcijas: 7.1. organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir energetikos ministro pavedimai; 7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus; 7.3. energetikos ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos veiklą; 7.4. energetikos ministro pavedimu, atstovauja energetikos ministrui pristatydamas ir aptardamas energetikos ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose; 7.5. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos administracijos padalinių, atsakingų už atsinaujinančių energijos išteklių, šilumos ūkio plėtros bei energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse politikos formavimą ir įgyvendinimą, veiklą; 7.6. vykdo kitus, su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui. __________________