Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1-274 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-430 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro patarėjas (toliau – Ministro patarėjas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Ministro patarėjas padeda Lietuvos Respublikos energetikos ministrui (toliau – energetikos ministras) suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – komunikacijos ir ryšių su visuomene. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti 3 metų darbo komunikacijos ir ryšių su visuomene srityje patirtį; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) valdymo sritį reglamentuojančiais teisės aktais; 6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.5. mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia ir įgyvendina Energetikos ministerijos komunikacijos strategiją; 7.2. organizuoja ir koordinuoja su ministerijos valdymo sritimi susijusios informacijos teikimą žiniasklaidai, piliečiams, organizacijoms; 7.3. koordinuoja energetikos ministro pranešimų, kalbų rengimą, atsako už energetikos ministro įvaizdžio formavimą; 7.4. vykdo savalaikį visuomenės informavimą apie energetikos ministro veiklą Energetikos ministerijos interneto tinklalapyje www.enmin.lt, o esant galimybei – ir per kitas visuomenės informavimo priemones; 7.5. koordinuoja ministerijos viešųjų renginių organizavimą, dalyvauja energetikos ministro rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, pateikia visuomenės informavimo priemonių atstovams Energetikos ministerijos poziciją svarstytais klausimais; 7.6. rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais; 7.7. peržiūri spaudą, referuoja energetikos ministrui apie žiniasklaidoje pasitaikančius aktualius klausimus, esant poreikiui, supažindina Energetikos ministerijos viceministrus ir ministerijos kanclerį su straipsniais, nagrinėjančiais su jų kompetencija susijusią administravimo sritį; 7.8. koordinuoja Energetikos ministerijos informacinės medžiagos kūrimą, gamybą ir sklaidą; 7.9. stebi ir reaguoja į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numato tokių situacijų sprendimo būdus; 7.10. kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali ministerijos poziciją atsispindinti informacija, prireikus, įstatymų nustatyta tvarka, reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją; 7.11. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos tarnybai ir visuomenės informavimo priemonėms oficialius informacinius pranešimus, pareiškimus ir komentarus, pagal kompetenciją prieš tai juos suderinęs su energetikos ministru, ministerijos viceministrais arba ministerijos kancleriu; 7.12. bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų užsienio valstybių naujienų bei žinių agentūromis, pagal kompetenciją teikia su ministerijos valdymo sritimi susijusią informaciją; 7.13. vykdo kitus, su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui. ______________________