Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

studijų kryptis – politikos mokslai; 

studijų kryptis – elektronikos inžinerija; 

studijų kryptis – vadyba; 

studijų kryptis – teisė; 

arba: 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

Darbo patirtis – energetikos srityje; 

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų; 

kalbos mokėjimo lygis – C1. 

FUNKCIJOS 

Konsultuoja ministerijos viceministrus, ministerijos kanclerį, ministro patarėjus ir padalinių vadovus ir Užsienio reikalų ministeriją Ukrainos energetikos klausimais, pagal kompetenciją vykdo energetikos ministro ir jo įgaliotų atstovų bei Užsienio reikalų ministerijos nurodymus. 

Teisėtais būdais renka, kaupia, analizuoja ir teikia Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijoms svarbią informaciją apie Ukrainos politiką energetikos srityje, reformas, rengiamus arba priimamus teisės aktus, programas, analitinę medžiagą ir kt. 

Teikia ministerijai informaciją apie svarbius renginius bei kitas Ukrainos iniciatyvas energetikos srityje. 

Pagal kompetenciją palaiko ir plėtoja ryšius su Ukrainos institucijų ir verslo organizacijų atstovais ir ekspertais, teikia informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms rinkos plėtros klausimais. 

Teikia ambasados vadovui konsultacijas ir reikalingą medžiagą. 

Ministerijos pavedimu dalyvauja konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose ir pateikia apibendrintą informaciją. 

Padeda organizuoti ministerijos ir kitų institucijų atstovų vizitus į Ukrainą energetikos klausimais, teikia siūlymus dėl vizitų reikalingumo ir delegacijų sudėties. 

Rengia ir platina informaciją apie Ukrainos energetikos sektoriaus naujienas. 

Dalyvauja rengiant dvišalio lygio konferencijas, parodas, muges, kitus renginius, skirtus Ukrainos visuomenei ir energetikos sektoriaus verslui supažindinti su Lietuvos energetikos laimėjimais, eksporto galimybėmis, investicijų į Lietuvos energetikos ūkį perspektyvomis, ir atvirkščiai. 

Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių veikloje. 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.