• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Kreivys
  Ministras
  Simona Mickevičienė
  Albinas Zananavičius
  Daiva Garbaliauskaitė
  Inga Žilienė
  Tomas Daukantas (l.e.p.)
  Rasa Mikšaitė
  Vita Ramanauskaitė
  Teodoras Jonas Žukas
  Kęstutis Škiudas
 • Energetinio saugumo grupė
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Bražiūnas
  Gediminas Karalius
  Rimantas Šikas
  Gintautas Danaitis
  Emilis Kazlauskas
  Lina Jūratė Švėgždaitė
  Janina Danaitienė
  Giedrė Šeškevičienė
  Diana Navickienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2019 m. balandžio 12   d.
  įsakymu Nr. 1-116

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  ENERGETINIO SAUGUMO GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Energetinio saugumo grupė (toliau – grupė) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai grupės uždaviniai yra:

  4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės politiką energetinio saugumo, energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimo patikimumo ir energetinės infrastruktūros plėtojimo srityse;
  4.2. rengti ir tobulinti teisės aktus, užtikrinančius patikimą ir saugų energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą ir vartojimą bei racionalią energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos infrastruktūros plėtrą.
  5. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planą bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
  5.2. rengia ir teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos ir energetinės infrastruktūros plėtojimo politiką pagal Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas;
  5.3. nagrinėja šalies energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos ir energetinės infrastruktūros plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant šių sektorių plėtojimo strategijas ir programas, nustatant racionalias energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos ir energetinės infrastruktūros plėtros kryptis;
  5.4. koordinuoja Lietuvos elektros ir dujų infrastruktūros sujungimo su kitų ES valstybių energetikos tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl energetinės infrastruktūros projektų įgyvendinimo užtikrinimo, rengia ir tobulina teisės aktus reikalingus energetinės infrastruktūros projektų įgyvendinimui;
  5.5. pagal kompetenciją dalyvauja ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų priemonių planavime, įgyvendinime. Teikia pasiūlymus Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos, stebėsenos  rodiklių, atrankos kriterijų, finansavimo sąlygų keitimui, lėšų perskirstymui; teikia pasiūlymus naujos finansinės perspektyvos programinių dokumentų rengimui;
  5.6. pagal kompetenciją koordinuoja ES elektros ir dujų sektorių bendro intereso projektų atranką ir įgyvendinimą, Baltijos energetikos rinkos jungčių plano įgyvendinimą ir tikslinimą;
  5.7. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius saugų ir patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos perdavimą, skirstymą, tiekimą ir vartojimą;
  5.8. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius klausimus;
  5.9. pagal kompetenciją rengia ir tobulina šalyje vartojamų energijos išteklių kokybės reikalavimus;
  5.10. pagal kompetenciją rengia ir tobulina energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarką ir sąlygas;
  5.11. pagal kompetenciją rengia ir tobulina energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarką;
  5.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su energijos išteklių infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu;
  5.13. koordinuoja krizių ir ekstremaliųjų situacijų energetikos sektoriuje valdymą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai;
  5.14. pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių užduotis;
  5.15. pagal kompetenciją rengia ir tobulina energetikos specialistų ir įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius atestavimo tvarką;
  5.16. pagal kompetenciją koordinuoja energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus;
  5.17. organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, rengia energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką;
  5.18. pagal kompetenciją kartu su Aplinkos ministerija rengia teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimą;
  5.19. pagal kompetenciją rengia ir tobulina informacijos, susijusios su energijos ištekliais, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims tvarką, kiekį bei sąlygas;
  5.20. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant politiką ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovaujant valstybei valstybės valdomose įmonėse, kurių akcininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija;
  5.21. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  5.22. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus bei teisės aktų projektus, reglamentuojančius atskirų energijos išteklių, elektros ir šilumos energetikos sektorių veiklą, rengia pasiūlymus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su ES teise;
  5.23. analizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, rengia atsakymus į valstybės institucijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus grupės kompetencijos klausimais;
  5.24. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat energetikos ministrui, viceministrams, ministerijos administracijos padaliniams grupės kompetencijos klausimais;
  5.25. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  5.26. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas;
  5.27. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose, konferencijose;
  5.28. pagal kompetenciją grupė vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei energetikos ministro ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį grupę kuruojančio viceministro (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir vykdydama funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos veiklos srityje veikiančių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą grupės uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose;
  6.3. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

   GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Grupei vadovauja grupės vadovas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus ministrui ir atskaitingas pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį grupę kuruojančiam viceministrui.

  8. Grupės vadovas:

  8.1. planuoja ir organizuoja grupės darbą;
  8.2. atsako už grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už grupės veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja grupei;
  8.5. teikia ministerijos kancleriui ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį grupę kuruojančiam viceministrui siūlymus grupės kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl jo grupės valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.
  9. Grupės vadovui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka vyresnysis patarėjas arba kitas energetikos ministro paskirtas asmuo.

   

  _____________________________

   

 • Energetikos konkurencingumo grupė
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolis Švaikauskas
  Elena Mačiulaitytė
  Vyresnioji patarėja
  Aušra Grėbliūnaitė
  Vida Dzermeikienė
  Kęstutis Šukvietis
  Vilmantas Markevičius
  Gintarė Palšauskaitė
  Edvinas Varkala
  Rimantė Balsiūnaitė
  Patarėja

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2019 m. balandžio 12  d.
  įsakymu Nr. 1-117

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Energetikos konkurencingumo grupė (toliau – grupė) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   

  4.  Grupės tikslas – valstybei ir vartotojui vertę kurianti energetikos politika, didinanti šalies ekonomikos konkurencingumą, užtikrinanti energijos ir energijos išteklių tiekimą už konkurencingą kainą.

  5. Pagrindiniai grupės uždaviniai yra:

  5.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo srityse, t. y.:

  5.1.1. energijos ir energijos išteklių prekyba ir energijos išteklių rinkų funkcionavimas;

  5.1.2. pagrįstos konkurencijos tarp energijos ir energijos išteklių tiekėjų skatinimas, naujų energijos ir energijos išteklių tiekėjų ir vartotojų pritraukimas, energijos vartojimo sąlygų gerinimas;

  5.1.3. energijos ir energijos išteklių kainodaros principų nustatymas.

  5.2. rengti ir tobulinti teisės aktus, užtikrinančius sąlygas konkurencingam energijos ir energijos išteklių tiekimui ir vartojimui bei racionalią energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtrą;

  5.3. pagal kompetenciją dalyvauti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų priemonių planavime, įgyvendinime; teikti pasiūlymus Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos, stebėsenos  rodiklių, atrankos kriterijų, finansavimo sąlygų keitimui, lėšų perskirstymui; teikia pasiūlymus naujos finansinės perspektyvos programinių dokumentų rengimui.

  6. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. dalyvauja rengiant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos priemonių įgyvendinimo plano projektą bei koordinuoja jo įgyvendinimą;

  6.2. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų ir ministerijai priskirtų strateginių ir programinių dokumentų projektus grupės kompetencijos ribose;

  6.3. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;

  6.4. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina pagal ES direktyvų bei kitų tarptautinių dokumentų reikalavimus teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų projektus;

  6.5. analizuoja šalies, ES šalių narių ir kitų užsienio valstybių energijos ir energijos išteklių raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;

  6.6. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą bei visuomenės informavimą energetikos sektoriaus konkurencingumo, energijos ir energijos išteklių prekybos ir kitais klausimais grupės kompetencijos ribose;

  6.7. pagal grupės kompetenciją formuoja valstybės politiką dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų ir kitų formų valstybės pagalbos teikimo energetikos sektoriuje;

  6.8. koordinuoja Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytų ir šilumos ūkio specialiuosiuose planuose detalizuotų savivaldybių šilumos ūkio plėtros strateginių krypčių įgyvendinimą, analizuoja šilumos gamybos iš atsinaujinančių poreikį ir potencialą, teikia pasiūlymus dėl naujų apsirūpinimo šiluma būdų įgyvendinimo;

  6.9. nagrinėja šalies energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant šių sektorių plėtojimo strategijas ir programas, nustatant racionalias energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtros kryptis;

  6.10. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl šalies vartotojų energetinio skurdo mažinimo;

  6.11. teikia pasiūlymus dėl energetikos strateginių projektų įgyvendinimo;

  6.12. grupės kompetencijos ribose koordinuoja bendros Baltijos šalių elektros ir dujų rinkų integraciją;

  6.13. grupės kompetencijos ribose rengia ir tobulina šalyje vartojamų energijos išteklių (biokuro) kokybės reikalavimus;

  6.14. rengia teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) procedūrų spartinimą ir sąlygų gerinimą;

  6.15. pagal kompetenciją rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimą valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims;

  6.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl energijos ir energijos išteklių kainų bei tarifų formavimo, valstybės reguliuojamų kainų energetikos srityje nustatymo principų;

  6.17. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir užtikrinant valstybės politikos įgyvendinimą energijos vartotojų interesų apsaugos srityje;

  6.18. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius prekybą energija ir energijos ištekliais;

  6.19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius licencijuojamas veiklas, susijusias su energijos ir energijos išteklių tiekimu ir prekyba;

  6.20. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose pristatyti;

  6.21. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į valstybės institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus grupės kompetencijos klausimais;

   6.22. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį grupę kuruojančiam viceministrui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padaliniams grupės kompetencijos klausimais;

   6.23. grupė vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei ministerijos vadovybės pavedimus šalies energetikos sektoriaus konkurencingumo ir konkurencingo energijos išteklių tiekimo srityje;

   6.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus;

   6.25. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir vykdydama funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos veiklos srityje veikiančių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą grupės uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

  7.2. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose;

  7.3. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;

  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Grupei vadovauja grupės vadovas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus ministrui ir atskaitingas pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį grupę kuruojančiam viceministrui.

  9. Grupės vadovas:

  9.1. planuoja ir organizuoja grupės darbą;

  9.2. atsako už grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.3. atsiskaito už grupės veiklą;

  9.4. nustatyta tvarka atstovauja grupei;

  9.5. teikia ministerijos kancleriui ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį grupę kuruojančiam viceministrui siūlymus grupės kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl jo grupės valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;

  9.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  10. Grupės vadovui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka vyresnysis patarėjas arba kitas energetikos ministro paskirtas asmuo.

  _______________________________________________

   

 • Strateginių pokyčių valdymo grupė
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ina Medvedeva-Ragėnienė
  Dovilė Kapačinskaitė
  Tomas Tamašauskas
 • Komunikacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laimis Bratikas
  Milda Milbutaitė
 • Branduolinės energetikos politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Žalnieriūtė
  Patricija Ceiko
  Renatas Šumskis
  Ieva Lukošiūtė
  Inga Jakubėnaitė
 • Investicijų grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Greičiuvienė
  Donata Gipiškienė
  Valentina Kovaliova
  Rūta Mickevičienė
  Ineta Blakunovaitė
  Rima Astrauskaitė
  Asta Kundavičienė
  Algirdas Petkevičius
 • Energijos efektyvumo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mindaugas Stonkus
  Linas Bagdonavičius
  Vytautas Bernadišius
 • Strateginio ir finansų valdymo skyrius
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arvydas Dragūnas
  Daiva Gelusevičienė
  Rasa Darginavičiūtė
  Vaidas Vaitėnas
  Enrikas Etneris
  Žydrė Vasiliauskienė
  Renata Banytė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro

         2019  m.  balandžio 12 d.

       įsakymu Nr. 1-120

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

  STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, atsakomybę  ir veiklos organizavimą.

  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, veikiantis energetikos srities strateginio planavimo, valstybės valdomų įmonių ir įstaigų valdymo priežiūros, biudžeto rengimo, įgyvendinimo, finansų valdymo ir finansų kontrolės srityse. Skyrius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  4.1. koordinuoti energetikos ministro valdymo srities strateginio planavimo dokumentų rengimą, užtikrinti jų atitikimą įstatymams ir strateginio planavimo metodikos reikalavimams;

  4.2. koordinuoti ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir stebėti jo įgyvendinimą, organizuoti ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą;

  4.3. koordinuoti investicijų projektų įtraukimą į Valstybės investicijų programą;

  4.4. užtikrinti ministerijos veiksmų ir vertinimo rodiklių įtraukimą rengiant Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, ir koordinuoti savalaikį atsiskaitymą už jų vykdymą;

  4.5. koordinuoti steigėjo (Energetikos ministerijos) interesų atstovavimą energetikos ministro valdymo sričiai priskirtose valstybės valdomose įmonėse ir viešojoje įstaigoje, užtikrinti jų atitikimą gerojo valdymo praktikai;

  4.6. užtikrinti, kad ministerijos valstybės biudžeto programų sąmatų projektai, biudžeto programų sąmatų sudarymo, jų vykdymo ir tikslinimo procedūros būtų tinkamai ir laiku atliekamos;

  4.7. koordinuoti valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ministerijos strateginio veiklos plano programoms ir priemonėms bei ministerijos pavaldžioms įstaigoms bei su tuo susijusių dokumentų parengimą;

  4.8. tinkamai atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos finansų kontrolės taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

  4.9. užtikrinti, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminta ir nustatyta tvarka pateikta centralizuotai apskaitos įstaigai.

  5. Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1. koordinuoja ir organizuoja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano bei Integruoto nacionalinio energetikos ir klimato veiksmų plano rengimą bei jų atnaujinimą, įgyvendinimo stebėseną;

  5.2. organizuoja informacijos dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų vykdymo ir vertinimo rodiklių pasiektų faktinių reikšmių pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

  5.3. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano ir tarpinstitucinio veiklos plano rengimą, organizuoja ministerijos strateginio veiklos plano projekto formų pildymą (tikslinimą);

  5.4. rengia ir atnaujina ministerijos strateginio veiklos plano programų ir priemonių vadovų sąrašą;

  5.5. metodiškai konsultuoja ministerijos programų ir priemonių vadovus strateginio plano rengimo klausimais, aprūpina reikalinga metodine medžiaga ir nustatytomis strateginio plano rengimo formomis;

  5.6. organizuoja ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą;

  5.7. atsižvelgiant į planavimo dokumentų keliamus tikslus, teikia siūlymus dėl ministerijos metinių tikslų nustatymo, užtikrina jų įgyvendinimo stebėseną ir koordinuoja strateginio planavimo dokumentuose nustatytų tikslų įgyvendinimą ministerijoje, teikia metodinę pagalbą kitiems padaliniams formuojant metinius tikslus ir užduotis ir vykdant tikslų įgyvendinimo priežiūrą;

  5.8. koordinuoja Norvegijos finansinių mechanizmų (NOR)  ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų rengimą ir valdymą;

  5.9. dirba su Stebėsenos informacine sistema (SIS) ir SIS priežiūros registru MANTIS;

  5.10. pagal poreikį dalyvauja energetikos ministro valdymo srities valstybės valdomų įmonių ir įstaigų priežiūros ir valdymo organuose, analizuoja ir vertina teisės aktus, susijusius su valstybės valdomų įmonių ir įstaigų reglamentavimu, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ rekomendacijų įgyvendinimą jose;

  5.11. koordinuoja veiklos efektyvumo priemonių įgyvendinimą ministerijoje, siekiant optimizuoti procesus, užduočių įvykdymą laiku ir mažinant administracinius kaštus;

  5.12. organizuoja iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų ministerijos įgyvendinamų programų išlaidų sąmatų pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas formas ir jų pakeitimų rengimą (tikslinimą) ir teikia jų projektus ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti .

  5.13. koordinuoja ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;

  5.14. atlieka ministerijos finansų kontrolę ministrui ar jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimus, susijusius su valstybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims;

  5.15. organizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastebėjimus dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymąsi ministerijoje, teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;

  5.16. dalyvauja rengiant teisės aktų, svarbių ministerijos finansų kontrolės sistemos veiksmingumui užtikrinti, projektus, keičiant pirmiau nurodytus teisės aktus arba teikiant atsakingoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

  5.17. organizuoja duomenų apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitos informacijos, reikalingos investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti, rinkimą, gautos informacijos sisteminimą ir teikimą;

  5.18. teikia reikalingą finansinę informaciją energetikos ministrui, energetikos viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos vykdomų programų koordinatoriams, vadovams ir programų priemonių vadovams, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms;

  5.19. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams ir ministerijos pavaldžioms įstaigoms finansų valdymo, finansų kontrolės, valstybės biudžeto programų sąmatų projektų formavimo, programų sąmatų rengimo, tikslinimo ir vykdymo klausimais;

  5.20. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;

  5.21. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose, dalyvauja ministerijos ir tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe;

  5.22. pagal kompetenciją rengia informaciją ir pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, piliečių raštus ir paklausimus;

  5.23. užtikrina tinkamą gaunamų ir rengiamų dokumentų saugojimą ir perdavimą į ministerijos archyvą;

  5.24. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei ministerijos vadovybės pavedimus.

   

   

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   

  6. Skyrius turi teisę:

  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, taip pat valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, dokumentus bei išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

  6.2. pavestoms užduotims atlikti, joms techniškai ir ekonomiškai pagrįsti, nustatyta tvarka pasitelkti mokslo, projektavimo ir kitas organizacijas, reikalingus ekspertus ir specialistus;

  6.3. nuolat gauti iš ministerijos programų ir priemonių vadovų ir įstaigų prie ministerijos vadovų informaciją vykdomų programų klausimais;

  6.4. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose;

  6.5. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;

  6.6. reikalauti iš ministerijos administracijos padalinių atsakingų darbuotojų ir  programų (priemonių) vykdytojų, kad skyriui teikiami apskaitos dokumentai būtų tinkamai įforminti ir pateikiami laiku;

  6.7. gauti iš ministerijos darbuotojų ir programų (priemonių) vykdytojų paaiškinimus raštu ir žodžiu finansų valdymo ir finansų kontrolės klausimais;

  6.8. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, susitarus su jų vadovais, dokumentų projektams rengti ir svarstyti;

  6.9. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus ministerijos lėšų naudojimo, finansinės kontrolės ir kitais finansų valdymo klausimais;

  6.10. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  8. Skyriaus vedėjas:

  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kurie už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;

  8.4. teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinės atsakomybės, jų kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimo klausimais;

  8.5. ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

  8.6. atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  9. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus vyresnysis patarėjas arba ministro ar ministerijos kanclerio paskirtas kitas skyriaus darbuotojas.

   

   

  ________________________

 • Organizacijos valdymo skyrius
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Snieguolė Kanapickaitė
  Inga Štrofienė
  Taurutė Korlienė
  Greta Žiliukienė
  Valdas Zibalas
  Eugenijus Vaičiulionis
  Jolanta Pilnikovienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2019 m. gegužės 21  d.
  įsakymu Nr. 1-160

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

  ORGANIZACIJOS VALDYMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

   

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Organizacijos valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Organizacijos valdymo skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Organizacijos valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. padėti Lietuvos Respublikos energetikos ministrui arba teisės aktų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui (toliau – energetikos ministras) formuoti ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo ir plėtros politiką ir ją įgyvendinti; padėti valdyti ministerijos žmogiškuosius išteklius bei formuoti įstaigos organizacinę kultūrą;

  4.2. užtikrinti valstybės tarnybos, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje bei lygių galimybių politikos įgyvendinimą ministerijoje, pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus, užtikrinančius jų įgyvendinimą;

  4.3. užtikrinti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas), bendrųjų, profesinių ir lyderystės kompetencijų tobulinimą, atsižvelgiant į ministerijai nustatytus strateginius tikslus bei uždavinius;

  4.4. teisės aktų nustatyta tvarka administruoti įslaptintus dokumentus, organizuoti leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą ministerijos personalui;

  4.5. užtikrinti tinkamą dokumentų valdymą ministerijoje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  4.6. užtikrinti asmenų aptarnavimą ministerijoje „vieno langelio“ principu;

  4.7. formuoti informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politiką bei organizuoti jos įgyvendinimą;

  4.8. užtikrinti ministerijos duomenų bazių ir informacinių sistemų plėtrą;

  4.9. užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas ministerijos personalui;

  4.10. užtikrinti tinkamą ministerijos ūkinių ir kitų išlaidų planavimą ir vykdymą;

  4.11. užtikrinti tinkamą ministerijos transporto eksploatavimo priežiūrą;

  4.12. rūpintis ministerijos naudojamų patalpų eksploatacija ir priežiūra;

  4.13. užtikrinti savalaikę, teisingą ir prieinamą vidinę ir išorinę komunikaciją;

  4.14. užtikrinti tinkamą ministerijos dokumentų, informacinių technologijų, materialinių vertybių, komunikacijos ir personalo, susijusių su 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu, vertinimu ir informavimu apie ją, valdymą.

  5. Skyrius vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1. žmogiškųjų išteklių valdymo srityje:

  5.1.1. atsižvelgiant į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius teikia energetikos ministrui siūlymus dėl ministerijos žmogiškųjų išteklių planavimo – atlieka ministerijos personalo sudėties analizę, teikia energetikos ministrui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei efektyvaus jo panaudojimo;

  5.1.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos personalo ir ministerijos administravimo sričiai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovų atrankos politiką, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja teisės aktų projektų dėl jų tarnybos ar darbo santykių pradžios, pasikeitimo ar pabaigos rengimą;

  5.1.3. organizuoja ministerijos administracijos struktūros projekto rengimą, rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, teikia siūlymus energetikos ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui dėl ministerijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

  5.1.4. analizuoja ministerijos personalo karjeros poreikius ir teikia energetikos ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui siūlymus dėl jų įgyvendinimo; padeda ministerijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą ministerijoje;

  5.1.5. padeda užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą; dalyvauja rengiant ir tobulinant ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą ir įgyvendinant ją;

  5.1.6. padeda energetikos ministrui kurti ir įgyvendinti ministerijos personalo skatinimo ir motyvacijos sistemas; pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant ministerijos personalo skatinimo (padėka, vardine dovana, vienkartine pinigine išmoka, premija ar kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis) procedūras; dalyvauja organizuojant priedų, priemokų, pašalpų ministerijos personalui skyrimą, socialinių garantijų įgyvendinimą;

  5.1.7. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  5.1.8. padeda energetikos ministrui kontroliuoti, kaip valstybės tarnyboje dirbantys asmenys vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  5.1.9. padeda energetikos ministrui užtikrinti lygių galimybių politikos įgyvendinimą ministerijoje, teikia siūlymus dėl jos įgyvendinimo priemonių ir vykdymo priežiūros;

  5.1.10. padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;

  5.1.11. siekiant užtikrinti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą, padeda energetikos ministrui formuoti personalo mokymo prioritetus, atlieka mokymo poreikio ministerijos personalui vertinimą, sudaro ministerijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo funkcijas;

  5.1.12. inicijuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo, ministerijos administravimo sričiai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovų konkursų ir (ar) atrankų procedūras;

  5.1.13. inicijuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo tarnybinės veiklos vertinimą ir su tuo susijusias procedūras;

  5.1.14. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo ministerijos personalo tarnybinių ir drausminių nuobaudų tyrimą bei su tuo susijusias procedūras;

  5.1.15. inicijuoja ir organizuoja ministerijos personalo atostogų grafiko parengimą (keitimą), koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą ministerijoje, rengia ministerijos personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  5.1.16. bendradarbiauja su įstaiga, centralizuotai atliekančia personalo administravimo funkcijas, teikiant teisingą, tikslią, išsamią informaciją, duomenis, dokumentus ir (ar) jų kopijas;

  5.1.17. pagal kompetenciją kontroliuoja ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, valstybės tarnautojų etikos principų laikymąsi, teikia siūlymus energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir ministerijos administracijos padaliniams dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo;

  5.1.18. pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ministerijoje: dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti;

  5.1.19. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga, administravimu ir kontrole, įgyvendinimą;

  5.2. archyvų ir dokumentų valdymo ir administravimo srityje:

  5.2.1. užtikrina tikslią ir greitą gautų dokumentų tvarkymo eigą, nustatyta tvarka registruoja dokumentus: gaunamus dokumentus (raštus, komercinius pasiūlymus, sąskaitas-faktūras ir kt,) dokumentų valdymo sistemos DocLogix priemonėmis pateikia pagal kompetenciją energetikos ministrui, energetikos viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė); tais atvejais, kai gautas dokumentas yra atsakymas į administracijos padalinio siųstą raštą, sąskaitą-faktūra, teismų dokumentai ar prašymai gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, nukreipia gautus dokumentus administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją;

  5.2.2. tvarko ministerijos siunčiamą korespondenciją: registruoja, rūšiuoja, pagal poreikį išsiunčia nurodytiems adresatams; gabena ir pristato įslaptintą informaciją;

  5.2.3. registruoja ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijos sutartis, įgaliojimus, leidimus ir kitus ministerijos rengiamus dokumentus;

  5.2.4. tvirtina ministerijos parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;

  5.2.5. konsultuoja ministerijos personalą dokumentų rengimo, tvarkymo ir dokumentų archyvavimo klausimais;

  5.2.6. rengia ministerijos administracijos padalinių klasifikatorių, organizuoja ministerijos archyvo darbą ir užtikrina jo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;

  5.2.7. rengia ministerijos registrų sąrašą ir dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kontroliuoja jo taikymą, sudarant bylas ministerijos administracijos padaliniuose; derina energetikos ministro valdymo srityje esančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių dokumentacijos planus;

  5.2.8. organizuoja ministerijos dokumentų vertės ekspertizę: organizuoja ministerijos Dokumentų ekspertų komisijos darbą ir Specialiosios ekspertų komisijos darbą;

  5.2.9. organizuoja tinkamą ministerijos dokumentų archyvavimą;

  5.3. informacinių technologijų valdymo srityje:

  5.3.1. vykdo informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo ministerijoje politiką, užtikrina ministerijos informacinių sistemų aptarnavimą, priežiūrą ir vystymą;

  5.3.2. analizuoja ministerijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos informacinių technologijų plėtros, planuoja jų finansavimą;

  5.3.3. rengia informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų reikalavimų laikymosi stebėseną;

  5.3.4. koordinuoja ministerijos duomenų bazių ir informacinių sistemų sąveiką ir integraciją;

  5.3.5. pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ministerijoje: dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti, atlieka vartotojų prieigos teisių kontrolę, užtikrina ministerijos duomenų saugą;

  5.3.6 atsako už ministerijos tarnybinių stočių (serverių) administravimą, jų sisteminę programinę įrangą;

  5.3.7. organizuoja ministerijos personalo konsultacijas duomenų bazių, informacinių sistemų bei tipinių programinių paketų naudojimo klausimais;

  5.3.8. koordinuoja informacijos tvarkymą ministerijos interneto svetainėje ir vidiniame ministerijos portale bei organizuoja jų struktūros tobulinimą;

  5.3.9. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose naudojamos kompiuterinės ir telekomunikacijų technikos techninę priežiūrą ir remontą;

  5.3.10. inicijuoja programinės įrangos ir su kompiuterių bei ryšių technika, informacinėmis technologijomis susijusių prekių ir paslaugų, archyvo, pašto ir kurjerio paslaugų viešuosius pirkimus;

  5.4. viešųjų ryšių srityje:

  5.4.1. rengia ir informacijos sklaidos kanalais teikia visuomenei informaciją apie ministerijos vykdomą energetikos politiką ir jos įgyvendinimą, viešina strateginius ministerijos sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;

  5.4.2. operatyviai reaguoja į žiniasklaidos paklausimus ir į klaidinamąją informaciją, paskelbtą visuomenės informavimo ir žiniasklaidos priemonėse, pagal poreikį rengia spaudos konferencijas ir kitus renginius visuomenės informavimo priemonių atstovams;

  5.4.3. rūpinasi aktualios informacijos skelbimu ir nuolatiniu atnaujinimu skyriui priskirtose ministerijos internetinio tinklalapio rubrikose;

  5.5. veiklos planavimo srityje:

  5.5.1. padeda viceministrams ir ministerijos kancleriui organizuoti ir planuoti darbą;

  5.5.2. teikia ministerijos administracijos padaliniams suvestinę informaciją apie ministerijos vėluojamus įgyvendinti pavedimus;

  5.5.3. organizuoja viceministrų ir ministerijos kanclerio protokolinius priėmimus, rūpinasi reprezentacinių priemonių aprūpinimu;

  5.6. turto priežiūros ir valdymo srityje:

  5.6.1. dalyvauja rengiant ministerijos civilinės saugos parengties galimų ekstremalių situacijų atvejais planus, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių;

  5.6.2. dalyvauja organizuojant ministerijos mobilizacijos štabo veiklą, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių;

  5.6.3. užtikrina Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

  5.6.4. tvarko ministerijos patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir naudojimą;

  5.6.5. sudaro ūkio išlaidų planus, kontroliuoja šių išlaidų sąmatų vykdymą ir atitinkamus duomenis teikia ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriui, teikia metinį išlaidų poreikį ministerijos strateginiam veiklos planui;

  5.6.6. dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;

  5.6.7. aprūpina ministerijos, ministerijos darbuotojus, inventoriumi, organizacine technika, mobiliaisiais telefonais, kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis;

  5.6.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos archyvo, pašto, mokymo, sveikatos patikrinimo, informacinių technologijų infrastruktūros aptarnavimo ir priežiūros, vertimo, viešinimo, maitinimo, meninių, spausdinimo paslaugų; inventoriaus, kompiuterinės, telekomunikacijų ir organizacinės technikos, reprezentacinės atributikos, suvenyrų, interjero dekoro elementų, periodinių leidinių, spaudinių, ir kitų ministerijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų priemonių ir paslaugų įsigijimo planus;

  5.6.9. užtikrina tinkamą ministerijos autotransporto techninę būklę, draudimą, organizuoja jo technines apžiūras; aprūpina ministerijos darbuotojus autotransportu jų vykdomoms funkcijoms atlikti;

  5.6.10. prižiūri ar tinkamai eksploatuojamos ministerijos naudojamos patalpos;

  5.6.11. pagal kanclerio potvarkiu patvirtintą ministerijos viešųjų pirkimų planą ir kompetenciją inicijuoja ministerijos viešuosius pirkimus;

  5.6.12. pagal kompetenciją dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos veikloje; taip pat dalyvauja atskiriems viešiesiems pirkimams vykdyti sudarytose specialiose komisijose;

  5.7. be nurodytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius atlieka ir šias bendrąsias funkcijas:

  5.7.1. pagal kompetenciją rengia ministerijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teisės aktų projektus, teikia dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų pastabas ir pasiūlymus, nagrinėja piliečių skundus ir prašymus;

  5.7.2. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo valdymo klausimais;

  5.7.3. tvarko skyriaus dokumentaciją, formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos bylas skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.7.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su nacionalinėmis ir užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais;

  5.7.5. atlieka ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  TEISĖS IR PAREIGOS

   

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

  6.1. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų informaciją bei dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

  6.2. kreiptis į ministerijos vadovybę dėl ministerijos gaunamų pavedimų paskyrimo ministerijos administracijos padaliniams;

  6.3. nepriimti iš ministerijos administracijos padalinių pateiktų dokumentų, įformintų ne pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Dokumentų rengimo taisykles; nepriimti saugoti į archyvą netvarkingai pateiktų ministerijos administracijos padalinių bylų;

  6.4. rengti pasitarimus, konsultacijas ir rekomendacijas ministerijos personalui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.5. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;

  6.6. reikalauti, kad ministerijos personalas:

  6.6.1. laikytųsi darbo su informacinėmis technologijomis reglamentų, standartų ir taisyklių, racionaliai naudotų informacinių technologijų išteklius;

  6.6.2. laikytųsi ministerijos Vidaus darbo tvarkos taisyklių;

  6.6.3. laikytųsi darbo su įslaptinta informacija taisyklių;

  6.6.4. laikytųsi informacinių sistemų saugos nuostatų;

  6.6.5. laikytųsi ministerijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;.

  6.6.6. laikytųsi kitų, skyriaus kompetencijai priskirtų tvarkos aprašų ir taisyklių reikalavimų;

  6.7. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose personalo valdymo, dokumentų valdymo, archyvo ir informacinių technologijų klausimais;

  6.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  7. Skyrius turi laiku ir tinkamai atlikti darbus ir pavedimus, pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

  8. Skyrius turi ir kitų pareigų, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

   

  IV SKYRIUS

  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais energetikos ministro įgaliotam asmeniui.

  10. Skyriaus vedėjas:

  10.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  10.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;

  10.3. esant poreikiui, atsiskaito už skyriaus veiklą energetikos ministrui arba jo įgaliotam asmeniui;

  10.4. teikia energetikos ministrui pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.5. teikia energetikos ministrui ir (arba) ministerijos kancleriui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;

  10.6. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Jeigu skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja skyriaus patarėjas arba kitas paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

   

  ________________

   

 • Tvarios energetikos politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Sveklaitė
  Jevgenija Jankevič
  Aurimas Salapėta
  Orinta Omelytė
  Laura Naudžiūnaitė
  Brigita Balčiūnaitė
 • Tarptautinio bendradarbiavimo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgita Jakevičiūtė
  Saulius Šimanauskas
  Greta Senavaitytė
  Domantas Mikelevičius
  Patarėjas
  Dovydas Vidžiūnas
  Patarėjas
  Matas Adomaitis
  Vyriausiasis specialistas
  Ilona Jančienė
  Vyriausioji specialistė
 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Šmočiukienė
  Ingrida Kiškienė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos
  Respublikos energetikos ministro

  2019
  m. gruodžio 20  d.

  įsakymu
  Nr. 1-338

  (Lietuvos
  Respublikos energetikos ministro

  2020
  m. sausio  28   d.

  įsakymo
  Nr. 1-11   redakcija)

   

   

   

  LIETUVOS
  RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

  CENTRALIZUOTO VIDAUS
  AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS
  NUOSTATOS

   

  1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus
  nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Centralizuoto vidaus audito
  skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir
  veiklos organizavimą.

  2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir
  atskaitingas Lietuvos Respublikos energetikos ministrui (toliau – energetikos
  ministras).

  3. Skyrius yra nepriklausomas nuo
  vertinamos Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (ar) valdymo sričiai
  priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už jas atsakingas. Skyriaus
  vedėjo ir vyriausiojo specialisto veiklos nepriklausomumas užtikrinamas
  vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo
  10 straipsniu.

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
  Respublikos Konstitucija, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais
  teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir energetikos ministro
  patvirtintais skyriaus nuostatais.

  5. Skyriaus vedėjo – valstybės tarnautojo,
  taip pat vidaus auditorių – valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas, darbo
  užmokesčio mokėjimo tvarka ir sąlygos, atsakomybė, socialinės ir kitos garantijos
   nustatytos Lietuvos Respublikos
  valstybės tarnybos įstatyme.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI,
  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus veiklos tikslas – padėti viešojo
  juridinio asmens vadovui siekti viešojo juridinio asmens veiklos tikslo (-ų),
  tobulinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę
  .

  7. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti
  Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių
  asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  7.1.  tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens
  valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

  7.2. tirti ir vertinti viešojo juridinio
  asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų
  panaudojimo administravimą;

  7.3. teikti viešojo juridinio asmens
  vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir
  vidaus kontrolės tobulinimo;

  7.4. konsultuoti energetikos ministrą,
  Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir (ar) Energetikos
  ministerijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus
  viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės
  klausimais.

  8.  Skyrius,
  siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  8.1. vertina, kaip Energetikos ministerija,
  jai pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys:

  8.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių
  teisės aktų reikalavimų;

  8.1.2. įgyvendina strateginius planavimo
  dokumentus;

  8.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo,
  efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

  8.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja
  rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų
  neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

  8.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja
  juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

  8.1.6. užtikrina teikiamos informacijos
  apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

  8.1.7. užtikrina informacinių sistemų
  valdymą ir saugumą;

  8.2. vertina Energetikos ministerijos, jai
  pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos
  ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą,
  teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

  8.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo
  vertinimą;

  8.4. rengia vidaus audito ataskaitas,
  kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Energetikos ministerijos, jai
  pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos
  valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  8.5. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir
  vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  8.6. rengia ir
  teikia konsultacijas Energetikos ministerijos valdymo, rizikos valdymo ir
  vidaus kontrolės klausimais energetikos ministrui, Energetikos ministerijos administracijos
  padalinių ir (ar) Energetikos ministerijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų
  viešųjų juridinių asmenų vadovams;

  8.7. rengia skyriaus veiklos planus ir
  metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

  8.8. atlieka kitas teisės aktuose
  nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  9. Skyrius turi teisę:

  9.1. pasirinkti vidaus audito tikslus,
  apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

  9.2. naudotis visa Energetikos
  ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų
  sukaupta informacija, reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

  9.3. gauti iš visų audituojamų subjektų
  vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų
  originalais;

  9.4. pasirinktinai lankytis visuose
  audituojamuose subjektuose;

  9.5. tikrinti audituojamų subjektų
  finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir
  disponuoja juo;

  9.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio
  prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų
  rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

  9.7. gavęs energetikos ministro sutikimą,
  pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti
  specifinių sričių vidaus auditą;

  9.8. deleguoti savo atstovus
  stebėtojo teisėmis dalyvauti Energetikos ministerijos organizuojamuose
  pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

  9.9. reikalauti iš audituojamų subjektų
  vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai
  dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės
  aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS
  ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas,
  kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas energetikos ministrui.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. atsako už skyriaus veiklos tikslo
  pasiekimą, veiklos uždavinių įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

  12.2. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą
  pagal energetikos ministro patvirtintus skyriaus nuostatus;

  12.3. tobulina savo kvalifikaciją ir
  sudaro sąlygas ją tobulinti vidaus auditoriams;

  12.4. atlieka kitas Vidaus kontrolės ir
  vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;

  12.5. atstovauja Energetikos ministerijai
  skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir
  įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

  12.6. palaiko profesinius ryšius vidaus
  audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir
  kitų organizacijų atstovais;

  12.7. gali turėti kitų teisės aktuose skyriaus
  vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su skyriaus kompetencija.

  13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas
  atlieka kitas vidaus auditorius – skyriaus vyriausiasis specialistas.  

  14. Skyriaus vidaus auditoriai yra
  tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų
  atlikimą.

  15. Specialieji reikalavimai skyriaus
  vedėjui ir vidaus auditoriams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir
  pavaldumas nustatyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose skyriaus
  kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose.

  16. Skyriaus
  vedėjas ir vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis
  finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.

   

   

  ––––––––––––––––

   

   

 • Teisės ir personalo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tomas Daukantas
  Daiva Brazdžiuvienė
  Brigita Micevičienė
  Ieva Šedbarienė
  Dovilė Kavaliauskienė
  Simona Stankevičiūtė
  Egidija Laurišaitė
  Greta Razbadauskienė
  Vaida Dumčiūtė
  Aušra Siniuvienė
 • Inovacijų grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Žilvinas Danys
  Daumantas Kerežis
  Akvilė Montrimaitė
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-24