Strateginio ir finansų valdymo skyrius

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys
Arvydas Dragūnas Vedėjas 1 užduotis: Organizuoti tinkamą ir savalaikį LRV programos įgyvendinimo veiksmų plano parengimą ministerijoje.
2 užduotis: Organizuoti tinkamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (RRF) plano projekto parengimą ministerijoje.
3 užduotis: Organizuoti tinkamą ministerijos Strateginio veiklos plano 2022-2024 metams ir biudžeto projekto 2022 metams parengimą.
Daiva Gelusevičienė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais parengti Energetikos ministerijos 2022-2024 m. strateginio veiklos plano finansinę dalį (biudžeto projektą).
2 užduotis: Inicijuoti  bei parengti teisės aktų, susijusių su Energetikos ministerijos vidinių tvarkų ir  procesų tobulinimu, pakeitimus.
3 užduotis: Organizuoti Energetikos ministerijos asignavimų panaudojimo analizę įvairiais pjūviais.
Vaidas Vaitėnas Patarėjas 1 užduotis: Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginį veiklos planą.
2 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano rengime.
3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano (RRF) rengime.
4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Nacionalinės energetikos plėtros programos rengime.
5 užduotis: Iš atsakingų Energetikos ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti ją į Stebėsenos informacinę sistemą.
Renata Banytė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Užtikrinti tinkamą finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolę pagal vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), užtikrinti tinkamą apskaitos dokumentų sutvarkymą ir laiku pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
2 užduotis: Laiku ir tinkamai parengti ir pateikti įgyvendinančiai institucijai projektų, kurie finansuojami iš ES techninės paramos lėšų, tarpinius mokėjimo prašymus bei ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo ataskaitas.
3 užduotis: Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos vidaus tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
Žydrė Vasiliauskienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
2 užduotis: Tinkamai ir laiku pateikti planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
3 užduotis: Tinkamai ir laiku deklaruotos 2014-2020 metų Europos Sąjungos techninės paramos ir 2014-2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos  valdymo lėšos.
Enrikas Etneris Projektų vadovas 2.1. Įdiegto projekto „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ metodus.
2.2. Užtikrinti efektyvų KAIZEN metodo vykdymą Ministerijoje.
2.3. Vykdyti įdiegtų LEAN metodų taikymo kokybės užtikrinimo veiklą, siekiant padidinti Ministerijos LEAN brandos reitingą.
2.4. Įvertinti skyriaus vykdomus procesus atliekamų funkcijų kontekste ir teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28