Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas” – galioja iki 2020 09 01

2020 m. balandžio 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Kvietimo pradžia: 2020 m. balandžio 30 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. rugsėjo 1 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma –   12 000 000,00 Eur.

Priemonės tikslas –  sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje. 

Remiama veikla: gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Tinkami pareiškėjai  –  savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą. Partneriai yra negalimi.

Didžiausia galima finansavimo suma –  2 000 000,00 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 50 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-09-01 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-09-01 16:00 val. 

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, tel. (8 5) 268 7429, el. p. [email protected].

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vedėja Kristina Dėjė, tel. (8 5) 268 7453, el. p. [email protected].

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.:

tel. 8 682 84182, el. p. [email protected].

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20