Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-200 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.

Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ ir Ministerijos svetainės skyriuje „Skelbimai“.

Projektinius pasiūlymus prašome iki š.m. spalio 23 d. 16.00 val. pateikti Ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Prašome iki š.m. rugsėjo 25 d. informuoti Ministeriją, ar subjektas pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 12 punktu, pagal šią priemonę galimi pareiškėjai yra valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Ministerijos tvirtinamus Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašus. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 15.3 papunkčiu, taip pat keliamas reikalavimas, kad būtų tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

- Projekto pastatas pagal Vadovybės apsaugos įstatymo nuostatas būtų priskirtinas saugomiems objektams bei būtų taikomas specialus režimas jo apsaugai;

- Projekto pastatui pagal kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus energijos taupymo paslaugų teikimo įmonės negalėtų užtikrinti paslaugų teikimo;

- Dėl projekto pastato kreiptasi, bet jam neskirtas finansavimas pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.

Taip pat informuojame, kad š.m. rugsėjo 25 d. nuo 14 iki 17 val. Ministerijos 413 salėje vyks galimiems pareiškėjams skirtas informacinis renginys. Registracija į renginį čia.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

  • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas Taras Ivanec,
    tel. 8 706 64674, faks. 8 706 64820, el. p. taras.ivanec@enmin.lt;
  • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistė Ona Beinoravičiūtė,
    tel. 8 706 64994, faks. 8 706 64820, el. p. ona.beinoravičiūtė@enmin.lt;
  • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Vita Neimantaitė,
    tel. 8 706 64605, faks. 8 706 64820, el. p. vita.neimantaite@enmin.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07