Informacija apie viešą supažindinimą su ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto ,,Harmony Link jungties ir 330 kv skirstyklos ,,Darbėnai‘‘ statyba‘‘ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 822 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-242 parengtas ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Planas) koncepcija bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planuojama teritorija: Baltijos jūra (išskirtinė Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir teritorinė jūros dalis), Palangos m., Kretingos rajono savivaldybės.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. [email protected], interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. [email protected], interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590  el. p. [email protected].

Plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. [email protected].

Plano SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. [email protected], interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. [email protected].

Susipažinti su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

  • Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.palanga.lt>Teritorijų planavimas>Teritorijų planavimo viešumas;
  • Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kretinga.lt>Teritorijų planavimas ir statyba;
  • Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje;
  • Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Pasiūlymus dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.

Supažindinimo su Plano koncepcija ir SPAV ataskaita vieši susirinkimai įvyks:

2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga;

2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės tarybos salėje, Savanorių g. 29A, II aukštas, Kretinga.

Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktas transliacijos nuorodas (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFmY2YyOWYtNDg4MS00NWZlLTkzMmEtNmMzYzI1ZmFiMTIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a586acf-d8a0-4bce-b45d-cfb688cebbae%22%2c%22Oid%22%3a%222d5e612a-6480-4aa2-9de3-23294f1bbd7e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmYmFiYWEtNGE1NS00ZjgzLTk4NTgtMDcwOWUyZTQwMjMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a586acf-d8a0-4bce-b45d-cfb688cebbae%22%2c%22Oid%22%3a%222d5e612a-6480-4aa2-9de3-23294f1bbd7e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta UAB „Urbanistika“ interneto svetainėje.

Taip pat pažymime, kad viešo susirinkimo vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo susirinkimo. Tuo atveju, jei vis dar bus įvesta ekstremali padėtis ir/ar karantinas, ir/ar taikomi apribojimai dėl susibūrimų viešas susirinkimas gali būti vykdomas tik nuotoliniu būdu pagal pateiktas transliacijų nuorodas.

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-00-19-436).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20