Informacija apie patvirtintą ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 19 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20 ir 21 punktais, patvirtino planavimo darbų programą. Nuoroda į patvirtintą įsakymą

Planavimo tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 640  „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo uždaviniai:

1. identifikuoti vėjo elektrinių parkų Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir teritorinės jūros dalyje Baltijos jūroje jungčių su elektros perdavimo tinklu sausumoje (toliau – Jungtys) ir susijusios inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas teritorijas;

2. parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepciją. Parengti ne mažiau kaip 2 koncepcijos alternatyvas (viena iš jų turi vertinti inžinerinės infrastruktūros koridoriaus (Jungtims) gretinimo su tarpvalstybinei nuolatinės srovės elektros jungčiai tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony link“ suplanuotu koridoriumi galimybes) atsižvelgiant į esamos būklės analizės rezultatus, planavimo organizatoriaus, planavimo subjektų, visuomenės siūlymus ir  remiantis geofiziniais jūros dugno paviršiaus tyrimais, kurių tikslas – nustatyti jūros dugno reljefo ypatumus (parengti jūros dugno batimetriją ir  identifikuoti objektus, galinčius turėti įtakos inžinerinių infrastruktūros koridorių vietos parinkimui), atliekant juos  apimtimi, kuri reikalinga parengti Planui ir (arba) jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV).

3. koncepcijos alternatyvas įvertinti nacionalinio saugumo, gamtinės, socialinės ir ekonominės aplinkos aspektais;

4. siekiant parinkti optimalią alternatyvą, atlikti koncepcijos alternatyvų palyginimą naudojant kaštų ir naudos analizės metodus, tačiau neapsiribojant jais;

5. vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlikti Plano koncepcinėms alternatyvoms SPAV ir konkretizuoti optimalius plano sprendinius;

6. numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

7. numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

8. numatyti motyvuotai pagrįstas teritorijas, kuriose žemė turi būti paimama visuomenės poreikiams;

9. numatyti motyvuotai (t. y. projektiniais pasiūlymais) pagrįstas teritorijas esamos inžinerinės infrastruktūros rekonstravimui, kurių trasas kirstų Jungtims ir susijusiai infrastruktūrai planuojamos teritorijos;

10. numatyti teritorijas miško žemės pavertimui kitomis naudmenomis ir valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimui.

 

SPAV atliekamas.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 46 96, faks. (8 5) 203 46 92, el. p. [email protected]. Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. tel. 8 602 47 359, [email protected]  

 

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ ir planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje www.enmin.lt, teisės aktų registre ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-22-585).

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Skelbimo data: 2022-07-20

 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20