Derinami priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų pakeitimai

Energetikos ministerija vadovaujančiajai institucijai pateikė derinti 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,  įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr.528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ 6.2.7 papunkčiu, parengė ir vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 68.2.5.3 papunkčiu, vadovaujančiajai institucijai pateikė derinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Su derinimo pažyma kviečiame susipažinti čia http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/derinimo-pazyma-15

Pastabų bei pasiūlymų iš vadovaujančiosios institucijos laukiama iki š. m. lapkričio 29 d. (darbo pabaigos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07