Atnaujintas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į šiuo metu vykstantį valstybei nuosavybės teise priklausančio administracinės paskirties nekilnojamojo turto perdavimą valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise centralizuotai valdyti, naudoti ir juo disponuoti ir vadovaudamasi Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-2133, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, pakeitimus bei į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4 (34) patvirtintus patikslintus projektų atrankos kriterijus, atnaujino projektų finansavimo aprašą.

Su atnaujintu finansavimo sąlygų aprašu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07