header image

NordBalt: INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI SPECIALŲJĮ PLANĄ

Data

2010 11 17

Įvertinimas
0

Informuojame, kad pradėtas rengti aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijos „NordBalt“ jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas.

Specialiojo planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario mėn. 23 d. įsakymas Nr. 1-51.

Planavimo organizatorius – AB „Lietuvos energija“, A. Juozapavičiaus g. 13, 09311 Vilnius, tel. (8 5) 278 2782, faks. (8 5) 272 3986, el. p. [email protected], www.litgrid.lt, www.le.lt.

Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 261 7507, el. paštas: [email protected], www.sweco.lt.

Specialiojo planavimo tikslai:

1. Padidinti energijos tiekimo abiejose jungties pusėse saugumą, sujungti Baltijos šalių energetikos sistemas, kurios šiuo metu yra izoliuotos nuo likusios Europos Sąjungos, padidinti abiejų šalių sistemų patikimumą, pagreitinti regiono energijos rinkos kūrimo procesus.

2. Parinkti tinkamiausią „NordBalt“ jungties statybos variantą, įvertinti trasos ir jos įrenginių statybos bei eksploatacijos galimumą pasirinktoje vietoje;

3. Rezervuoti teritorijas planuojamai „NordBalt“ jungties statybos plėtrai, nustatyti jų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Specialiojo plano uždaviniai:

1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo (generalinio) plano techninės infrastruktūros elektros tinklų perspektyvinės schemos sprendinius;

2. Užtikrinti darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą įvertinant teritorijų urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, šių teritorijų infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją;

3. Identifikuoti „NordBalt“ jungties statybos įrengimui reikalingas teritorijas, suformuluoti reikalavimus joms naudoti, tvarkyti ir saugoti. Nustatyti priemones gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti.

„NordBalt“ jungtis planuojama nuo Klaipėdos transformatorių pastotės Kiškėnų kaime, Dovilų sen. Klaipėdos rajone, toliau – pietiniu Klaipėdos miesto pakraščiu, lygiagrečiai geležinkeliui iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto. Planuojama, kad kabelinė jungtis kirs Kuršių marias ir Kuršių neriją, vėliau bus tiesiama Baltijos jūros dugnu iki Švedijos karalystės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr.82-1965; 2005, Nr.84-3105) bei Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr.130-4650) „NordBalt“ jungties statybai poveikio aplinkai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimai nebus atliekami.

Visuomenė gali raštu teikti pastabas ir pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais, taip pat elektroniniu paštu visą planavimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.