Ministrai vertins Europos Sąjungos energetikos politikos įgyvendinimo pažangą

Data

2013 12 11

Įvertinimas
0
Ministrai vertins Europos Sąjungos energetikos politikos įgyvendinimo pažangą
Ministrai vertins Europos Sąjungos energetikos politikos įgyvendinimo pažangą
Už energetiką atsakingi Europos Sąjungos ministrai gruodžio 12 d. Briuselyje vyksiančioje Energetikos taryboje tvirtins ES Tarybos ataskaitas dėl ES energijos vidaus rinkos kūrimo ir ES energetikos politikos išorinės dimensijos stiprinimo. Tokios Tarybos ataskaitos yra tvirtinamos pirmą kartą, atsižvelgiant į ypatingą šių klausimų svarbą, taip pat Lietuvos pastangas pirmininkavimo metu paspartinti ES energijos vidaus rinkos užbaigimą ir sustiprinti ES energetikos politikos išorės dimensiją.

Tarybos ataskaitoje dėl ES energijos vidaus rinkos bus pristatyta pažanga siekiant Trečiojo ES energetikos paketo įgyvendinimo, energetikos infrastruktūros vystymo ir energetinės izoliacijos tarp ES šalių narių panaikinimo, investicijų į energetikos sektorių užtikrinimo, energijos išteklių tiekimo diversifikavimo, energijos efektyvumo ir kainų mažinimo.

Tarybos ataskaitoje, skirtoje ES energetikos politikos išorinei dimensijai, apžvelgiami pasauliniai energetikos sektoriaus pokyčiai ir pažanga nuo 2011 m., kai buvo patvirtintos Tarybos išvados dėl išorės energetikos politikos. Ataskaitoje ES valstybės narės sutaria, kad reikia toliau stiprinti ES energetikos politikos išorinę dimensiją, siekiant užtikrinti lygiateisius ES santykius su išorės energetikos partneriais.

2011 m. vasario mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino esminius ES energetikos politikos tikslus – užbaigti ES energijos vidaus rinką iki 2014 m. ir užtikrinti, kad po 2015 m. Europos Sąjungoje neliktų nuo ES dujų ir elektros energijos tinklų atskirtų valstybių. Siekiant įvertinti pasiektą pažangą, gegužę Europos Vadovų Taryba pavedė Tarybai iki 2013 metų pabaigos pateikti ataskaitas dėl šių tikslų įgyvendinimo bei apžvelgti pasikeitimus, susijusius su ES išorės energetikos politika, įskaitant poreikį užtikrinti vienodas sąlygas trečiųjų šalių energijos gamintojų atžvilgiu. Rengiant Tarybos ataskaitas, Lietuva viso pirmininkavimo metu organizavo išsamias diskusijas, skirtas įvertinti atliktą pažangą ir identifikuoti likusius didžiausius iššūkius.

Gruodžio 12 d. Tarybos metu taip pat bus pateiktas pirmininkaujančios valstybės kompromisinis susitarimas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo direktyvos (ILUC direktyvos), kurios tikslas – paskatinti pažangiųjų biodegalų gamybą taip sumažinant aplinkai ir žmogui kenksmingą jų gamybos šalutinį poveikį kartu užtikrinant esamų investicijų apsaugą.

Taryboje taip pat bus pristatomas spalį pasiektas ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos susitarimas su Europos Parlamentu dėl reglamento dėl pranešimo apie investicijas į energetikos infrastruktūrą. Šio reglamento tikslas – parengti investicijų į energetikos infrastruktūrą ES proceso apžvalgą, surenkant daugiau ir išsamesnių duomenų pagal šalių narių teikiamas ataskaitas.