Lapkričio 1 d. įsigalioja Šilumos ūkio įstatymo pataisos

Data

2011 10 28

Įvertinimas
0
Lapkričio 1 d. įsigalioja Šilumos ūkio įstatymo pataisos
Lapkričio 1 d. įsigalioja Šilumos ūkio įstatymo pataisos

Atmintinė gyventojams, ką reiškia šios pataisos ir kaip jas įgyvendinti .


Energetikos ministras Arvydas Sekmokas pasirašė teisės aktus, įgyvendinsiančius Šilumos ūkio įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo lapkričio 1 d. 


Šios pataisos duos realią naudą visiems šilumos vartotojams jau šio šildymo sezono metu. Jos sumažina šilumos kainą, dar griežčiau reglamentuoja monopolistinių šilumos tiekėjų veiklą, išsprendžia šilumos punktų valdymo problemas, o vartotojams garantuoja neginčijamą teisę pasirinkti, kiek šilumos jie nori pirkti iš šilumos tiekėjo. 

1 pakeitimas:  Pakeista šilumos kainodara ir į šilumos kainą neįtraukiamos šilumos punktų priežiūros sąnaudos. 


Ką tai reiškia?
Ši nuostata reiškia, kad mokesčiai, susiję su šilumos tiekimo sistemų priežiūra, nebebus automatiškai įtraukiami į šilumos kainą.
Kaip ši nuostata bus įgyvendinama?
Mokestis už tinkamą ir efektyvią šilumos punkto priežiūrą bus apskaičiuojamas pagal konkrečios savivaldybės patvirtintus priežiūros įkainius ir sąskaitoje turės būti pateikiamas atskiroje eilutėje.
Kokia šios pataisos nauda?
Bus aiškiai išskirta, kiek kainuoja šildymo paslauga ir kiek mokama už šilumos punkto priežiūrą.  Dėl to sumažės ir bendra mokesčių našta.
Kodėl sumažės?
Šiuo metu į šilumos kainą įtraukiamas punkto priežiūros mokestis yra maždaug 2 ct.
už 1 kWh., kas sudaro beveik 8 proc. visos sąskaitos sumos. Be to, šis mokestis priklauso ir nuo lauko temperatūros, t. y. kuo lauke šalčiau (reikia daugiau kWh šilumos), tuo labiau gyventojams brangsta šilumos punkto priežiūrą. 
Pavyzdys: jei dabar 60 kv. metrų bute gyvenantis asmuo už šildymą moka 300 Lt, apie 8 proc. šios sumos, arba 24 Lt, sudaro punktų priežiūros mokestis. Šaltesnį mėnesį, jei už šildymą mokama 500 Lt, tai šilumos punkto priežiūros mokestis padidėja iki 40 Lt. Įsigaliojus pataisai ir su punkto prižiūrėtoju suderėjus vidutinį priežiūros mokestį – tarkim, 10 ct. už 1 kv. metrą būsto ploto – mokestis sumažės iki 6 Lt (t. y. sumažės net 4-6 kartus).
Kita papildoma galimybė sumažinti mokėjimus už priežiūrą yra ta, kad gyventojai su pasirinktu prižiūrėtoju galės derėtis dėl galutinio (ct. už kv. metrą) mokesčio už šilumos punkto priežiūrą. Netenkinant priežiūros sąlygoms ar teikiamų paslaugų kokybei, gyventojai galės laisvai pasirinkti naują paslaugos teikėją. 


2 pakeitimas: Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negalės būti šilumos tiekėjai ir asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais ar teikiantys prekes ar paslaugas šilumos tiekėjams. 


Ką jis keičia?
Tai leis namo gyventojams pasirinkti tokį prižiūrėtoją, kuris savo darbą – sistemos paruošimas sezonui, hidrauliniai bandymai ir kiti darbai – atliks už mažesnę kainą nei tai darydavo monopolininkas.
Kaip sužinoti, ar dabartinis Jūsų namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atitinka įstatyme numatytą nešališkumo reikalavimą?
Apie tai gyventojus turės informuoti Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.        
Kokia tvarka nutraukiama sutartis su reikalavimų neatitinkančiu namo šilumos punkto prižiūrėtoju?
Nuo 2012 m. liepos 1 d. sutartys su šilumos punktų prižiūrėtojais, kurie bus pripažinti susiję su šilumos tiekėjais, neteks galios. Iki to laiko šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys turi būti nutraukiamos bendra tvarka, pasirašant susitarimą nutraukti sutartį nuo to momento, kai senąjį prižiūrėtoją pakeičia naujas (teisėtai galintis vykdyti šilumos punkto priežiūrą).
Kaip pasirinkti naują šilumos punkto prižiūrėtoją?
Daugiabučio namo gyventojai privalo pasirinkti naują prižiūrėtoją balsų dauguma visuotiniame gyventojų ir patalpų savininkų susirinkime. Šį susirinkimą privalo sušaukti namo bendrijos valdyba, įgaliotas asmuo ar namo administratorius.
Kas gali teikti šilumos punktų priežiūros paslaugas?
Šilumos punkto priežiūros paslaugas gali teikti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, tiek pati namo bendrija. Tačiau visais atvejais pasirinktas prižiūrėtojas privalės gauti  Valstybinės energetikos inspekcijos patvirtintą atestatą. Jei namo bendrija norės punkto prižiūrėtoju pasirinkti vieną iš namo gyventojų, pastarasis turės kreiptis į minėtą inspekciją dėl atestacijos.
Kada turi būti pasirašyta nauja šilumos punkto priežiūros sutartis?
Ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo pataisų įsigaliojimo dienos t.y. iki 2012 m. liepos 1 d.
Kas turi pasirašyti naują sutartį?
Sutartis pasirašo teisėtas gyventojų atstovas, (t.y. bendrija, paskirtas įgaliotinis, ar namo administratorius) ir pasirinktas šilumos punkto prižiūrėtojas.
Kas atsitiks, jei naujas šilumos punkto prižiūrėtojas nebus laiku pasirinktas?
Gyventojams laiku nepasirinkus naujo prižiūrėtojo, tai atlikti privalo namą administruojanti įmonė. Ji iki 2012 m. liepos 1 d. privalo pasirūpinti, kad naujas prižiūrėtojas būtų parinktas.
Kokiais atvejais ši įstatymo nuostata negalioja?
Pasirinkimo pareiga negalioja tiems daugiabučiams namams, kuriuose namo šilumos punkto priežiūros paslaugas atlieka prižiūrėtojas, atitinkantis priimtų Šilumos ūkio įstatymo pataisas (pvz. namo bendrija ar fizinis asmuo, gyvenantis tame pačiame name, ar įmonė, kuri nėra susijusi su šilumą tiekiančia bendrove).
Pagal kitą įstatyme numatytą išimtį, sąsajumo su šilumos tiekėju draudimas yra netaikomas gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena mažiau negu 50 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip. 


3 pakeitimas: Šilumos tiekėjas įstatymiškai atskiriamas ir nuo šilumos punktų valdymo – teisę reguliuoti (nuotoliniu ar kitu būdu) namo šilumos punkto įrenginių darbą turės tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas. 


Ką jis keičia?
Įteisinama, kad tik vartotojai galės pasirinkti ir reguliuoti namo šilumos suvartojimo kiekį bei temperatūrą. Tai reiškia, kad daugiabučių vartotojai galės pirkti tiek šilumos, kiek jiems reikia, o šilumos tiekėjas negalės jokiomis priemonėmis ir jokiais įtaisais įtakoti šilumos suvartojimo name.  
Kaip bus įgyvendinamas?
Daugiabučio namo gyventojai galės pasirinkti namo šilumos įrenginių darbo režimą (šildymo intensyvumą) per savo namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją.
Kokia šios pataisos nauda?
Gyventojai pirks tik tiek šilumos, kiek jiems reikia, o ne tiek, kiek nustato šilumos tiekėjas. Tai leis gerokai sumažinti išlaidas už šilumą.
Kas turės užtikrinti, kad šilumos tiekėjai nuotoliniu būdu nereguliuotų šilumos vartojimo name?
Už tai bus atsakingi šilumos punkto prižiūrėtojai. Juos kontroliuos Valstybinė energetikos inspekcija.