Europos Komisija: valstybės įsikišimas į elektros energijos sektorių neturi iškraipyti rinkos

Data

2013 11 20

Įvertinimas
0
Europos Komisija: valstybės įsikišimas į elektros energijos sektorių neturi iškraipyti rinkos
Europos Komisija: valstybės įsikišimas į elektros energijos sektorių neturi iškraipyti rinkos
Įgyvendindama ES energijos vidaus rinkos užbaigimo Veiksmų planą š. m. lapkričio 5 d. Europos Komisija (EK) paskelbė Komunikatą Dėl valstybės intervencijos elektros sektoriuje (angl. „Delivering the internal energy market and making the most of public intervention“). Komunikate pabrėžiama, kad valstybės intervencijos elektros sektoriuje būtinybė dabar ir ateityje išliks, tačiau ši intervencija turi būti efektyvi, ekonomiška ir ji turi neiškraipyti ES vidaus elektros energijos rinkos principų.

Funkcionuojanti ES energijos vidaus rinka yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti saugų energijos tiekimą vartotojams prieinamomis kainomis ir efektyviai kovoti su klimato kaita. Kaip teigiama naujajame EK Komunikate, kai kuriais konkrečiais atvejais valstybės įsikišimas yra būtinas siekiant viešosios politikos tikslų, tačiau tai turi būti suplanuota įvertinant nuostolius ir iškraipymus, kuriuos toks įsikišimas galėtų sukelti.

Komunikate ir jį lydinčiuose dokumentuose (angl. staff working documents) EK valstybėms narėms pateikia gaires, kaip reformuoti esamas valstybės įsikišimo schemas – ypač kalbant apie atsinaujinančios energijos subsidijavimą – ir kaip kurti naujus efektyvius mechanizmus.

Anot EK, jei valstybės intervencija nėra kruopščiai suplanuota, ji gali smarkiai iškreipti rinkos veikimą ir taip nulemti energijos kainų namų ūkiams ir pramonei augimą. EK komunikato tikslas yra suteikti ES valstybėms narėms būtiną informaciją, rekomendacijas ir pristatyti gerąją praktiką, kad valstybės, formuodamos savo nacionalines sistemas, priimtų optimalius sprendimus.

Komunikatą lydinčiuose dokumentuose pabrėžiama, kad, įvertinant sparčią technologinę pažangą, rinkos sistema atitinkamai taip pat turėtų būti palaipsniui pritaikoma ir tai energijai, kuri gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių. Todėl ilguoju laikotarpiu turi būti siekiama visiškai atsisakyti atsinaujinančių energijos išteklių subsidijavimo ar kitokios paramos programų.

Taip pat akcentuojama, kad pakankamų bazinių generacijos pajėgumų (angl. adequate generation capacities), kurie užtikrintų nepertraukiamą elektros energijos tiekimą svyruojant elektros energijos gamybai iš kitų šaltinių, kūrimas turi vykti nekenkiant ES vidaus rinkai.

Galiausiai pažymima, jog būtina sustiprinti vartotojų vaidmenį elektros rinkoje, suteikiant jiems galimybes naudoti elektros energiją tada, kai jos pasiūla rinkoje didelė, o kaina mažiausia. Tokiu būdu vartotojai ne tik patys sutaupytų, bet ir galėtų prisidėti prie pakankamo elektros srauto piko metu užtikrinimo ir taip palengvinti elektros rinkos funkcionavimą.

Komunikatą Europos Komisija pristatys gruodžio 12 d. vyksiančioje Energetikos Taryboje.


Nuoroda į dokumentus: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm