header image

Energetikos ministerijos paaiškinimai dėl Seimo Audito komiteto išvadų

Data

2009 11 24

Įvertinimas
0

Energetikos ministerija buvo įsteigta 2009 m. sausio 12 d. Seimo priimtu įstatymu, o juridinių asmenų registre įregistruota 2009 m. vasario 25 d. Atsižvelgiant į tai, kad ministerija savo veiklą pradėjo ne nuo metų pradžios ir, kad 2009 m. biudžetas buvo suplanuotas ne pilniems metams, mūsų nuomone, nėra tikslinga lyginti 2009 m. su 2010 m. planuojamais asignavimais.

Pateikiame informaciją ir paaiškinimus pagal atskiras išlaidų kategorijas.

Asignavimų reprezentacinėms išlaidoms naudojimas.

Energetikos ministerija 2009 m. suplanavusi per metus panaudoti reprezentacinėms išlaidoms 78 tūkst. Lt. Per 2009 m. tris ketvirčius išleido 16,5 tūkst. Lt skirtų lėšų reprezentacijai. 2010 metams ministerija planuoja reprezentacijai skirti 65 tūkst. Lt. Reprezentacinės lėšos numatomos ministerijos darbo susitikimų, organizuojamų ministro, viceministrų, kanclerio išlaidoms, užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimui, užsienyje arba šalies viduje rengiamo priėmimo organizavimui, suvenyrams, dovanoms.

Ministro reprezentacinio fondo naudojimas.

Ministro reprezentacinio fondo planas 2009 m. – 17 tūkst. Lt (lėšos suplanuotos ir skirtos tik 8,5 mėn.). Per 2009 m. tris ketvirčius išleista 4,6 tūkst. Lt. Lėšos panaudotos išlaidoms suvenyrams lankantis šalyje ir užsienyje su vizitu, dalykiniams pietums, vakarienėms su ministerijos svečiais, gėlėms jubiliejaus proga. 2010 metams ministerija planuoja ministro reprezentaciniam fondui skirti 25 tūkst. Lt. Planuojant šį lėšų dydį, buvo vadovautasi LR Vyriausybės nutarimu „Dėl reprezentavimo fondų“, kuris reglamentuoja šio fondo išlaidų finansavimą t.y. ministro fondui skiriama kiekvieno mėnesio pradžioje Statistikos departamento paskutiniojo paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1 dydžio suma. 2009 m III ketvirtį toks dydis – 2173 Lt, tai 12 mėn. sudarytų – 26,1 tūkst. Lt. Todėl Seimo Audito komiteto išdėstytos išvados dėl ministro reprezentacinio fondo padidėjimo 47 proc. yra nepagrįstos. Ministro fondo reprezentacinės lėšos naudojamos atsiskaitytinai.

Asignavimų naudojimas transportui ir valdomų automobilių kiekis

Energetikos ministerijai 2009 m. kvalifikacijos kėlimo išlaidoms skirta – 25,8 tūkst. Lt, o tai sudaro tik 0,99 proc. nuo patvirtintų darbo užmokesčio asignavimų. Per 2009 m. tris ketvirčius išleista 1,3 tūkst. Lt skirtų lėšų kvalifikacijai. Norime plačiau paaiškinti 2010 metams planuojamus kvalifikacijos kėlimui asignavimus:

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 46 str. 1 d. nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų mokymui valstybės ir savivaldybių biudžetuose numatomos lėšos. Jos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. Ministerijai numatoma patvirtinti 3 261 tūkst. Lt darbo užmokesčio fondą, tai 5 proc. sudarytų – 163,1 tūkst. Lt. Tačiau ministerija, atsižvelgdama į sudėtingą šalies ekonominę situaciją, planuodama kvalifikacijos kėlimui asignavimus, 2010 m. biudžete numatė 3,68 proc. nuo darbo užmokesčio fondo t.y. – 120 tūkst. Lt.

VTĮ 45 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad pradėję eiti pareigas karjeros valstybės tarnautojai, kurie prieš tai nėra išklausę įvadinio mokymo programų, per metus nuo priėmimo į pareigas dienos privalo jas išklausyti. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – energetikos ministerija) – naujai įsteigta valstybės institucija, daugelis šioje institucijoje priimtų valstybės tarnautojų, nėra išklausę įvadinio mokymo programų kurso, todėl preliminariais duomenimis, kitais metais šį kursą privalės išklausyti apie 25–30 valstybės tarnautojų.

VTĮ 45 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad valstybės tarnautojai, pradėję eiti 18–20 kategorijų pareigas per dvejus metus nuo priėmimo į šias pareigas dienos privalo išklausyti patvirtintas 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų ar žemesnės kategorijos įstaigų vadovų mokymo programas. Tokie mokymai yra būtini keturiems energetikos ministerijos valstybės tarnautojams.

Asignavimai moksliniams tyrimams, studijoms, auditams ir pan. naudojimas

Energetikos ministerijai 2009 m. skirta 1 656 tūkst. lėšų mokslo tyrimo darbams. Per III ketvirtį lėšų nepanaudota. 2010 metais moksliniams tyrimams ir studijoms planuoja skirti 400 tūkst. litų. Šios lėšos bus skiriamos studijoms parengti trijose srityse: vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių, energijos efektyvumo ir Nacionalinės energetikos strategijos. Iki šiol šiose srityse buvo atlikta studijų, tačiau nė vienoje iš jų nebuvo įvertintas atsinaujinančių ir vietinių išteklių bei energijos vartojimo efektyvumo potencialas Lietuvoje nacionaliniu mastu ir savivaldybių lygmeniu ir nenustatyti generaliniai rodikliai, kurių galėtų kasmet siekti Lietuva.

Pažymėtina, kad būtent 2010 m. Lietuva privalės Europos Komisijai pateikti Nacionalinį atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimo planą ir parengti energijos efektyvumo vartojimo didinimo programą. Atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių vartojimo didinimas ir energijos taupymas Nacionalinėje energetikos strategijoje bus įtvirtinti kaip horizontalūs ir su kitomis sritimis neturintys konkuruoti horizontalūs tikslai, todėl šioms sritims turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Iki 2009 metų gruodžio 31 d. Lietuva nutrauks Ignalinos atominės elektrinės II-ojo bloko eksploataciją, todėl atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių vartojimo didinimas tampa viena svarbiausių amortizacinių priemonių sumažinti didėjančią Lietuvos priklausomybę nuo gamtinių dujų vartojimo. Nacionalinės energetikos strategijos atnaujinimas yra numatytas LRV programos įgyvendinimo 2008–2012 m. priemonių plane – siekiant parengti subalansuotą, dabartinę situaciją ir svarbiausias tendencijas energetikoje ateityje atitinkančią Nacionalinę energetikos strategiją

Asignavimų komandiruotėms naudojimas

Energetikos ministerijai 2009 m. skirta komandiruotės išlaidoms 450 tūkst. Lt. Per 2009 m. tris ketvirčius išleido 184,1 tūkst. Lt skirtų lėšų komandiruotėms. Didelė dalis komandiruočių yra į Briuselį arba ES pirmininkaujančias šalis į darbo grupių posėdžius. 2010 metams ministerija planuoja komandiruotės išlaidoms skirti 700 tūkst. Lt. Komandiruotės išlaidos 2010 m. didėja, nes 2009 m. buvo suplanuotos ir skirtos lėšos ne visiems metams.

2010 metai Lietuvos energetikai yra labai svarbūs metai, kadangi nuo 2010 m. sausio 1 d. nebebus eksploatuojama Ignalinos atominė elektrinė, bus tęsiamas kelių svarbiausių infrastruktūrinių projektų įgyvendinimas bei energetikos rinkos reforma. Atsižvelgdama į šią daugialypę ir kompleksišką Lietuvos energetikos darbotvarkę, 2010 metais Energetikos ministerija ypatingą dėmesį skirs tiek naujiems infrastruktūros projektams, tiek visapusiškai energetikos sektoriaus reformai įgyvendinti.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas efektyviam ir savalaikiam Baltijos energetikos rinkos jungčių plano įgyvendinimui, kuris yra viena esminių ne tik bendros Baltijos šalių energijos rinkos sukūrimo, bet ir Lietuvos integracijos į ES energetikos sistemas prielaidų. Todėl 2010 m. komandiruotės išlaidas numatoma panaudoti vykstant į darbo grupių posėdžius, kuriuose bus svarstomi energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo klausimai, dalyvaujant Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimo energetikos srityje (BASREC) posėdžiuose. Ppažymėtina, kad Lietuva nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. pirmininkauja Baltijos jūros valstybių tarybai, taip pat ir BASREC, todėl reikalingos nors ir nedidelės, tačiau papildomos lėšos šiai veiklai vykdyti dalyvaujant Dujų koordinavimo grupės posėdžiuose, dalyvaujant darbo grupės dėl Baltijos jungčių plano parengimo posėdžiuose, dalyvaujant Energetikos Chartijos Prekybos ir Tranzito grupės posėdžiuose, dalyvaujant Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) narių susitikimuose, ES Energetikos Tarybos posėdžiuose.

Darbo užmokesčio fondo naudojimas, vadovų darbo užmokestis, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo užmokestis.

Energetikos ministerijos 2009 m. darbo užmokesčio fondas – 2 606 tūkst. Lt. Per 2009 m. tris ketvirčius išleista 871 tūkst. Lt. 2010 m. biudžeto projekte numatoma 3 261 tūkst. Lt.

Išsamiau paaiškiname asignavimų darbo užmokesčiui padidėjimą lyginant su 2009 m. patvirtintais asignavimais. Asignavimai darbo užmokesčiui 2009 metams buvo apskaičiuoti ir skirti tik 47 patvirtintiems etatams. 2009 m. liepos mėn. buvo papildomai patvirtinti dar 25 etatai, kuriems skirtas tik 5 mėnesių darbo užmokesčio fondas. Etatai ir darbo užmokesčio asignavimai perimti iš LR Ūkio ministerijos, kurioje savo ruožtu, šie etatai naikinami ir atitinkamai mažinami asignavimai darbo užmokesčiui.

Nuo 2010 m sausio 1 dienos Energetikos ministerija iš Ūkio ministerijos perima 2 spec. atašė (LR energetikos atašė Briuselyje ir branduolinės energetikos atašė Vienoje) etatus ir 1 spec. atašė padėjėjo etatą. Planuojant 2010 metų darbo užmokesčio asignavimus, buvo papildomai paskaičiuotas 25 etatų, 2 spec. atašė ir 1 spec. atašė padėjėjo darbo užmokesčio išlaidos. Be to, 2010 m. biudžeto projekte papildomai skirti Energetikos ministro darbo užmokesčio asignavimai - 92 tūkst. litų.

Atsižvelgiant į tai, Energetikos ministerijos 2010 m biudžeto projekte darbo užmokesčio asignavimai, palyginus su 2009 m. planu, yra didesni. Tačiau palyginus 2010 m. Ūkio ministerijos ir Energetikos ministerijos bendrą darbo užmokesčio fondą, lėšos skirtos darbo užmokesčiui mažėja 10,85 proc. Planuojant darbo užmokesčio fondą 2010 m. ministerija vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaunančių darbo užmokestį iš LR valstybės biudžeto savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos“ Nr.280.

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams darbo užmokestis didėja dėl to, kad nuo 2009 m. spalio 1 dienos įvestas dar vienas ministro patarėjo etatas, kuriam ir buvo paskaičiuotas 2010 m darbo užmokesčio fondas.