Ministerijos darbuotojų užduotys

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Lina Sabaitienė Branduolinės energetikos atašė 1 užduotis: Dalyvauti rengiant pozicijas ir jas atstovauti TATENA Valdytojų Tarybose ir Generalinėje Konferencijoje, taip pat ES koordinaciniuose susitikmuose.
2 užduotis: Pirmininkavimas TATENA Rytų Europos grupei 2021m. gruodžio mėn. (pirmininkavimas priklauso pagal rotacijos tvarką, rotacija vyksta kas mėnesį).
3 užduotis: Dalyvavimas Papildomo kompensavimo už patirtą branduolinę žalą konvencijos  (CSC) draugų grupės susitikimuose. Lietuvos pozicijos rengimas ir pristatymas.
4 užduotis: Dalyvauti ir parengti poziciją Branduolinės saugos konvencijos, Jungtinės konvencijos peržiūros susitikimuose.
5 užduotis: Užmegzti ir palaikyti dialogą tarp TATENA ir Ministerijos vadovybės sprendžiant Lietuvai aktualius branduolinės energetikos klausimus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Lietuvos pareiškimai pagal kompetenciją Valdytojų Tarybos bei Generalinės konferencijos formatu; Maksimaliai atspindėta Lietuvos pozicija bendruose ES pareiškimuose Valdytojų Tarybos bei Generalinės Konferencijos formate.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Surengti visų Rytų Europos grupės narių susitikimai (pagal poreikį). Sumoderuotas klausimų, tenkančių pagal darbotvarkę, efektyvus sprendimas (klausimų sąrašo kol kas nėra).
3 užduoties vertinimo rodiklis: Apsisprendus ratifikuoti CSC, sėkmingas įsiliejimas į Konvencijos narių darbą.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Suderintos pozicijos.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Surengti įvairaus formato aukšto lygio susitikimai tarp Ministerijos ir TATENA vadovybės, apsikeista laiškais (pagal Ministerijos suformuotą poreikį).
Gabriel Gorbačevski Energetikos atašė 1 užduotis: Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams Lenkijoje, formuoti palankią bendradarbiavimo atmosferą tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos srityje. Siekti, kad įgyvendinant Lietuvos interesus energetikos srityje būtų palaikoma gera bendradarbiavimo atmosfera ir nuolatinis darbinis ryšys tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministerijų, kitų valstybės institucijų bei įmonių.
2 užduotis: Rinkti, analizuoti ir teikti energetikos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms informaciją apie Lenkijos politiką energetikos srityje, analitinę medžiagą, rengiamus teisinius aktus. Siekti, kad Lietuvos energetikos ministerija, kitos valstybės institucijos, žinybos ir įmonės būtų pilnai ir laiku aprūpintos reikalinga informaciją apie Lenkijos politiką energetikos srityje, jos pokyčius.
3 užduotis: Skleisti ir atstovauti Lietuvos energetinės politikos tikslus Lenkijoje. Siekti, kad Lenkijos klimato ir aplinkos ministerija, kitos valstybės institucijos, mokslinės įstaigos, ekspertai ir žiniasklaida būtų informuoti apie Lietuvos energetikos politikos tikslus ir pasiekimus, ir apie Lietuvos poziciją svarbiausiais energetikos klausimais.
4 užduotis: Pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su Lenkijos ir Lietuvos energetikos verslo organizacijų atstovais. Teikti informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms plėtros į Lenkiją klausimais. Siekti, kad plėtotųsi ryšiai tarp Lietuvos ir Lenkijos energetikos srityje veikiančių įmonių, mokslo įstaigų bei energetikos ekspertų. Formuoti Lenkijoje informacinį lauką užtikrinanti palankias sąlygas Lietuvos energetinių įmonių plėtrai Lenkijoje.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Dalyvauti organizuojant Energetikos ministerijos, kitų valstybės institucijų atstovų vizitus ir susitikimus su Lenkijos energijos ministerijos, kitomis valstybės institucijomis ir įmonių atstovais. Šių vizitų ir susitikimų pagrindu parengti mažiausiai 8 atmintines.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pateikti Energetikos ministerijai ne mažiau kaip 45 Lenkijos energetikos aktualijų apžvalgų ir 10 pažymų apie Lenkijoje rengiamus teisinius aktus, analitinę medžiagą susijusią su Lenkijos institucijų iniciatyvomis energetikos srityje.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Paskleisti mažiausiai 50 pranešimų populiariausiame ir įtakingiausiame Lenkijos politikos, žiniasklaidos ir nuomonės formuotojų socialiniame tinkle „Twitter“ apie Lietuvos energetikos aktualijas lenkų kalba.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Pagal poreikį, teikti informaciją ir organizacinę pagalbą Lietuvos energetikos įmonėms plėtros į Lenkiją klausimais (100%). Pagal poreikį teikti informaciją Lenkijos įmonėms ir mokslo įstaigoms apie Lietuvos energetines įmones,  vykstančias energetikos konferencijas, kitus renginius.
Laura Pušinskaitė Energetikos atašė 1 užduotis: Pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams bendradarbiaujant su Ukrainos energetikos ministerija ir kitomis institucijomis, ES atstovybėmis bei kitų šalių ambasadomis Ukrainoje. Formuoti palankią bendradarbiavimo atmosferą tarp Lietuvos ir Ukrainos energetikos srityje.
2 užduotis: Rinkti, analizuoti ir teikti energetikos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms informaciją apie Ukrainos politiką energetikos srityje, analitinę medžiagą, rengiamus teisinius aktus.
3 užduotis: Pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su Ukrainos ir Lietuvos energetikos verslo organizacijų atstovais.
4 užduotis: Pagal kompetenciją prisidėti prie VšĮ Versli Lietuva "2021 METŲ EKONOMINĖS VEIKLOS PLANO" įgyvendinimo.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Nustatytais terminais pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos aukšto rango atstovų vizitų į Ukrainą bei Ukrainos atstovų vizitų į Lietuvą organizavimo ir derinimo, dalyvauti Ukrainos reformų grupės ir kitų daugiašalių formatų, skirtų paremti Ukrainos reformas ir plėtoti bendradarbiavimą energetikos srityje, veikloje ir parengti būtinas atmintines.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pateikti Energetikos ministerijai ne mažiau kaip 23 Ukrainos energetikos aktualijų apžvalgas apie Ukrainos sektorių, rengiamus teisinius aktus, analitinę medžiagą susijusią su Ukrainos institucijų iniciatyvomis energetikos srityje.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Pagal kompetenciją pagal poreikį (per 5 d. d.) suteikti Lietuvos ar Ukrainos energetikos asociacijoms, mokslo įstaigoms, įmonėms informaciją ir organizacinę pagalbą bendradarbiavimo energetikos srityje klausimais, atitinkamai plėtros į Ukrainą ar Lietuvą klausimais, vykstančių energetikos konferencijų, parodų, seminarų ar kt. renginių temomis.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Nustatytais terminais pagal kompetenciją prisidėti įgyvendinant 7 (LT verslui ir institucijoms naudingos informacijos apie akreditavimo šalį teikimas) ir 8 (Informacijos apie Lietuvą (ekonominiai rodikliai, įvairūs renginiai, duomenų bazės) platinimas rezidavimo šalyje) veiklos kriterijus.
Sandra Vainutė Energetikos atašė pavaduotoja 1 užduotis: EK teisinių pasiūlymų kontekste, dalyvauti ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje ir pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas užtikrinti LR interesus svarstant ir priimant EK teisinius pasiūlymus. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje.
2 užduotis: 2. Bendradarbiavimo su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu konktekste, rinkti informaciją, konsultuotis ir teikti kokybiškus siūlymus Energetikos ministerijai, pozicijoms formuoti bei veiksmams planuoti dėl valstybės pagalbos schemų ir pažeidimo procedūrų suderinimo su EK. Pagal poreikį kontaktuoti su kitais generaliniais direktoratais, ES Tarybos Sekretoriatu, Europos Parlamentu, Pirmininkaujančia šalimi ir kitomis valstybėmis narėmis.
3 užduotis: 3. Politinių procesų kontekste, užtikrinti LR interesus, derinant pozicijas su Pirmininkaujančia šalimi, kitomis Valstybėmis Narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbti su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose. Šiame kontekste Energetikos ministerijai teikti informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.
4 užduotis: 4. Vizitų Briuselyje kontekste, organizuoti Energetikos ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitus į Briuselyje vykstančius susitikimus, posėdžius, pagal poreikį rengti jų susitikimus su ES institucijų atstovais, teikti siūlymus, pastabas, informaciją, rengiant medžiagą šiems vizitams.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Dalyvauta ES Tarybos Energetikos darbo grupėje ir Atominių klausimų darbo grupėje, pagal poreikį kitų ES institucijų darbo grupių, komitetų, komisijų ir agentūrų susitikimuose bei veikloje. Juose pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas aiškiai pristatyti ir užtikrinti LR interesai svarstant ir priimant Tarybos išvadas. Po susitikimų pagal nustatytus terminus ir reikalavimus pateiktos ataskaitos. 1.2. Energetikos ministerijai teikta informacija ir siūlymai, prisidedant prie LR pozicijos formavimo bei galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.  1.3. Dalyvaujant Briuselyje vykstančiuose energetikos srities susitikimuose, seminaruose, konferencijose, kituose renginiuose pagal iš Energetikos ministerijos gautas patvirtintas LR pozicijas aiškiai pristatyti ir užtikrinti LR interesai bei kaupta, analizuota ir teikta Energetikos ministerijai aktuali, reikšminga ir naudinga informacija ES energetikos politikos klausimais.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2.1. Palaikyti nuolatiniai ryšiai su EK Energetikos ir Konkurencijos generaliniu direktoratu, Tarybos teisės tarnyba, Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, Pirmininkaujančia šalimi ir kitomis valstybėmis narėmis. Atstovauti Energetikos ministerijos interesai, vykdytos konsultacijos, rinkta informacija, aiškintasi procedūriniai ir turinio klausimai ir teikti kokybiški siūlymai Energetikos ministerijai pozicijoms formuoti ar veiksmams planuoti dėl:  2.2.1 LR valstybės pagalbos paramos schemų suderinimo. 2021 m. tikslas yra suderinti naują jūrinio vėjo paramos schemą; 2.2.2. EK pradėtų pažeidimo procedūrų dėl 2012/27/ES, 2011/70/Euratom ir 2019/944 direktyvų.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3. Užtikrinti LR interesai dėl sinchronizacijos projekto, Astravo AE problematikos, ES energetikos išorės politikos, Taryboje pradedamo svarstyti TEN-E reglamento ir rengiamų Tarybos išvadų. Bendradarbiauta su Pirmininkaujančia šalimi, kitomis Valstybėmis Narėmis bei konsultuojantis su EK atstovais, dirbta su Europos Parlamento nariais ir jų padėjėjais, siekiant atspindėti LR interesus Europos Parlamento rengiamuose pranešimuose. Šiame kontekste Energetikos ministerijai teikta informaciją ir siūlymus, prisidedant prie Lietuvos pozicijos formavimo ar galimų veiksmų projektavimo, įgyvendinant LR energetikos politikos tikslus ES politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose.
4 užduoties vertinimo rodiklis: 4. Suorganizuoti Energetikos ministerijos vadovybės ir darbuotojų vizitai į Briuselyje vykstančius susitikimus, posėdžius, pagal poreikį surengti susitikimai su ES institucijų atstovais, pateikti siūlymai, pastabos, informacija rengiant medžiagą šiems vizitams.

 

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Dovilė Kapačinskaitė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: 1. Užtikrinti, kad tinkamai ir 2021 m. vidurio būtų atlikti priskirto Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projekto  "Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimas" valdymo veiksmai.
2 užduotis: 2. Užtikrinti, kad tinkamai ir 2021 m. vidurio būtų atlikti priskirto Energetikos ministerijos prioritetinių projektų portfelio projekto  "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" valdymo veiksmai.
3 užduotis: 3. Užtikrinti, kad iki 2021-05-01 d. būtų pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir priimti įstatymų pakeitimų projektai, užtikrinantys sklandų projekto „Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas“ įgyvendinimą.
4 užduotis: Siekti, kad iki 2021 metų vidurio su Europos Komisija būtų suderintas "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" projekto įgyvendinimo modelis.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengta ir patvirtinta projekto "Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimas" vertinimo ataskaita.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas ir patvirtintas projekto "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" planas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. balandžio 1 d. būtų pateikti Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti, o iki 2021 m. gegužės 1 d. priimti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektai.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio mėn. pabaigos gautas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo finansuoti "Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas" projektą Recovery and resilience facilities fondo lėšomis.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Jūratė Pravalackaitė Vadovė 1 užduotis: Užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, kokybiškų teisės aktų projektų, medžiagos, pažymų, pranešimų rengimą ir kitų skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei kontrolę.
2 užduotis: Įvertinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte pateiktą vėjo elektrinių jūroje prijungimo ir skatinimo schemą, pateikti išvadą bei siūlymus dėl schemos tobulinimo.
3 užduotis: Įvertinti elektros energiją gaminantiems vartotojams Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytų kvotų apimtis bei tobulinti teisinį reglamentavimą užtikrinantį tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Skyriaus kompetencijai priskirtų pavedimų, susijusių su Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų sprendimais, Vyriausybės Strateginio komiteto posėdžių sprendimais, LR įstatymais, Seimo nutarimais, raštais iš LR Seimo, Seimo valdybos sprendimais dėl išvadų teisės aktams, skaičius metų pabaigoje 0 (nevertinant pavedimų, kurie dėl objektyvių priežasčių negali būti įgyvendinti vertinimo laikotarpiu).
2 užduoties Vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 30 d. priimtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. priimtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektas.
Lina Sveklaitė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl II kartos biodegalų gamybos.
2 užduotis: Parengti palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų apskaičiavimo tvarką.
3 užduotis: Įvertinti esamas kliūtis ir galimybes plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas ir didinti gaminančių vartotojų skaičių ir pateikti motyvuotus siūlymus dėl jos tobulinimo.
4 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
5 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl kaupimo įrenginių diegimo (decentralizuotai).
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. kovo 15 d. pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl II kartos biodegalų gamybos.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 30 d. parengta palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų apskaičiavimo tvarka.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti motyvuoti siūlymai dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų ir gaminančių vartotojų veiklos tobulinimo.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 1 d. pateikti pasiūlymai dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 rugsėjo 30 d. viešajai konsultacijai pateiktas finansavimo sąlygų aprašas dėl kaupimo įrenginių diegimo (decentralizuotai).
Mindaugas Stonkus Patarėjas 1 užduotis: Užtikrinti pagal ELENA techninės paramos projektą įsteigtos darbo grupės veiklą ir sėkmingą projekto įgyvendinimą.
2 užduotis: Parengta Europos Komisijai ataskaita apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
3 užduotis: Parengti pasiūlymus Energijos efektyvumo direktyvos atnaujinimui pagal Europos Komisijos pasiūlymus (nuolat pagal poreikį).
4 užduotis: Parengti pagal kompetenciją LIFE IP projekto energijos efektyvumo dalies dokumentaciją ir dalyvauti pagal projektą įsteigtos darbo grupės veikloje.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Projekto įgyvendinimo plane nustatyti etapai įgyvendinami laiku.
2 užduoties vertinimo rodiklis:  Iki balandžio 30 d. pateikti Europos Komisijai 2019 m. ataskaitą apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. parengti pasiūlymai Energijos efektyvumo direktyvos atnaujinimui (nuolat pagal poreikį).
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2020-10-01 parengta LIFE IP projekto efektyvumo dalies dokumentacija.
Jevgenija Jankevič Patarėja 1 užduotis: Užtikrinti vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje reikalingų tyrimų ir kitų veiksmų vykdymo proceso koordinavimą.
2 užduotis: Užtikrinti įstatymų, įgyvendinančių dalį direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatų, susijusių su leidimais modernizuoti elektrines išdavimu, konsultavimu veiklos elektros energetikos sektoriuje klausimais, įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą.
3 užduotis: Užtikrinti Alternatyviųjų degalų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir jų įgyvendinimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 1 d. sudaryti sutartis su Lietuvos jūrinės teritorijos dalies, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, specialaus plano ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengėju bei numatomų plėtoti Lietuvos jūrinėje teritorijoje vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo procedūras atliekančiu subjektu, koordinuoti sutarčių vykdymą, inicijuoti  kitų reikalingų tyrimų (vėjo greičių ir kt.parametrų matavimas, jūros dugno tyrimai) vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje atlikimą.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki  2021 m. gruodžio 31 d. parengti teisės aktų projektus, susijusius su leidimų modernizuoti elektrines išdavimu ir užtikrinti jų suderinimą su rinka.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti Alternatyvių degalų įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus ir užtikrinti jų suderinimą su rinka.
Ilona Pintukė Patarėja 1 užduotis: Flandrijos ir Lietuvos bendradarbiavimas: tęsti pradėtą bendradarbiavimą bei parengti paraišką Europos Komisijos techninei paramai gauti.
2 užduotis: Atsinaujiančių energijos išteklių direktyvos (REDII) įgyvendinimas: aktyviai dalyvauti rengiant Europos Komisijos deleguotąjį aktą dėl REDII 8 straipsnio įgyvendinimo.
3 užduotis: Pažangiųjų biodegalų paramos schemos notifikavimas Europos Komisijai.
4 užduotis: Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos finansavimo mechanizmo.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. parengta paraiška Europos Komisijos techninei paramai gauti.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. lapkričio 30 d. aktyviai dalyvauta rengiant Europos Komisijos deleguotąjį aktą dėl REDII 8 straipsnio įgyvendinimo.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. notifikuota pažangiųjų biodegalų parama Europos Komisijai.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki gruodžio 31 d. įvertinti pateiktą siūlymą dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos finansavimo mechanizmo ir Lietuvos galimybes dalyvauti finansiniame mechanizme. Suformuoti poziciją Vadovybei.
Sergej Garbar Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Dalyvauti ir teikti kokybiškus pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų 2021-2027 m. veiksmų programos ir finansinių priemonių, skirtų gaminančių vartotojų plėtrai skatinti, rengimo procese.
2 užduotis: Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių gaminančių vartotojų veiklos modelį, nuostatų vertinimą; pateikti kokybiškus pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo; parengti būtinus teisės aktų pakeitimus.
3 užduotis: Dalyvauti Visagino saulės elektrinės, skirtos sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padarinius Visagino, Zarasų ir Ignalinos savivaldybių gyventojams, įgyvendinimo projekte.
4 užduotis: Atlikti gaminančių vartotojų finansavimo sąlygų pakeitimus, reglamentuojančius gaminančių vartotojų vykdomų projektų veiklos užbaigimą ir fiksuotos išmokos išmokėjimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti techninę informaciją reikalingą finansinių priemonių, skirtų gaminantiems vartotojams skatinti, parengimui ir patvirtinimui iki 2021 m. gruodžio 31 d.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pateikti kokybiškus pasiūlymus dėl gaminančių vartotojų veiklos modelio tobulinimo; parengti ir pateikti tvirtinti atitinkamus teisės aktus iki 2021 m. gruodžio 31 d.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Dalyvauti Visagino saulės elektrinės projekto įgyvendinimo procese, pagal grupės kompetenciją teikti pasiūlymus dėl projekto I etapo sėkmingo įgyvendinimo iki 2021 m. gruodžio 31 d.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Pateikti kokybiškus pasiūlymus dėl gaminančių vartotojų finansavimo sąlygų pakeitimo; parengti ir pateikti tvirtinti atitinkamus teisės aktų pakeitimus iki 2021 m. balandžio 30 d.
Aurimas Salapėta Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Parengti ir pateikti viešajai konsultacijai finansavimo sąlygų aprašą dėl suskystintų gamtinių dujų pildymo punktų įrengimo.
2 užduotis: Nustatyti palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų skelbimo degalinėse tvarką atsižvelgiant į Alternatyviųjų degalų įstatymo projekte įtvirtintas nuostatas.
3 užduotis: Parengti viešojo pirkimo dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų potencialo Lietuvoje identifikavimo techninę specifikaciją.
4 užduotis: Parengti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo projektą.
5 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. kovo 19 d. viešajai konsultacijai pateiktas aprašas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 18 d. nustatyta tvarka.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. liepos 30 d. parengta techninė specifikacija.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. lapkričio 5 d. parengtas aprašo projektas.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 3 d. pateikti pasiūlymai.
Vilija Tomkė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo ir derinimo taisyklių projektą.
2 užduotis: Analizuoti ir teikti pastabas savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektams ir juos derinti su Lietuvos Respublikos savivaldybėmis.
3 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-329 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
4 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. III ketvirčio pabaigos patvirtinti energetikos ministro įsakymą dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo ir derinimo taisyklių patvirtinimo.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2021 metais pateiktų Lietuvos Respublikos savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų analizavimas, įvertinimas su suderinimas su savivaldybėmis per teisės aktuose nustatytą terminą.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 birželio 30 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-329 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 30 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Linas Bagdonavičius Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Koordinuoti 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos "Aplinkosauga, energetika, klimato kaita" srities „Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas'' projektą "Interaktyvios platformos, skirtos subalansuotam elektros ir šilumos gamybos planavimui" (toliau – NOR projektas).
2 užduotis: Parengti 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos, 2 prioriteto “Žalesnė Lietuva“, konkrečiam uždaviniui Nr. 2.1. „Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones ir mažinti šiltnamio dujų išmetimus“ veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą įmonėse“  įgyvendinimui reikalingą dokumentaciją.
3 užduotis: Pagal kompetenciją prisidėti rengiant  ataskaitą Europos Komisijai apie pažangą, įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus.
4 užduotis: Parengti energijos vartojimo efektyvumo priemonės (galutinių vartotojų švietimo-konsultavimo) energijos sutaupymų apskaičiavimo metodikos nustatymo ir energijos sutaupymo poveikio vertinimo (kaip sutaupomos energijos poveikis laikui bėgant kinta) konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją.
5 užduotis: Parengti energijos vartojimo efektyvumo krypčių ir priemonių potencialo nacionaliniu mastu konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. balandžio 1 d. užtikrinti NOR projekto veiklos Nr. 2.1. išsamaus šilumos ir vėsumos potencialo vertinimo studijos parengimo, duomenų bazės bei interaktyvaus žemėlapio sukūrimo viešojo pirkimo paslaugų sutarties pasirašymą su tiekėju. 2. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. užtikrinti kokybišką projekto dokumentacijos administravimą DMS sistemoje.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto “Žalesnė Lietuva“, konkrečiam uždaviniui Nr. 2.1. „Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones ir mažinti šiltnamio dujų išmetimus“ numatytos veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą įmonėse“  finansinės priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki balandžio 30 d. parengti informaciją Europos Komisijai pateikiamai ataskaitai, apie pažangą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus, pateikiant priemonių aprašymus bei rezultatus (energijos kiekių skaičiavimus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus).
4 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją (techninę specifikaciją ir/ar tiekėjų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodiką); 2.  Iki 2021 m. gruodžio 31 d. užtikrinti pirkimo procedūros užregistravimą CVP IS.
5 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti konsultacinių paslaugų pirkimo dokumentaciją (techninę specifikaciją ir/ar tiekėjų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodiką); 2.  Iki 2021 m. gruodžio 31 d. užtikrinti pirkimo procedūros užregistravimą CVP IS.
Vytautas Bernadišius Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Siekiant užtikrinti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnyje nustatytų įpareigojimų 2021 – 2030 metams įgyvendinimą, pagal kompetenciją parengti viešųjų pastatų atnaujinimą reglamentuojančius teisės aktus ir vykdyti pastatų atnaujinimo stebėseną bei kontrolę.
2 užduotis: Atlikti studiją dėl energijos vartotojų švietimo-konsultavimo priemonių bei sutaupymų kriterijų, koeficientų ir laikotarpio nustatymo tobulinimo ir esant poreikiui parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtinto Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo pakeitimą.
3 užduotis: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos energijos efektyvumo didinimo įstatymą koordinuoti susitarimų su energijos tiekėjais dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo 2021 - 2030 metams su Energetikos ministerija pasirašymą.
4 užduotis: Siekiant įvertinti ir suvienodinti energijos vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei gerinti viešojo naudojimo paskirties pastatuose atliekamo energinio audito kokybę, parengti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintos Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos pakeitimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti šie teisės aktai: 1. iki 2021 m. balandžio 30 d. parengtas ir pateiktas tvirtinimui Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų centrinės valdžios institucijų ir įstaigų naudojamų pastatų sąrašas; 2. iki 2021 m. gegužės 31 d. parengti institucijoms įpareigojimai 2021 – 2030 metais atnaujinti jų valdomus viešuosius pastatus (kasmet ne mažiau 3 proc. viso valdomo ploto) ir parengtas tai patvirtinančio teisės akto projektas; 3. Iki 2021 m. lapkričio 1 d. įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemones pagal kompetenciją parengti viešųjų pastatų atnaujinimo finansavimo sąlygų aprašo, projektų įgyvendinimo plano stebėsenos rodiklių, projektų atrankos kriterijų pakeitimai/patikslinimai. 4. iš ministerijų ir kitų atsakingų institucijų gautos informacijos apie Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje nustatytų įpareigojimų įgyvendinimo kas ketvirtį pažangą apibendrinimas ir teikimas (per mėnesį gavus informaciją iš institucijų) Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. pasitelkiant išorės ekspertus atlikta energijos vartotojų švietimo-konsultavimo priemonių bei sutaupymų kriterijų, koeficientų ir laikotarpio nustatymo studiją ir pagal jos rezultatus parengtas ir pateiktas tvirtinimui Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtinto Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo pakeitimo projektas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 patvirtintu Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu iki 2021 m. kovo 31 d. su energijos tiekėjais pasirašyti susitarimai dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo 2021 - 2030 m.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. lapkričio 1 d. parengtas ir pateiktas tvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintos Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos pakeitimo projektas.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Dainius Bražiūnas Vadovas 1 užduotis: Lietuvos energetikos sistemų intergacijos projektų priežiūra ir įgyvendinimas.
2 užduotis: Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo įgyvendinimo užtikrinimas.
3 užduotis: Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
4 užduotis: Energetikos ministerijos kompetencijoje esantį energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių rengimą, tvirtinimą ir monitoringą perduoti kitiems viešojo administravimo subjektams, tarnyboms, asociasijoms ar įmonėms.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Sinchronizacijos su Vakarų Europos kontinentiniais elektros tinklais projekto įgyvendinimas 1.1. Užtikrinti, LitPol Link jungties išplėtimo projekto ir kitų būtinų veiksmų įgyvendinimą, kad būtų atliktas Lietuvos elektros energetikos sistemos avarinio darbo su Lenkijos elektros energetikos sistema sinchroniniu režimu bandymas. 1.2. Vyriausybės Sinchronizacijos veiksmų plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas laiku. 1.3. Vyriausybės Ektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas laiku.  2. Prižiūrėti ir koordinuoti 200 MW elektros energijos kaupimo sistemos projektą, užtikrinant  projekto plane numatytų veiksmų įgyvendinimą numatytu laiku ir reikalingų įstatyminių pakeitimų priėmimą Seimo pavasario sesijoje.  3. Prižiūrėti ir koordinuoti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos  projekto (GIPL) įgyvendinimą, užtikrinant projekto plane numatytų veiksmų įgyvendinimą numatytu laiku.  4. Prižiūrėti ir koordinuoti SGD ilgalaikio importo sprendimo projekto įgyvendinimą, užtikrinant projekto plane numatytų veiksmų įgyvendinimą numatytu laiku.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Koordinuoti tarpinstitucinę veiklą ir parengti bei teisės aktais įtvirtinti elektros energijos patenkančios iš trečiųjų šalių prekybos ir pralaidumų nustatymo teisinį reguliavimą, užtikrinantį Būtinųjų priemonių įstatymo įgyvendinimą, kad į Lietuvos elektros energijos rinką nepatektų elektra iš Baltarusijos, Lietuvos infrastruktūra negalėtų būti naudojama draudžiamos elektros patekimui į Baltijos šalių elektros rinką.  2. Užtikrinti Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, integruoto plano energetikos dalyje numatytų veiksmų, kurių įvykdymo terminas 2021 metai, įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.  3. Koordinuoti tarpinstitucinę veiklą, įvertinti galimybes ir paruošti sprendimus dėl nuoseklaus elektros energijos pralaidumų iš Baltarusijos į Lietuvą mažinimo iki 2025.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Reglamento 2019/941 „Dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energetikos sektoriuje“ įgyvendinimo užtikrinimas – parengtas ir 2021 sausio mėnesiui tvirtinimui paruoštas Pasirengimo valdyti riziką energetikos sektoriuje planas.  2. Kartu su regioniniais partneriais (Latvija, Estija, Suomija) parengtas ir tvirtinimui paruoštas Reglamente (ES) 2019/941 "Dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių" numatytas solidarumo mechanizmą įgyvendinančios sutarties projektas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Pasiūlyti ir sudaryti projekto įgyvendinimo tarpinstitucinį (asocijuotas struktūras ar atskiras bendroves) formatą, nustatyti jo tikslus ir užduotis (II ketv.) 2. Paruošti įgyvendinimui naujo teisinio kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo įgyvendinimo veiksmų planą (IV ketv.)
Gediminas Karalius Vyresnysis patarėjas 1 užduotis: Sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.
2 užduotis: Elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimas.
3 užduotis: Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatyme numatytų apsaugos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas.
4 užduotis: Tarpinstitucinių formatų veiklos organizavimas,
1 užduoties vertinimo rodiklis: • Užtikrinti, kad būtų įgyvendintas LitPol link jungties išplėtimo projektas (iki 2021 m. III ketv.) • Likusios dalies Sinchronizacijos projekto antrojo etapo projektų ir darbų dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas (nemažiau kaip 70% finansavimo intensyvumu) • Vyriausybės Sinchronizacijos veiksmų plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas laiku.
2 užduoties vertinimo rodiklis: • Dalyvauti rengiant Elektros energetikos įstatymo ir Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo pakeitimo projektus, įtvirtinant 200 MW elektros energijos kaupimo sistemos įrengimo teisinį pagrindą (iki 2021 m. II ketv.). • Užtikrinti, kad būtų atliktas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos avarinio darbo su Lenkijos elektros energetikos sistema sinchroniniu režimu bandymas (iki 2021 m. IV ketv.) • Užtikrinti, kad būtų pradėtas regioninis dialogas siekiant susitarti su Estija, Latvija ir Lenkija dėl izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemos darbo bandymo atlikimo iki 2023 m. IV ketv. (šiuo metu ENTSO-E PG Baltic grupės patvirtintame plane numatyti 2025 metai).
3 užduoties vertinimo rodiklis: • pagal kompetenciją prisidėti rengiant ir tiekiant teisės aktus įtvirtinančius elektros energijos patenkančios iš trečiųjų šalių prekybos ir pralaidumų nustatymo teisinį reguliavimą, užtikrinantį Būtinųjų priemonių įstatymo įgyvendinimą, kad į Lietuvos elektros energijos rinką nepatektų elektra iš Baltarusijos, Lietuvos infrastruktūra negalėtų būti naudojama draudžiamos elektros patekimui į Baltijos šalių elektros rinką. • Užtikrinti Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, integruoto plano energetikos dalyje numatytų veiksmų, kurių įvykdymo terminas 2021 metai, įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. • prisidėti analizuojant, vertinant galimybes galimybes ir ruošiant bei teikiant sprendimų projektus dėl nuoseklaus elektros energijos pralaidumų iš Baltarusijos į Lietuvą mažinimo iki 2025.
4 užduoties vertinimo rodiklis: • Dalyvauti rengiant medžiagą ir organizuojant Vyriausybės komisijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti veiklą (3 posėdžiai) • Dalyvauti rengiant medžiagą ir organizuojant Darbo grupės Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto priežiūros, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įgyvendinimo klausimams spręsti veiklą (10 posėdžių).
Gintautas Danaitis Patarėjas 1 užduotis: Įgyvendinti ir koordinuoti Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų plano priemones.
2 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
3 užduotis: Patobulinti gamtinių ir kitų degiųjų dujų sistemų ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo proceso reglamentavimą, sumažinant darbų dujų aplinkoje kategorijų skaičių nuo 6 iki 3, atsisakant detalaus reguliavimo šioje srityje, tačiau užtikrinant tinkamą šių sistemų ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo kokybę ir techninę saugą.
4 užduotis: Patobulinti suskystintų naftos dujų sistemų daugiabučiuose namuose eksploatavimo proceso reglamentavimą, numatant aiškią daugiabučių namų bendrijų ir administratorių pareigas ir atsakomybė už bendrojo naudojimo suskystintų naftos dujų inžinerinių sistemų eksploatavimo organizavimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Atlikta teisės aktų analizė ir siūlymų dėl aktualių teisės aktų pakeitimų pateikimas ir parengimas, atsižvelgiant į Veiksmų plane numatytas priemones. Parengti, nustatyta tvarka suderinti ir priimti energetikos ministro įsakymų projektai dėl naujos redakcijos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Veiksmų plano patikslinimo.  Atlikta Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo priežiūra, prireikus parengti pasiūlymai dėl tolesnio valstybės paramos taikymo įgyvendinant priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose namuose pakeitimas kitais energijos ištekliais“.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pasiūlyti ir sudaryti projekto įgyvendinimo tarpinstitucinį (asocijuotas struktūras ar atskiras bendroves) formatą, nustatyti jo tikslus ir užduotis. Paruoštas įgyvendinimui naujo kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo įgyvendinimo veiksmų planas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir priimtas energetikos ministro įsakymo projektas dėl naujos redakcijos Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių pavirtinimo.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir priimtas energetikos ministro įsakymo projektas dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patikslinimo.
Gabija Talačkaitė-Radzvilavičienė Patarėja 1 užduotis: Elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių numatytų Europos Sąjungos teisėje perkėlimas ir įgyvendinimas.
2 užduotis: Koordinuoti strateginių gamtinių dujų sektoriaus infrastruktūros projektų įgyvendinimą.
3 užduotis: Sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Su Latvija pasirašytas solidarumo susitarimas, numatytas Reglamento (ES) 2019/941 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių 13 straipsnyje;  1.2. Pagal Europos Komisijos pateiktus siūlymus patikslinti Prevencinis veiksmų ir Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai ir pateikti Europos Komisijai.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Patvirtintos paraiškos ir ataskaitos susijusios su Bendro intereso projektų (GIPL, Lietuvos-Latvijos dujotiekio jungtis, Kruonio HAE papildomas agregatas) finansavimu iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės gamtinių dujų  projektams.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3.1. Prižiūrėti ir koordinuoti Sinchronizacijos veiksmų plane numatytų veiksmų ir priemonių, kurių įgyvendinimo terminai yra 2021 m., įgyvendinimą (priemonės įgyvendintos nustatytais terminais); 3.2. Ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos pateikti Sinchronizacijos veiksmų plano vykdymo ataskaitą Vyriausybės komisijai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti (2021 m. I, II, III ketv. ataskaitos).
Janina Danaitienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Dalyvauti Energetikos ministerijos prioritetinio projekto „Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas“ komandos veikloje.
2 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
3 užduotis: Užtikrinti elektros oro linijų, nutiestų per miškus, techninę saugą.
4 užduotis: Įgyvendinti patikslintą elektros patikimumo kategorijų reglamentavimą, siekiant užtikrinti vartotojams patikimą ir saugų aprūpinimą elektros energija.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti dokumentai, prireikus ir teisės aktai, reikalingi laiku ir tinkamai įgyvendinti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918, priemones.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pasiūlyti ir sudaryti projekto įgyvendinimo tarpinstitucinį (asocijuotas struktūras ar atskiras bendroves) formatą, nustatyti jo tikslus ir užduotis. Parengtas įgyvendinimui naujo kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo įgyvendinimo veiksmų planas.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir priimtas Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-91 pakeitimo projektas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas, nustatyta tvarka suderintas ir pateiktas LRV Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 22, 71 ir 711 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 721 straipsniu įstatymo projektas. Seimui priėmus įstatymą parengti, nustatyta tvarka suderinti ir priimti įstatymą įgyvendinamieji teisės aktai.
Giedrė Šeškevičienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Pasirengti įgyvendinti kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo pakeitimus.
2 užduotis: Siekiant tinkamai įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje, užtikrinant elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinant elektros energijos perdavimo saugumą, bus dalyvaujama Projekto „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ įgyvendinime.
3 užduotis: Dalyvauti teritorijų planavimo dokumentų per TPDRIS sistemą gavimo, registravimo, skirstymo, derinimo, rengimo proceso organizavime ministerijoje.
4 užduotis: Įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą, parengti šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektai.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Pasiūlyti ir sudaryti projekto įgyvendinimo tarpinstitucinį (asocijuotas struktūras ar atskiras bendroves) formatą, nustatyti jo tikslus ir užduotis (II ketv.); 1.2. Paruoštas įgyvendinimui naujo kompetencijų modelio dėl energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninių taisyklių projektų rengimo, tvirtinimo ir monitoringo įgyvendinimo veiksmų planas (IV ketv.).
2 užduoties vertinimo rodiklis: Nustatytais terminais atlikti veiksmai, reikalingi projekto įgyvendinimui teritorijų planavimo klausimais. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) užpildyta ir viešai pateikta su projekto įgyvendinimu susijusi informacija. Dalyvavimas TPD viešinimo procedūroje, dokumentų pasirašymas ir įkėlimas į TPDRIS. Dalyvavimas atsakymų į visuomenės pasiūlymus paruošime ir atsakymų išsiuntimas. TPD derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas TPDRIS (III-IV ketv.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas ministerijos kanclerio potvarkis dėl TPDRIS sistemoje gautų dokumentų registravimo, paskirstymo, rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos pagal padalinių kompetencijos sritis (I ketv.).
4 užduoties vertinimo rodiklis: Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo projektas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti (IV ketv.).
Lina Jūratė Švėgždaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Lietuvos stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą procese, valstybės naftos produktų atsargų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų pritaikymas Tarptautinės energetikos agentūros praktikai.
2 užduotis: Reikiamo naftos produktų valstybės atsargų kiekio valstybėje sukaupimo užtikrinimas.
3 užduotis: Naftos produktų kokybės teisinio reglamentavimo tobulinimas ir ataskaitų teikimas.
4 užduotis: VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir AB „Klaipėdos nafta“ sutarties dėl kaupiamų naftos produktų atsargų Subačiaus naftos terminale pratęsimo peržiūra.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Parengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius Tarptautinės energetikos agentūros praktikos ir sprendimų įgyvendinimą Lietuvoje, reaguojant į krizines situacijas naftos produktų ir naftos sektoriuje: 1.1.1. Parengti ir pateikti Energetikos ministrui tvirtinti Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo plano projektą (2021-03-16); 1.1.2. Pagal galiojančius teisės aktus parengti veikimo ekstremaliosios energetikos padėties metu procedūrų aprašą, taikomą esant ekstremaliajai energetikos padėčiai naftos sektoriuje ir Lietuvai dalyvaujant Tarptautinės energetikos agentūros kolektyviniuose veiksmuose projektą (2021-03-16). 1.2. Bendradarbiauti su Tarptautinės energetikos agentūros atstovais, teikiant informaciją, derinant teisės aktų nuostatas, atsakant į TEA klausimynus ir ir kitais, susijusiais su Lietuvos stojimu į organizaciją, klausimais (nuolat).
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2.1. Parengti ir pateikti Energetikos ministrui tvirtinti įsakymus, nustatančius VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir įpareigotųjų įmonių naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimo užduotis (2021-04-30); 2.2. Parengti ir pateikti Energetikos ministrui tvirtinti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifus (2021-10-31). 2.3. Dalyvauti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų atsargų inventorizacijose (kartą per ketvirtį). 2.4. Inicijuoti valstybės naftos produktų atsargas kaupiančių įmonių patikrinimus (raštiškai nurodoma Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai atlikti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir įpareigotųjų įmonių patikrinimus) (2021-12-31).
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3.1. Parengti ir Energetikos ministrui pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių pakeitimo projektą (2021-10-31).  3.2. Surinkti informaciją nacionalinei kuro ir degalų kokybės kontrolės rezultatų ataskaitai, EU Fuel Quality Monitoring Submissions – 2020 Reporting Year, parengti (2021-08-31).
4 užduoties vertinimo rodiklis: 4.1. Išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus dėl VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir AB „Klaipėdos nafta“ sutarties pratęsimo.

 

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Karolis Švaikauskas Vadovas 1 užduotis: Užtikrinti sklandesniam elektros rinkos liberalizavimo antrajam etapui, taip pat Elektros direktyvos 2019/944, Elektros vidaus rinkos reglamento 2019/943 ir ES elektros tinklo kodeksų nuostatų į nacionalinę teisę perkelti reikalingų įstatymų projektų parengimą ir pateikimą Seimui.
2 užduotis: Parengti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo veiklos sąnaudų mažinimo alternatyvų analizę ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl paskirtojo tiekėjo veiklos sąnaudų kompensavimo modelio.
3 užduotis: Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų projektus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo funkcijos perdavimo Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo tvarkos tobulinimo.
4 užduotis: Užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projekto, skaitančių ilgalaikį CŠT sistemų planavimą ir motyvacines priemones investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, parengimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektas ir lydimieji įstatymų projektai pateikti svarstyti Seimui.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Vyriausybei pateikti pasiūlymai dėl paskirtojo tiekėjo veiklos sąnaudų kompensavimo modelio.
3 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir Vyriausybei pateiktas Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir EM vadovybei pateiktas Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektas.

 
Elena Mačiulaitytė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Perkelti ES Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas, įtvirtinančias naują elektros rinkos modelį, į nacionalinius teisės aktus, ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų nuostatų suderinamumą su ES elektros tinklo kodeksų nuostatomis.
2 užduotis: Parengti įstatymų, perkeliančių ES Švarios energijos paketo nuostatas ir užtikrinančių nacionalinių įstatymų nuostatų suderinamumą su ES elektros tinklo kodeksų nuostatomis, įgyvendinančiuosius teisės aktus.
3 užduotis: Planuoti ir koordinuoti reikiamus veiksmus skirtus parengti Nacionalinės energetikos plėtros programos (NEPP) 2.4 uždavinio „Mažinti gyventojų energetinį skurdą“ priemonių, veiksmų ir jų pagrindimo projektą.
4 užduotis: Parengti rekomendacijas ir gaires dėl skatinamojo reguliavimo, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas aktyviai įsitraukti į elektros energijos rinką.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1.1. Parengtas Elektros energetikos įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimo projektų paketas ir pateiktas Vyriausybei (2021 m. vasaris);  1.2. Parengtas Elektros energetikos įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimo projektų paketas ir pateiktas Seimui (2021 m. kovas).
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2.1.  Parengti įgyvendinančiųjų teisės aktų nuostatų, reguliuojančių viešuosius interesus atitinkančias paslaugas pakeitimus, siekiant suderinti sąvokas, pritaikyti formuluotes ir ir išplėsti paslaugų apimtį, pakeitimai ir teisės aktų projektai pateikti Vyriausybei (2021  m. liepos 1 d.); 2.2.  Parengti įgyvendinančiojo teisės akto nuostatų pakeitimai, įgalinantys veikti aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas, ir teisės akto projektas pateiktas Vyriausybei (2021 m. liepos 1 d.); 2.3.  Koordinuojant veiksmus su Tinklo kodeksų darbo grupe, parengtos, suderintos su rinkos dalyviais ir patvirtintos Elektros energijos rinkos taisyklės (2021 m. liepos 1 d.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3.1. Parengtas problemų–priežasčių medžio ir suplanuotų toms priežastims spręsti priemonių (veiklos krypčių) projektas pateiktos NEPP rengimą koordinuojančiai darbo grupei (2021 m. vasaris); 3.2. Parengti pasiūlymai dėl priemonių veiksmų, parengtas ir pateiktas priemonių įgyvendinimo aprašymo projektas (2021 m. kovas).
4 užduoties vertinimo rodiklis: išanalizuota ES geroji praktika ir parengtos rekomendacijos dėl skatinamojo teisinio reguliavimo, skatinančio bendruomeninę energetiką, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas tapti aktyviais elektros energijos rinkos dalyviais, lankstumo paslaugų teikėjais, vykdančiais vartotojų tarpusavio prekybą elektra (angl. peer-to-peer trading) (2021 m. gruodis).
Aušra Grėbliūnaitė Patarėja 1 užduotis: Parengti įstatymų, perkeliančių Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas dėl elektros rinkos modelio perkėlimo į nacionalinę teisę, įgyvendinančiuosius teisės aktus.
2 užduotis: Patobulinti teisės aktus, reikalingus sklandesniam II-ajam elektros rinkos liberalizavimo etapui.
3 užduotis: Įvertinti ir patobulinti teisės aktus reglamentuojančius, vartotojo atsiskaitymą už elektros energiją namo bendrosioms reikmėms, siekiant nustatyti vieningus elektros energijos įsigijimo ir atsiskaitymo principus už daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų elektros energijos bendrąsias reikmes.
1 užduoties vertinimo rodiklis: parengti Švarios energijos paketo nuostatas perkeliančių įstatymų pakeitimus įgyvendinančių teisės aktų pakeitimai (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklių), reglamentuojantys elektros energijos kintamos kainos sutarties nustatymą, išmaniųjų apskaitos sistemų (prietaisų) įdiegimą, elektromobilių įkrovos prieigos prijungimą.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Atlikta liberalizavimo I-ojo etapo išmoktų pamokų analizė, dažniausiai pasitaikę vartotojų nusiskundimai, rekomendacijos dėl procesų ir teisės aktų tobulinimo ruošiantis II-ajam liberalizavimo etapui. 2.  parengtas Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektas pateiktas Seimui ir pakeisti įgyvendinamieji teisės aktai (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, Papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašas) įgyvendinat nuostatas dėl vartotojų duomenų atvėrimo elektros nepriklausomiems tiekėjams, greitesnių ir paprastesnių procedūrų pasirenkant ir (ar) keičiant nepriklausomus tiekėjus, aiškesnių sutarčių sudarymo ir vartotojo informavimo elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimo.
3 užduoties vertinimo rodiklis: bendradarbiaujant su suinteresuotoms šalimis atlikti teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys vartotojo atsiskaitymą už elektros energiją namo bendrosioms reikmėms: 1.parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektas; 2. parengtas ir Lietuvos RespublikosVyriausybei pateiktas Vyriausybės nutarimo „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo projektas; 3. pakeistos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės.
Vida Dzermeikienė Patarėja 1 užduotis: Pateikti apibendrintus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatų pakeitimus.
2 užduotis: Užtikrinti  šilumos tarybos veiklai būtiną teisinį reguliavimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti ir pateikti Energetikos ministerijos vadovybei  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektą.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Parengti naują šilumos tarybos sudėtį patvirtinantį įsakymo projektą ir pateikti energetikos ministrui tvirtinti.
Kęstutis Šukvietis  Patarėjas 1 užduotis: Dalyvauti perkeliant ES Švarios energijos paketo (Direktyva 2019/944 ir Reglamentas 2019/943) elektros rinkos modelį į nacionalinę teisę ir atlikti Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, reikalingus sklandesniam elektros rinkos liberalizavimo II-ajam etapui.
2 užduotis: Dalyvauti rengiant Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo pakeitimus, siekiant sklandesnio elektros rinkos liberalizavimo.
3 užduotis: Dalyvauti rengiant Elektros energijos rinkos taisykles, įgyvendinant Švarios energijos paketą.
4 užduotis: Dalyvauti rengiant rekomendacijas dėl skatinamojo reguliavimo, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas aktyviai įsitraukti į elektros energijos rinką.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 2021 m. Seimo pavasario sesijoje priimtas Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimo projektų paketas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. liepos 1 d. parengti ir patvirtinti Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo pakeitimai.
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. liepos 1 d. parengtos, suderintos su rinkos dalyviais ir patvirtintos Elektros energijos rinkos taisyklės.
4 užduoties vertinimo rodiklis: išanalizuota ES geroji praktika ir parengtos rekomendacijos dėl skatinamojo teisinio reguliavimo, skatinančio bendruomeninę energetiką, įgalinančio aktyviuosius vartotojus ir piliečių energetikos bendrijas tapti aktyviais elektros energijos rinkos dalyviais, lankstumo paslaugų teikėjais, vykdančiais vartotojų tarpusavio prekybą elektra (angl. peer-to-peer trading).

 
Edvinas Varkala Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Atstovauti Energetikos ministeriją svarstant Trečiojo dujų energetikos teisės aktų rinkinio (Direktyva 2009/73/ES ir Reglamentas 715/2009/ES) peržiūrą.
2 užduotis: Parengti siūlymus dėl mažos apimties pakartotinio SGD dujinimo veiklos licencijavimo ir leidimų išdavimo tvarkos tobulinimo.
3 užduotis: Atstovauti Energetikos ministeriją svarstant Energijos mokesčių direktyvos 2003/96 peržiūros dokumentus.
 užduotis: Užtikrinti Energetikos konkurencingumo grupės pozicijos rengimą vertinant grupei aktualias Europos Komisijos žaliojo kurso teisėkūros inciatyvas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje.
4 užduotis: Užtikrinti Energetikos konkurencingumo grupės pozicijos rengimą vertinant grupei aktualias Europos Komisijos žaliojo kurso teisėkūros iniciatyvas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje.

 
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1) Pasirengti  Direktyvos 2009/73/ES ir Reglamento 715/2009/ES peržiūros svarstymams, parengiant informacinius paketus ir identifikuojant Lietuvos interesus (I-III ketv.); 2) Išnagrinėti  Direktyvos 2009/73/ES ir Reglamento 715/2009/ES pakeitimus, parengti Energetikos ministerijos poziciją ir ją suderinti su suinteresuotomis šalimis, įvertinti kitų valstybių narių siūlymus (IV ketv.).
2 užduoties vertinimo rodiklis: 1) Identifikuoti esamus mažos apimties pakartotinio SGD dujinimo veiklos licencijavimo ir leidimų išdavimo tvarkos trūkumus (I ketv.); 2) Parengti šiuos teisinio reguliavimo neapibrėžtumus eliminuojančius Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus ir įgyvendinamuosius teisės aktus (II ketv.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: 1) Pasirengti  Energijos mokesčių direktyvos peržiūros svarstymams, išanalizuojant ir parengiant informacinius paketus dėl Lietuvoje taikomų energijos mokesčių, Europos Komisijos parengtus pirminius siūlomų pokyčių poveikio vertinimo dokumentus, įvertinant galimą poveikį Lietuvai (I ketv.); 2) Išnagrinėti Europos Komisijos pasiūlymus dėl energijos mokesčių direktyvos peržiūros, parengti Energetikos ministerijos poziciją ir ją suderinti su suinteresuotomis šalimis, įvertinti kitų valstybių narių siūlymus (II ketv.).
4 užduoties vertinimo rodiklis: 1) Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl ES Taksonomijos paketo dokumentų (I-II ketv.); 2) Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl ES Teisingos pertvarkos mechanizmo ir įgyvendinimo Lietuvoje (I-II ketv.); 3) Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl Energetikos ministerijos pozicijos svarstant ES Pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą (PADKM)  (II-III ketv.).
Gintarė Palšauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Sukurti aiškų, nediskriminacinį, teisingą ir proporcingą kompensacijų dėl maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutu, nustatymo metodikos nuostatų taikymo mechanizmą.
2 užduotis: Patobulinti  viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarką.
3 užduotis: Parengti įgyvendinamuosius teisės aktus perkeliančius ES Švarios energijos paketo (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/944 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2019/943) nuostatas į nacionalinius teisės aktus.
4 užduotis: Dalyvauti  Nacionalinės energetikos plėtros programos projekto rengime.
1 užduoties vertinimo rodiklis: parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktai dėl kompensavimo už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutu reglamentavimo.
2 užduoties vertinimo rodiklis: parengta  ir atlikta VIAP lėšų administravimo tvarkos aprašo VII skyriaus „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarka“ nuostatų peržiūra.
3 užduoties vertinimo rodiklis: pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ siekiant suderinti nutarime vartojamas sąvokas su vartojamomis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo naujoje redakcijoje. Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, siekiant įtvirtinti įstatymuose (EEĮ ir EĮ) nurodytus pakeitimus.
4 užduoties vertinimo rodiklis: parengtos energetinio skurdo mažinimo priemonės Nacionalinės energetikos plėtros programos projekte.
Tomas Kropas Projektų vadovas 2.1. Perkelti į nacionalinę teisę AEI Direktyvos (ES) 2018/2001 24 str. dėl AEI naudojimo CŠT sistemose skatinimo.
2.2. Parengti siūlymus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektui dėl atliekinės šilumo patiekimo į CŠT sistemas reikalavimų ir procedūrų supaprastinimo.
2.3. Dalyvauti planuojant 2021-2030 m. ES struktūrinės paramos programos šilumos sektoriaus prioritetines investavimo kryptis ir rodiklius centralizuoto šilumos ir vėsumos teikimo srityse.
1. Parengti Šilumos ūkio įstatymo ir Energetikos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)  2018/2001 24 straipsnio reikalavimai (2021 m. IV ketv.).
2. EM įsakymu patvirtintas Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimas (2021 m. I ketv.).
3. Laiku ir kokybiškai pateikta informacija 2021-2030 m. ES investicijų programos parengimą koordinuojantiems EM padaliniams ir priemonės vadovui (2021 m. I-IV ketv.).
Vilmantas Markevičius Projektų vadovas 2.1. Atlikti viešąsias konsultacijas ir Vyriausybei pateikti įstatymų pakeitimo projektus, reikalingus ES Direktyvos 2018/2001 29 ir 30 str. dėl biomasės tvarumo kriterijų nustatymo.
2.2. Atlikti viešąsias konsultacijas ir pateikti tvirtinimui EM įsakymo dėl šilumos energijos, pagamintos iš AEI, kilmės garantijų išdavimo taisyklių projektą.
2.3. Parengti siūlymus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektui dėl atliekinės šilumo patiekimo į CŠT sistemas reikalavimų ir procedūrų supaprastinimo.
2.4. Dalyvauti planuojant 2021-2030 m. ES struktūrinės paramos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) šilumos sektoriaus prioritetines investavimo kryptis ir rodiklius.
2.5. Dalyvauti rengiant Energetinio skurdo mažinimo programą. 
1. Parengti ir Vyriausybei pateikti įstatymų projektai dėl Direktyvos 2018/2001 29 ir 30 str. perkėlimo, kuriais nustatomi biomasės tvarumo kriterijai (2021 m. II ketv.).
2. Tvirtinimui pateiktas EM įsakymo dėl šilumos energijos, pagamintos iš AEI, kilmės garantijų išdavimo taisyklių projektas (2021 m. III ketv.).
3. EM įsakymu patvirtintas Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimas (2021 m. I ketv.).
4. Laiku ir kokybiškai pateikta informacija 2021-2030 m. ES investicijų programų parengimą koordinuojantiems EM padaliniams ir priemonių vadovams (2021 m. I-IV ketv.).
5. Rengiant programą, išanalizuotos energetinio skurdo priežastys ir pasiūlytos priemonės, mažinančios Lietuvos gyventojų energetinį skurdą (2021 m. I ketv.).

 

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Žilvinas Danys Vadovas 1 užduotis: Užtikrinti vandenilio technologijos plėtrą ir Lietuvos vandenilio platformos veiklą.
2 užduotis: Užtikrinti tinkamą stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą procesą.
3 užduotis: Užtikrinti mokslinio tyrimo „Ateities energetikos technologijų scenarijai Lietuvoje iki 2050 m.“ parengimą.
4 užduotis: Kartu su Europos Komisija ir Sakartvelu įgyvendinti projektinės veiklos atsinaujinančios energetikos srityje, numatytos 2020 m. spalio 29 d. patvirtintame Rytų partnerystės energetikos pogrupio veiksmų plane, priemones.
5 užduotis: Užtikrinti sklandų atstovavimo ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose procesą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 metų pabaigos surengti ne mažiau kaip 4 platformos susitikimus; parengti vandenilio plėtros gairių projektą.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. III ketv. pabaigos priimti visi IEA sutarties ratifikavimui reikalingi teisės aktai.
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 metų pabaigos parengtas pasiūlymas dėl ateities energetikos technologijos.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 metų pabaigos suorganizuoti trys renginiai. Taip pat pagal poreikį dalyvauti rengiant studiją, skirtą įvertinti kliūtis, su kuriomis susiduria Rytų partnerystės šalys, plėtojant atsinaujinančią energetiką, bei padėti Sakartvelui įgyvendinant pilotinį projektą, skirtą išbandyti atsinaujinančios energijos aukcionų mechanizmą.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Pasiekti, kad iki 2021 m pabaigos būtų parengtos ir pagal kompetenciją suderintos pozicijos ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo grupėse svarstomais klausimais.
Daumantas Kerežis  Vyresnysis patarėjas  1 užduotis: Įvykdyti suplanuotus veiksmus, rengiantis Lietuvos narystei Tarptautinėje energetikos agentūroje.
2 užduotis: Iki 2021 m. pab. įvykdyti visas 2021 metams priskirtas Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones.
3 užduotis: Inicijuoti mokslinių tikslinių tyrimų, kurie įgalintų darniai integruoti energetikos inovacijų ekosistemą į šalies raidą ir palengvintų energetikos inovacijų diegimą visuomenėje, atlikimą.
4 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano tobulinimo inovacijų priemonių.
5 užduotis: Pasiekti energetikos įmonių dalyvavimo bandomojoje aplinkoje pažangos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. pab. įvykdyti visi 2021 metams suplanuoti stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą plane numatyti veiksmai.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Įgyvendinti 100 proc. plane priskirtų priemonių.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. II ketv pateikti pasiūlymai dėl mokslinių tyrimų temų ir krypčių.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m II ketv pab. pateikti bent du pasiūlymai dėl NEKS plano papildymo energetikos inovacijų priemonėmis.
5 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. II ketv. pabaigos atlikta energetikos sektoriaus įmonių pasinaudojimo bandomąja aplinka analizė ir inicijuotas atitinkamų teisės aktų pakeitimo procesas.
Jurgita Jakevičiūtė Patarėja 1 užduotis: Kartu su Europos Komisija ir Sakartvelu įgyvendinti projektinės veiklos atsinaujinančios energetikos srityje, numatytos 2020 m. spalio 29 d. patvirtintame Rytų partnerystės energetikos pogrupio veiksmų plane, priemones.
2 užduotis: Užtikrinti aktyvų Lietuvos įsitraukimą į P-TEC vykdomas veiklas, įgyvendinant P-TEC Kritinės infrastruktūros darbo grupės veiksmų planą ir 3+1 formato veiklas.
3 užduotis: Užtikrinti proaktyvų Lietuvos įsitraukimą ir interesų atstovavimą atliekant Energetikos Chartijos sutarties peržiūrą.
4 užduotis: Užtikrinti proaktyvų Lietuvos įsitraukimą ir interesų atstovavimą atliekant Energijos bendrijos sutarties peržiūrą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 metų pabaigos suorganizuoti trys Rytų partnerystės energetikos pogrupio renginiai.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 1) parengti kibernetinės saugos veiksmų planą ir  2) iki 2021 m. liepos 1 d. suorganizuoti kibernetinės saugos mokymus gamtinių dujų sektoriaus atstovams.  3) įgyvendinti visas JAV ir Baltijos šalių parengtą veiksmų plane dėl energetinio dialogo įgyvendinimo numatytas priemones.
3 užduoties vertinimo rodiklis: Inicijuoti diskusijas ES darbo grupėse dėl Lietuvos pasiūlymų, susijusių su branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų įtraukimų į bendrąją ES poziciją.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Inicijuoti diskusijas ES darbo grupėse dėl Lietuvos pasiūlymų, susijusių su branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų įtraukimų į bendrąją ES poziciją.
Ieva Visockienė Patarėja 1 užduotis: Atlikti energetikos pre-akseleravimo programos turinio peržiūrą ir pritraukti suderintą skaičių naujų programos dalyvių.
2 užduotis: Prisidėti prie energetikos profesijos ir susijusių studijų populiarinimo Lietuvoje.
3 užduotis: Įgyvendinti Lietuvos vandenilio platformos veiklos priemones  ir pateikti pasiūlymus dėl susitikimų turinio.
4 užduotis: Vykdyti su Europos Komisijos Inovacijų fondu susijusios informacijos sklaidą ir konsultuoti projektų paraiškų teikėjus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1) bent kartą per ketvirtį atlikti pre akseleravimo programos peržiūrą; 2) iki 2021 IV ketv. pabaigos pasiekti, kad į elektroninį energetikos pre-akseleravimo kursą užsiregistruotų bent 100 dalyvių.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. IV ketv. įgyvendintos bent 4 iniciatyvos, susijusios su energetikos specialybės populiarinimu.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 1) suorganizuoti mažiausiai keturi Lietuvos vandenilio platformos narių susitikimai;  2) pateikti pasiūlymai dėl šių susitikimų darbotvarkių ir spręstinų klausimų.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Europos Komisijos Inovacijų fondui pateikta bent viena paraiška iš Lietuvos įmonių.
Donata Matulevičienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengta aktualių ES teisės aktų pateikimo ir svarstymo stebėsenos sistemą remiantis 2021 m. Europos Komisijos darbo programa.
2 užduotis: Parengti LR pozicijas ES klausimais energetikos srityje (parengtos ir su suinteresuotomis šalimis suderintos Lietuvos pozicijos Europos Sąjungos priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu, parengtos Lietuvos pozicijos ar pagal kompetenciją sukoordinuotas Lietuvos pozicijų rengimas aktualiems ES Energetikos ir Atominės energetikos klausimų darbo grupių susitikimams);
3 užduotis: Parengti medžiagą ES Taryboms (parengtos oficialios Lietuvos pozicijos (gauti mandatai) ir pasisakymai ES Tarybos susitikimams energetikos klausimais);
4 užduotis: Parengti medžiagą energetikos ministerijai aktualiais Vyriausybės Europos Sąjungos Komisijos posėdžių klausimais;
5 užduotis: Parengti ir prieinamais kanalais pateikti informaciją pie ES finansavimo galimybes energetikos inovacijoms.
1 užduoties vertinimo rodiklis: Per 2021 m. II ketv. parengtas ir metų eigoje nuolat atnaujinamas ES teisėkūros planas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: Pateiktos visos pozicijos aktualių energetikos srities klausimų ir teisės aktų ES darbo grupėms atžvilgiu (LINESIS duomeys).
3 užduoties vertinimo rodiklis: Laiku ir tinkamai parengta visa medžiaga ES tarybos posėdžiams (LINESIS duomenys).
4 užduoties vertinimo rodiklis: Tinkamai ir kokybiškai parengta medžiaga aktualiais Vyriausybės Europos Sąjungos Komisijos posėdžių klausimais įskaitant ES teisės perkėlimo klausimus (derinant su LEA kompetencijoje esančiomis funkcijomis).
5 užduoties vertinimo rodiklis: 1) iki 2021 m. I ketv. pab. sudarytas ir pagal poreikį pildomas suinteresuotų institucijų ir asmenų sąrašas tikslinei komunikacijai 2) iki 2021 m. metų pabaigos atliktos ne mažiau konsultacijos elektroninėmis priemonėmis.
Saulius Šimanauskas Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: Tarptautinio dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimų koordinavimas.
2 užduotis: ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo energetikos srityje klausimų koordinavimas.
3 užduotis: Energetikos inovacijų ekosistemos stiprinimo priemonių vykdymas.
4 užduotis: Nacionalinės reformų darbotvarkės ir Tarybos rekomendacijų įgyvendinimo energetikos srityje koordinavimas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: kiekvieną ketvirtį pateiktas bent vienas pasiūlymas dėl dvišalio bendradarbiavimo veiklų;
2 užduoties vertinimo rodiklis: a) kiekvieną pusmetį pateiktas bent vienas pasiūlymas dėl ES Baltijos jūros regiono  strategijos įgyvendinimo priemonių; b) kiekvieną ketvirtį pateiktas bent vienas pasiūlymas dėl Lietuvos pirmininkavimo Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) vyresniųjų pareigūnų susitikimams.
3 užduoties vertinimo rodiklis: a) iki 2021 m. III ketv. pabaigos parengtos skaitmeninių energetikos inovacijų plėtros Lietuvoje rekomendacijos sudarant sąlygas rinkos dalyviams kurti ir diegti inovatyvius sprendimus, produktus ir technologijas vartotojams; b) iki 2021 m. IV ketv. pabaigos pateikti pasiūlymus, kurie leistų padidinti energetikos inovacijas kuriančioms įmonėms gauti geresnį prieinamumą prie bankų finansavimo.
4 užduoties vertinimo rodiklis: a) iki 2021 m. II ketv. pateikti siūlymai dėl nacionalinės reformų darbotvarkės energetikos srityje įgyvendinimo ataskaitos; b) iki 2021 m. III ketv. pabaigos surengtas bent vienas seminaras dėl užsienio patirties anglies dvideginio sugavimo ir saugojimo (CCS) technologijos pristatymo Lietuvos įmonėms.

 

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
 
Asta Žalnieriūtė Vedėja 1 užduotis: Dalyvauti Europos Komisijai rengiant 2021-2027 m. Ignalinos programos įgyvendinimo procedūras ir po to parengti reikiamus Lietuvos teisės aktų projektus.
2 užduotis: Užtikrinti, kad TATENA ARTEMIS misija atliktų Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos ekspertinį įvertinimą.
3 užduotis: Tobulinti VĮ IAE veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
1 užduotis:vertinimo rodiklis: 1) Pateikti pasiūlymai EK sprendimui, kuris reglamentuos 2021-2027 m. IP įgyvendinimą. 2) Patvirtinti nacionaliniai teisės aktai, reikalingi IP įgyvendinimui.
2 užduoties vertinimo rodiklis: parengta ARTEMIS misijos ataskaita.
3 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir LRV pateiktas Statybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo būtų suderintos šio ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos dėl projekto priežiūros.
Patricija Ceiko Patarėja 1 užduotis: Gerinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir su tuo susijusių veiklų teisinį reglamentavimą.
2 užduotis: Efektyvinti IAE veiklą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. liepos 1 d. parengti ir suinteresuotoms institucijoms pateikti derinti: 1) teisės akto projektą, kuriuo IAE būtų suteikta teisė neatlygintinai gauti valstybės saugomą informaciją, reikalingą Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr.1414, nuostatoms įgyvendinti; 2) teisės akto projektą, kuriame būtų aiškiai įvardinti IAE valdomi objektai, kurių fizinę apsaugą pagal Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko nustatytus reikalavimus turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija. 2. Iki 2021 m. spalio 1 d. parengti ir suinteresuotoms institucijoms pateikti derinti teisės akto projektą, kuriuo būtų patikslintos branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: pateikti ne mažiau kaip 2 IAE veiklos efektyvinimo pasiūlymus, paremtus įmonės veiklų rizikos vertinimu, suderinti juos ir užtikrinti sprendimų dėl jų įgyvendinimo priėmimą.
Renatas Šumskis  Vyriausiasis specialistas 1 užduotis: TATENA ARTEMIS misijos atliktas Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemos tarptautinis ekspertinis įvertinimas  ir patvirtinta šios misijos ataskaita.
2 užduotis: Parengti teisės akto projektą, reglamentuojantį Konvencijoje dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą  nustatyto tarptautinio fondo administravimą Lietuvoje, jeigu įvyktų branduolinio įrenginio avarija Lietuvoje.
3 užduotis: Koordinuoti Lietuvos institucijų veiklą TATENA techninio bendradarbiavimo 2020-2021 m. ciklo įgyvendinimo metu ir Lietuvos nacionalinių projektų parengimą TATENA techninio bendradarbiavimo programos 2022-2023 m. ciklui.
4 užduotis: Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: patvirtinta TATENA ARTEMIS misijos Lietuvoje ataskaita iki 2021 m. spalio mėnesio.
2 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas teisės akto projektas, reglamentuojantis Konvencijoje dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą  nustatyto tarptautinio fondo administravimą Lietuvoje, jeigu įvyktų branduolinio įrenginio avarija Lietuvoje.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. sausio 31 d. pateikti TATENA metines ataskaitas apie nacionalinių projektų įgyvendinimą.  2. TATENA patvirtinti 2 Lietuvos nacionaliniai projektai (RSC, VATESI ir IAE) 2022-2023 m. TATENA techninio bendradarbiavimo programoje.  3. Laiku (iki TATENA sekretoriato nustatyto termino) įvertinti, atrinkti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos specialistų paraiškas dalyvauti TATENA regioninių projektų įgyvendinimo priemonėse.
4 užduoties vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. pabaigos laiku neįvykdytų (vėluojančių) kontroliuojamų pavedimų skaičius - 0.

 
Inga Jakubėnaitė Vyriausioji specialistė  1 užduotis: Tobulinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinį reglamentavimą.
2 užduotis: Laiku ir kokybiškai parengti ir nustatytiems gavėjams pateikti ataskaitas apie su Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusių programų vykdymą.
3 užduotis: Reguliariai atnaujinti ES finansinės paramos ir Lietuvos lėšų, skirtų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, naudojimo suvestinę.
4 užduotis: Pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdyti LRV kontroliuojamus pavedimus.
5 užduotis: Ataskaitų sukaupimas MEDICI sistemoje.
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. balandžio pabaigos parengti ir pateikti Strateginio ir finansų valdymo skyriui atnaujintus Ignalinos programos ir Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo duomenis rengiant Energetikos ministerijos 2022-2024 m. strateginį veiklos planą .
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2.1. Iki 2021 m. vasario 12 d. Strateginio ir finansų valdymo skyriui pateikti duomenys apie Energetikos ministerijos 2020-2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą. 2.2. Iki 2021 m. vasario 12 d. Strateginio ir finansų valdymo skyriui pateikti duomenys dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano rezultatų pasiekimo ir asignavimų panaudojimo per 2020 m. 2.3.Iki 2021m. vasario 12 d. Strateginio ir finansų valdymo skyriui pateikti duomenys apie Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos įgyvendinimą per 2020 m.  2.4. Per mėnesį po kiekvieno ketvirčio pabaigos iš SVP įgyvendinime dalyvaujančių institucijų surinkti ir Strateginio ir finansų valdymo skyriui pateikti duomenys apie Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo strateginio veiklos plano Ignalinos programos įgyvendinimą.
3 užduoties vertinimo rodiklis: kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio pabaigos atnaujinta lėšų naudojimo suvestinė.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. gruodžio 31 d. laiku neįvykdytų (vėluojančių) kontroliuojamų pavedimų skaičius – 0.
5 užduoties vertinimo rodiklis: MEDICI sistemoje  patalpinti istoriniai TIENRF donorų asamblėjos dokumentai.


 
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Reda Lichadziauskienė Patarėja  1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (111, 112, 114, 115)
2 užduotis: Optimizuoti ES lėšų administravimo procesą ministerijos viduje
3 užduotis: Parengti pasiūlymą keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. gruodžio 31 d. pagal administruojamas priemones (111, 112, 114, 115) išmokėta ne mažiau kaip 80 % lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane.
2 užduoties vertinimo rodiklis: peržiūrėti vidaus procesai lėšų administravimo procesų optimizavimui (iki 2021 m. IV ketv. pab.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. pab. LR finansų ministerijai pateiktas pasiūlymas keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, tikslinantį EM priemonių rodiklius.

 
Vida Baltmiškytė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Parengti ataskaita apie Energetikos ministerijos suteiktą valstybės pagalbą per 2020  m. Užtikrinti, kad visi duomenys, susiję su skiriama valstybės pagalba, būtų registruoti Konkurencijos tarybos informacinėje sistemoje ir skaidrumo modulyje.
2 užduotis: Užtikrinti , kad iki Iki 2021 m. pab. pagal paskirtas administruoti priemones (106, 107, 108, 103, 104) būtų išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane (SVP);
3 užduotis: Suplanuoti metinį ES investicijų biudžetą SVP, parengti ketvirtines detalias sąmatas, jas pagal poreikį tikslinti.
4 užduotis: Atlikti ES investicijų poveikio vertinimo paslaugų pirkimą - teikti visakeriopą informaciją viešųjų pirkimų specialistui, organizuoti sutarties su paslaugų teikėju pasirašymą, koordinuoti sutarties įgyvendinimą - įvadinės, tarpinės ir galutinės ataskaitų suderinimą, organizuoti darbo komisijos darbą ir pan.
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 gegužės 31 d. parengta ataskaita apie Energetikos  ministerijos suteiktą valstybės pagalbą per 2020 m. Užtikrinta, kad visi duomenys, susiję su skiriama valstybės pagalba, būtų registruoti Konkurencijos tarybos informacinėje sistemoje ir skaidrumo modulyje.
2 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. pab. pagal paskirtas administruoti priemones (106, 107, 108, 103, 104) išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane (SVP).
3 užduoties vertinimo rodiklis: nustatytais terminais suplanuotas metinis ES investicijų biudžetas SVP, parengtos (bei easnt poreikiui patikslintos) ir pateiktos  ministerijos atsakingam skyriui detalios ketvirtinės sąmatos.
4 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. kovo 1 d. pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju.  2. Pateiktos pastabos Paslaugų teikėjo parengtoms vertinimo (įvadinei, tarpinei ir galutinei) ataskaitoms.  3. Suorganizuoti ataskaitų tvirtinimo posėdžiai.
Ineta Blakunovaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Atnaujinti  rizikų vertinimo klausiminyną ES lėšų administravimo apimtimi ir atlikti vertinimą
2 užduotis: Siekti didesnio ES lėšų investavimo į projektus pagal paskirtas administruoti priemones (101, 105, 113)
3 užduotis: Įgyvendinti kontroliuojančių institucijų rekomendacijas ir pastebėjimus
1 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2020-04-01 atliktas rizikų vertinimas, susijęs su ES lėšų administravimo apimtimi ministerijoje, pagal atnaujintą rizikų vertinimo klausimyną.
2 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. pab.: 1. Iki 2021 m. balandžio 30 d. pasirašytos visos priemonės 04.3.1-VIPA-T-113 II kvietimo projektų sutartys; 2. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. pagal administruojamas priemones (101, 105, 113) išmokėta ne mažiau kaip 80 proc. lėšų nuo suplanuotų išmokėjimų Strateginiame veiklos plane.
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki nustatytų terminų įgyvendintos visos kontroliuojančių institucijų rekomendacijos ir pastebėjimai
Rima Astrauskaitė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti lėšų investavimą į projektus pagal administruojamas priemones (102, 109, 110, 116).
2 užduotis: Siekti, kad pagal  priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ finansavimo sutartys būtų sudarytos iki 2021 m. gegužės 31 d.
3 užduotis: Skyriaus kompetencijos ribose parengti 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo ir Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitas (Energetikos ministerijos dalis) už 2020 metus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: 1. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. pagal administruojamas priemones (102, 109, 110, 116) išmokėta ne mažiau kaip 80 % lėšų nuo suplanuotų ministerijos Strateginiame veiklos plane.
2 užduoties vertinimo rodiklis: 2. Pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ teigiamai įvertintus projektus ir kuriems skirtas finansavimas, sudarytos finansavimo sutartys iki 2021 m. gegužės 31 d.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 3. Parengtos dvi ataskaitos ir pateiktos Finansų ministerijai nustatytais terminais.

 

 
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
Arvydas Dragūnas Vedėjas 1 užduotis: Organizuoti tinkamą ir savalaikį LRV programos įgyvendinimo veiksmų plano parengimą ministerijoje.
2 užduotis: Organizuoti tinkamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (RRF) plano projekto parengimą ministerijoje.
3 užduotis: Organizuoti tinkamą ministerijos Strateginio veiklos plano 2022-2024 metams ir biudžeto projekto 2022 metams parengimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir laiku pateiktas Energetikos ministerijos LRV programos įgyvendinimo veiksmų planas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: parengtas ir suderintas Energetikos ministerijos kuruojamos sritties RRF planas, užtikrinantis pakankamą finansavimą planuojamoms reformoms ir investicijoms.
3 užduoties vertinimo rodiklis: laiku ir tinkamai parengtas Strateginio veiklos plano projektas bei užtikrintas pakankamas asignavimų biudžetas plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.
Daiva Gelusevičienė Vyresnioji patarėja 1 užduotis: Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais parengti Energetikos ministerijos 2022-2024 m. strateginio veiklos plano finansinę dalį (biudžeto projektą).
2 užduotis: Inicijuoti  bei parengti teisės aktų, susijusių su Energetikos ministerijos vidinių tvarkų ir  procesų tobulinimu, pakeitimus.
3 užduotis: Organizuoti Energetikos ministerijos asignavimų panaudojimo analizę įvairiais pjūviais.
1 užduoties vertinimo rodiklis: LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir laiku parengta Energetikos ministerijos 2022-2024  m. strateginio veiklos plano finansinė dalis (biudžeto projektas) be pastabų (kokybinis ir laiko rodiklis).
2 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengti ne mažiau kaip 3 teisės aktų pakeitimo projektai, susiję su Energetikos ministerijos vidinių tvarkų ir procesų supaprastinimu, optimizavimu ar skaitmenizavimu.
3 užduoties vertinimo rodiklis: kas ketvirtį ne vėliau kaip einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d. suorganizuota, apibendrinta ir pateikta informacija apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą, darbo užmokesčio bei kitų asignavimų panaudojimą.
Vaidas Vaitėnas Patarėjas 1 užduotis: Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginį veiklos planą.
2 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano rengime.
3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano (RRF) rengime.
4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Nacionalinės energetikos plėtros programos rengime.
5 užduotis: Iš atsakingų Energetikos ministerijos struktūrinių padalinių ir reguliavimo srities įstaigų surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo eigą, teikti ją į Stebėsenos informacinę sistemą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: įsigaliojus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, per 10 darbo dienų pateiktas Ministrui Pirmininkui derinti ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano (SVP) projektas, suderinus patvirtintas SVP.
2 užduoties vertinimo rodiklis: patvirtinti, Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, Energetikos ministerijos veiksmai, kuriais prisidedama prie Vyriausybės iniciatyvų įgyvendinimo.
3 užduoties vertinimo rodiklis: parengta Energetikos ministerijos dalis į Žaliosios transformacijos komponentą bei užsitikrintas finansavimas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: patvirtinta Nacionalinė energetikos plėtros programa.
5 užduoties vertinimo rodiklis: nustatytais terminais, į Stebėsenos informacinę sistemą suvesta informacija apie pasiektus vykdomų veiksmų tarpinius rezultatus.
Renata Banytė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Užtikrinti tinkamą finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolę pagal vedėjo priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), užtikrinti tinkamą apskaitos dokumentų sutvarkymą ir laiku pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
2 užduotis: Laiku ir tinkamai parengti ir pateikti įgyvendinančiai institucijai projektų, kurie finansuojami iš ES techninės paramos lėšų, tarpinius mokėjimo prašymus bei ES techninės paramos lėšų išmokėjimo bei naudojimo ataskaitas.
3 užduotis: Teikti pasiūlymus, susijusius su ministerijos vidaus tvarkų procesų tobulinimu bei optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
1 užduoties vertinimo rodiklis: tinkamai ir laiku atlikta finansų ir asignavimų panaudojimo kontrolė pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį. Teisingai parengtos  ministerijos atašė ir jų pavaduotojų išlaidų panaudojimo analizės ataskaitos – 100 proc.
2 užduoties vertinimo rodiklis: teisės aktų nustatyta tvarka, laiku ir teisingai parengti ES techninės paramos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai pagal kompetenciją, atitinkantys ministerijos apskaitos duomenis (be pastabų).
3 užduoties vertinimo rodiklis: ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d. raštu pateikti ne mažiau kaip 3 pasiūlymai ar (arba) parengtas teisės akto pakeitimo projektas, susijęs su ministerijos finansų valdymo tvarkų procesų  optimizavimu (skaitmenizavimu (el.dokumentai)).
Žydrė Vasiliauskienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Koordinuoti ir rengti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą (programų asignavimai, valdymo išlaidos, investiciniai projektai ir jų asignavimai).
2 užduotis: Tinkamai ir laiku pateikti planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą.
3 užduotis: Tinkamai ir laiku deklaruotos 2014-2020 metų Europos Sąjungos techninės paramos ir 2014-2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos  valdymo lėšos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: įsigaliojus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, per 10 darbo dienų pateiktas Ministrui Pirmininkui derinti ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano (SVP) projektas, suderinus patvirtintas SVP.
2 užduoties vertinimo rodiklis: tarpinstituciniai veiklos planai – ketvirtiniai duomenys suvesti pasibaigus ketvirčiui per 30 kalendorinių dienų; strateginis veiklos planas - ketvirtiniai duomenys suvesti pasibaigus ketvirčiui per 30 kalendorinių dienų.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 2014-2020 metų Europos Sąjungos techninės paramos ir 2014-2021 Norvegijos finansinio mechanizmo programos  valdymo lėšos deklaruotos pagal patvirtintą grafiką.
Enrikas Etneris Projektų vadovas 2.1. Įdiegto projekto „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ metodus.
2.2. Užtikrinti efektyvų KAIZEN metodo vykdymą Ministerijoje.
2.3. Vykdyti įdiegtų LEAN metodų taikymo kokybės užtikrinimo veiklą, siekiant padidinti Ministerijos LEAN brandos reitingą.
2.4. Įvertinti skyriaus vykdomus procesus atliekamų funkcijų kontekste ir teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
1. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos projektą „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ įdiegti likusieji 2 iš 5 metodų ir taikomi pilna apimti ir  5 iš 5 LEAN metodų iki 2021 m. spalio 8 d.: aprašyti likusieji 40% pagrindinių procesų ir sudarytas pilnas procesų žemėlapis, pradėtas taikyti vertės srauto žemėlapio metodas, taikomi „Planuok, Daryk, Tikrink, Reaguok“ (angl. PDCA – Plan, Do, Check, Act/Adjust), 5S fizinėse erdvėse, KAIZEN metodai. ASAICHI susirinkimų metodą taiko visi padaliniai.
2. Užregistruoti ir įgyvendinti 40% KAIZEN nuo visų Ministerijos darbuotojų skaičiaus iki 2021 m. gruodžio 31 d.
3. Iki 2021 m. spalio 8 d. LR energetikos ministerijos LEAN branda yra įvertinta 9 balais iš 10 galimų.
4. Pateikti bent 2 pasiūlymai dėl procesų skyriuje patobulinimo.

 

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
 
Daiva Brazdžiuvienė Patarėja 1 užduotis: Savalaikis ir efektyvus Energetikos ministerijos ir valstybės interesų atstovavimas administracinės ir bendrosios kompetencijose teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose. Energetikos ministerijos civilinių ir administracinių bylų suvestinės lentelės sudarymas ir atnaujinimas.
2 užduotis: Efektyvaus ir kokybiško teisėkūros proceso Energetikos ministerijoje, atliekant juridinį teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, vertinimą, užtikrinimas.
3 užduotis: Energetikos ministerijos teisėkūros proceso ir dažniausiai pasitaikančių teisėkūros klaidų bei priemonių, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį TAP rengimą, pristatymas Energetikos ministerijos suinteresuotiems darbuotojams.
4 užduotis: Energetikos ministerijos darbo reglamento ir su juo susijusių teisės aktų peržiūra ir atnaujinimas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: laiku parengti visi (100 proc.) atsiliepimai valstybės tarnautojui priskirtose kuruoti bylose (ginčuose) ir sudalyvauta visuose (100 proc.) susijusiuose teismo ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijų posėdžiuose, išskyrus iš anksto su Teisės ir personalo skyriaus vedėju sutartus atvejus, kai dalyvavimas posėdyje nėra tikslingas. Energetikos ministerijos civilinių ir administracinių bylų suvestinės lentelės sudarymas iki 2021 m. kovo 31 d. ir nuolatinis jos atnaujinimas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: per 3 d. d. nuo gavimo atliktas 95 proc. teisės aktų, parengtų Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir priskirtų valstybės tarnautojui, projektų juridinis vertinimas (atitikimo galiojantiems teisės aktams, juridinės technikos ir teisėkūros reikalavimams aspektais).
3 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. rugsėjo 30 d. parengtas ir Energetikos ministerijos suinteresuotiems darbuotojams pristatytas Energetikos ministerijos teisėkūros proceso ir dažniausiai teisėkūroje pasitaikančių klaidų bei priemonių, kurios proaktyviai užtikrintų kokybiškesnį teisės aktų projektų rengimą, pristatymas.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021 m. rugsėjo 30 d. atnaujintas Energetikos ministerijos darbo reglamentas ir su juo susiję teisės aktai.
Renata Adomaitytė-Šliogerienė Patarėja 1 užduotis: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vykdomų funkcijų personalo valdymo srityje priežiūra.
2 užduotis: Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje peržiūra ir supaprastinimas, atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus.
3 užduotis: Personalo valdymos srities statistikos ataskaitos parengimas.
4 užduotis: Pasiūlymų dėl Ministerijos darbuotojų motyvacinės ir skatinimo sistemos teikimas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: laiku pateikti dokumentai Nacionalinio bendrųjų funkcijų centrui, laiku atlikti teisės aktuose numatyti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro veiksmai, tinkamai vykdoma dokumentų parengimo kontrolė.
2 užduoties vertinimo rodiklis: bent 2 (dviejų) pasiūlymų pateikimas ir personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų projektų parengimas iki 2021 m. spalio 1 d.
3 užduoties vertinimo rodiklis: surinkta ir vadovui pateikta informacija apie 2021 metų personalo valdymo srities statistiką.
4 užduoties vertinimo rodiklis: iki 2021-07-30 pateiktas bent 1 (vienas) pasiūlymas dėl Ministerijos darbuotojų motyvacinės ir skatinimo sistemos tobulinimo.

 
Ramunė Žičkutė-Artamonova Patarėja 1 užduotis: Sudaryti potencialių tiekėjų sąrašą.
2 užduotis: Suteikti konsultacijas priemonių vadovams bei įvertinti ir vizuoti jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.
3 užduotis: Rengti, vertinti ir vizuoti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartis, jų pakeitimus/nutraukimus.
4 užduotis: Užtikrinti viešųjų pirkimų plano vykdymą pagal kompetenciją.
1 užduoties vertinimo rodiklis: parengti potencialių tiekėjų sąrašą ir jį pristatyti pirkimo iniciatoriams.
2 užduoties vertinimo rodiklis: per 3 darbo dienas suteikti konsultacijas priemonių vadovams bei įvertinti ir vizuoti jų parengtus tarnybinius pranešimus, pirkimo dokumentų viešųjų pirkimų procedūrų klausimais (procentinė išraiška 95 proc.).
3 užduoties vertinimo rodiklis: rengti, įvertinti ir vizuoti ne mažiau kaip 95 procentų Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutarčių, jų pakeitimų/nutraukimų.
4 užduoties vertinimo rodiklis: ne rečiau kaip kas ketvirtį organizuoti priemonių vadovų susitikimus dėl viešųjų pirkimų plano vykdymo aptarimo bei plano vykdymo analizės. Esant poreikiui, atlikti viešųjų pirkimų plano pakeitimus.
Aušra Siniuvienė Kalbos redaktorė 2.1. Valstybinės kalbos požiūriu laiku redaguoti pateiktus derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
2.2. Konsultuoti ministerijos administracijos padalinių darbuotojus valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais.
2.3. Aktualios informacijos apie Seimo sesijos projektų status quo pildymas projektų rengimo stebėsenos sistemoje (tomsplaner).
2.4. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi su kitų ministerijų kalbos redaktoriais. 
1. Valstybinės kalbos požiūriu per 3 darbo dienas (didelės apimties per 4 darbo dienas) redaguoti visi pateikti derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai – 100 proc.
2. Negauta esminių skundų, kad nebuvo konsultuoti kreipęsi ministerijos administracijos padalinių darbuotojai valstybinės kalbos, dokumentų rengimo, teisės aktų projektuose vartotinų terminų klausimais, – 0 proc.
3. Negauta pranešimų, kad projektų rengimo stebėsenos sistemoje (tomsplaner) neatnaujinama informacija apie Energetikos ministerijos rengiamų projektų status quo.
4. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi su bent vienos ministerijos kalbos redaktoriais; pagal poreikį gerosios patirties pristatymas teisioginiam vadovui, o jam pritarus gerosios patirties sklaida ir taikymas darbe. 

 

Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
 
Snieguolė Kanapickaitė Vedėja 1 užduotis: Didinti sudaromų el. dokumentų skaičių.
2 užduotis: Gerinti darbo sąlygas.
3 užduotis: Gerinti IT darbo sąlygas.
1 užduoties vertinimo rodiklis: el. dokumentai sudarys 70 proc. visų sudaromų dokumentų.
2 užduoties vertinimo rodiklis: pateiktų atnaujinimo paraiškų Turto bankui vykdymo kontrolė. Plano palyginimas su faktu.
3 užduoties vertinimo rodiklis: 100 proc. nuotolinio darbo galimybės.
Inga Štrofienė Patarėja 1 užduotis: Atlikti įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma „Slaptai“, inventorizaciją.
2 užduotis: Nustatyti saugumo zonas Energetikos ministerijoje.
3 užduotis: Koordinuoti įslaptintos informacinės ir ryšių sistemos (ĮIRIS) darbo vietos įteisinimo procedūrą ir užtikrinti jos įrengimą.
4 užduotis: Pravesti ministerijos darbuotojams įslaptintos informacijos administravimo mokymus.
1 užduoties vertinimo rodiklis: atlikta įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma „Slaptai“, inventorizacija.
2 užduoties vertinimo rodiklis: nustatyti ir, suderinus su Valstybės saugumo departamentu, ministro įsakymu patvirtinti saugumo zonas Energetikos ministerijoje.
3 užduoties vertinimo rodiklis: užtikrintas savalaikis dokumentų projektų derinimui pateikimas, gautas leidimas naudotis ĮIRIS, įteisinta darbo vieta Energetikos ministerijoje.
4 užduoties vertinimo rodiklis: pravesti įslaptintos informacijos administravimo mokymai, ministerijos darbuotojai supažindinti su teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiaus įslaptintos informacijos apsaugą ir nustatyta atsakomybe už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą.

 
Dabuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį
Taurutė Korlienė Vyriausioji specialistė 2.1. Užtikrinti savalaikį reprezentacinių prekių ir paslaugų įsigijimą.
2.2. Vizualinio įstaigos įvaizdžio gerinimas.
2.3. Atnaujinti ministerijos apdovanojimų tvarką.
2.4. Užtikrinti sklandų komandiruočių įforminimo ir atsiskaitymo už komandiruotę procesą.
2.5. Užtikrinti komandiruočių dokumentų įsigijimo priežiūrą pagal galiojančias taisykles ir tvarką.
1. Pateiktos protokolinės dovanos susitikimams laiku ir pagal poreikį, nupirktos kokybiškos prekės ir paslaugos, reprezentuojančios ministeriją ir jos veiklą (I-IV ketv.). Užsakymų reprezentacinėms prekėms pateiktų laiku rodiklio stebėsena (proc. nuo visų užsakymų).
2. Nupirktos floristikos ir interjero puošybos prekės/elementai pagal poreikį, reprezentatyviam Ministerijos įvaizdžiui gerinti (I-IV ketv.) pagal poreikį ir skirtą biudžetą.
3. Iki 2021-06-01 parengtas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos apdovanojimų tvarkos aprašo projektas ir pateiktas derinti.
4. Komandiruotės įforminimo ir atsiskaitymo už ją proceso stebėsena, teikiamos konsultacijos pagal poreikį. Teisingai pateikti komandiruočių prašymai ne mažiau 80 proc.
5. Komandiruočių tvarkos stebėsena ir ataskaitų teikimas vadovybei, finansinių rodiklių stebėsena ir analizė (I-IV ketv.).
Valdas Zibalas Vyriausiasis specialistas 2.1. Atlikti pirkimus laikantis 2021 m. pirkimų plano.
2.2. Kontroliuoti 2021 m. detaliąsias sąmatas pagal priemones.
2.3. Užtikrinti saugų ir savalaikį ministro vežimą lengvuoju automobiliu.
2.4. Užtikrinti sklandų ministerijos automobilių funkcionavimą.
2.5. Pagalba ūkio priežiūros darbuose.
1. 100 proc. atlikti pirkimai pagal numatytus terminus, neviršijant pirkimų maksimalios sumos. Nėra nukrypimų nuo pirkimų plano ir faktiškai atliktų pirkimų.
2. Neviršyti detaliose sąmatose numatytas išlaidas. 2021-12-31 dienai sąmatos neviršytos.
3. Pagal ministro poreikius nuvežti į posėdžius, susitikimus, oro uostą, komandiruotes. Nuvykta laiku, nėra ministro pastabų ir nusiskundimų.
4. Pagal poreikį laiku pateikti tinkamus kelionėms  automobilius darbuotojų komandiruotėms. Transportas vykimui į komandiruotes pateiktas laiku, vėlavimų nėra. Atliekama OVS rodiklio stebėsena 1 k/mėn.: Ministerijos darbuotojų nusiskundimų dėl transporto vėlavimo skaičius vnt. - asaichi.
5. Darbo sąlygų gerinimas. Vandens talpų apžiūra 1 k./sav. keitimas pagal poreikį. Kiti darbai pagal poreikį.
Alfonsas Martinkėnas Vyriausiasis specialistas 2.1. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti  viešuosius pirkimus,  pagal Energetikos ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintą ministerijos 2021 m. viešųjų pirkimų planą.
2.2. Kontroliuoti 2021 m. valstybės biudžeto asignavimus pagal priemones.
2.3. Aprūpinti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kancleriarinėmis prekėmis ir kitomis darbo priemonėmis.
2.4. Patalpų priežiūros kontrolė.
2.5. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimas.
1. Viešuosius  pirkimus vykdyti  viešųjų pirkimų plane numatytais terminais, neviršijant pirkimų maksimalios sumos. Neviršyta viešųjų pirkimų plane numatyta maksimali suma, nėra vėlavimų.
2. Neviršyti detaliosiose sąmatose, pagal atskiras priemones, numatytų išlaidų. 2021-12-31 dienai neviršytos sąmatos.
3. Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ministerijos darbuotojams. Prastovų dėl kanceliarinių prekių ar kitų darbo priemonių trukūmo - 0 val.
4. Užtikrinti darbo sąlygų gerinimą. Sutarties ir posutartinių susitarimų su VĮ Turto banku priežiūra ir kontrolė. Patalpų atnaujinimo plano vykdymas.
5. Užtikrinti savalaikį periodinį sveikatos patikrinimo organizavimą. Iki 2021 m. lapkričio 30 d.
Greta Lukoševičiūtė Vyriausioji specialistė 2.1. Atlikti archyvavimo paslaugų (įskaitant elektroninių dokumentų tvarkymą) pirkimą.
2.2. Surinkti duomenis apie iš viso per 2020 metus užbaigtų bylų kiekius.
2.3. Parengti 2022 metų dokumentacijos planą
2.4. Parengti 2020 m. dokumentų valdymo ataskaitos suvestinę.
2.5. Parengti ministro įsakymą, kuriuo keičiama Dokumentų ekspertų komisijos personalinė sudėtis ir atnaujinti komisijos veiklos nuostatus. Parengti ministerijos kanclerio potvarkį, kuriuo keičiami asmenys, atsakingi už bylų sudarymą ministerijos administraciniuose padaliniuose.
2.6. Vesti dokumentų valdymo apskaitą, parengiant atsakaitą iki kiekvieno mėnesio 15 d.
1. 100 proc. atliktas  pirkimas pagal numatytą terminą, neviršijant pirkimų maksimalios sumos. Nėra nukrypimų nuo pirkimų plano ir faktiškai atliktų pirkimų.
2. Surinkti iš skyrių informaciją kiek susidarė bylų 2020 metais. Šiuos duomenis pateikti LVNA. Pateikti iki 2021 m. kovo 31 d.
3. Sudaryti 2022 metų dokumentacijos plano projektą ir pateikti LVNA suderinimui. Likus 2 mėnesiams iki einamųjų metų pabaigos projektą pateikti LVNA.
4. Parengta suvestinė. Iki 2021 m. vasario 5 d.
5. Parengtas ministro veiklos įsakymas ir kanclerio veiklos potvarkis. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d.  
6. Ministerijos darbuotojai sukuria daugiau elektroninių dokumentų palyginus su 2020 m. Siektinas elektroninių dokumentų sukūrimo rodiklis ne mažiau 70 proc. Parengta ataskaita iki kiekvieno mėnesio 15 d. Ne mažiau 70 proc. visų užregistruotų dokumentų yra elektroniniai.
Simona Stankevičiūtė Vyriausioji specialistė 2.1. Smulkių siuntų gabenimo paslaugų pirkimas.
2.2. Asmenų aptarnavimo standarto parengimas.
2.3. Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas.
2.4. DVS kontaktų sąrašo peržiūra ir pasikartojančių įrašų taisymas.
1. 100 proc. atliktas pirkimas pagal numatytą terminą, neviršijant pirkimų maksimalios sumos. Įvykdyta per 2021 m. II ketv.
2. LRV patvirtinus nutarimo "Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimą parengti Energetikos ministerijos asmenų aptarnavimo standartą. Patvirtintas asmenų aptarnavimo standartas iki 2021 m. spalio 30 d.
3. Teikti siūlymus asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenai, rinkti susijusią informaciją ir atlikti vertinimą. Vertinimą atlikti iki 2021 m. gruodžio 31 d.
4. Peržiūrėtas ir ištaisytas visas kontaktų sąrašas. Kontaktų sąrašas atnaujintas iki 2021 m. lapkričio 1 d.
Rasa Mikšaitė Referentė 2.1.Pateikti informaciją vadovybei apie numatytus ateinančios savaitės LRS, LRV posėdžių, pasitarimų, komitetų darbotvarkes.
2.2. Padėti vadovybei planuotis ir sudaryti darbotvarkes, rengti susitikimus, padėti pildyti įvairius tarnybinius prašymus.
2.3. Organizuoti tarnybines komandiruotes.
2.4. Priimamojo veikla organizuojama orientuojantis į klientus (vidinius – vadovybė, darbuotojai, išorinius – svečiai, lankytojai, interesantai telefonu).
2.5. Ministerijos knygų tvarkymas ir priežiūra, ministerijos kontaktų sąrašai.
2.6. Reprezentacinių išlaidų panaudojimas ir apskaita.
1. Savalaikis informacijos pateikimas, vadovui nurodant - operatyvus informacijos paruošimas. Savalaikis informacijos pateikimas ministerijos kalendoriuje iki kiekvienos savaitės penktadienio darbo dienos pabaigos.
2. Laiku ir kokybiškai suplanuotos darbotvarkės, suorganizuoti susitikimai, prašymai pildomi vadovui nurodant. Dokumentai paruošiami per nurodytą terminą.
3. Laiku ir kokybiškai suorganizuotos komandiruotės ir su jomis susiję dokumentai. Dokumentai paruošiami per nurodytą terminą.
4. Pavyzdinis priimamasis. Vadovybės (viceministrų ir kanclerio) pavedimų vykdymas, etiškas ir paslaugus darbuotojų ir interesantų aptarnavimas. 0 Nusiskundimų/skundų (raštu).
5. Apskaitytos/suregistruotos knygos/ informacija pateikta ministerijos darbuotojams, ministerijos kontaktų sąrašų papildymas, darbuotojų informavimas. Kartą per pusę metų atnaujinti knygų sąrašus, informuoti darbuotojus apie turimas ministerijos knygas. Atsiradus pasikeitimams atnaujinti sąrašus. Raginti kolegas dalintis naujomis knygomis. Pagal poreikį atnaujinti ministerijos kontaktų sąrašus.
6. Teisingas reprezentacinių išlaidų panaudojimas, tiksli ir tvarkinga apskaita. Kiekvieną mėnesį rūpintis reprezentaciniais vadovybės poreikiais.
Arūnas Tepelys Vyriausiasis specialistas 2.1. Sutarčių pakeitimų pasirašymas el.parašu.
2.2. Viešųjų pirkimų modulio pilnas veikimas.
2.3. Darbuotojų prašymų procesas el.parašu.
2.4. Sutarčių atnaujinimas, viešieji pirkimai.
2.5. Energetikos ministerijos veiklos tęstinumo ir jam priklausančių dokumentų atnaujinimas.
2.6. Gerinti kibernetinę saugą.
1. Įdiegtas veikiantis procesas. 2021 m. kovo 31 d.
2. Įdiegtas veikiantis procesas. 2021 m. birželio 1 d.
3. Įdiegtas veikiantis procesas. 2021 m. rugpjūčio 1 d.
4. Atlikti viešuosius pirkimus pagal planą. 2021 m. gruodžio 31 d.
5. Atnaujinti dokumentai pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 2021 m. rugsėjo 1 d.
6. Saugos audito rekomendacijų įgyvendinimas. Supažindinimas su Saugos dokumentais ir atnaujintu veiklos tęstinumo planu. Pagal rekomendacijų įgyvendinimo planą. Stebimas OVS asaichi rodiklis.

 
Edvinas Federas Vyriausiasis specialistas 2.1. Atlikti trūkstamos ir pasenusios kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimus.
2.2. Atnaujinti ir išplėsti turimų ir naudojamų Office licencijų sutartis.
2.3. Dalinai automatizuoti kompiuterinės įrangos diegimo procesą.
2.4. Atnaujinti TEMPEST įrangą.
2.5. Inicijuoti ministerijos sistemų saugos auditą.
2.6. Sutarčių su paslaugų teikėjais priežiūra.

 
1. Atnaujinti pasenusią kompiuterinę ir organizacinę techniką. 2021-05-30
2. Atlikti pirkimą, išplėsti ir pratęsti esamas Office licencijų sutartis. 2021-06-01
3. Atlikti dalinį programinės įrangos diegimo automatizavimą. 2021-05-30
4. Atnaujinti ministerijoje naudojamą aparatinę ir programinę įrangą, naudojamą apdoroti įslaptintą informaciją. 2021-06-30
5. Atlikti esamų ministerijos sistemų galimų saugos spragų paiešką ir jų pašalinimą. 2021-05-30. Po audito rekomendacijų plano įgyvendinimas - stebimas OVS asaichi rodiklis.
6. Priežiūros gerinimas - analizė. Incidentų išsprendimo greitis (incidentų registravimo IS) - stebimas OVS asaichi rodiklis.
Darbuotojas Pareigybė Einamųjų metų užduotys  Pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai
 
Lina Šmočiukienė Vedėja 1 užduotis: Vertinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti rekomendacijas dėl jų tobulinimo.
2 užduotis: Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
3 užduotis: Užtikrinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 4 d. įgyvendinimą.
1 užduoties vertinimo rodiklis: nustatytais terminais atlikti 100 proc. vidaus auditų, numatytų energetikos ministro patvirtintame 2021 m. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plane.
2 užduoties vertinimo rodiklis: įvertinti, dėl kokių priežasčių nustatytais terminais neįgyvendintos teiktos rekomendacijos.
3 užduoties vertinimo rodiklis: parengta ir laiku energetikos ministrui, Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei pateikta Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos ataskaita.
Ingrida Kiškienė Vyriausioji specialistė 1 užduotis: Įvertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei teikti Energetikos ministrui rekomendacijas kaip tobulinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą bei vidaus kontrolę – atlikti vidaus auditus pagal energetikos ministro patvirtintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 metų veiklos planą.
2 užduotis: Stebėti ir dokumentuoti, kaip įgyvendinamos neįgyvendintos iki 2021 m. ir teiktinos 2021 m. vidaus audito rekomendacijos.
1 užduoties vertinimo rodiklis: laiku atlikta 100 proc. vidaus auditų, numatytų skyriaus 2021 metų veiklos plane, kurių vykdytojas skyriaus vyriausiasis specialistas.
2 užduoties vertinimo rodiklis: įvertinti priežastis, dėl kurių nustatytais terminais nebuvo įgyvendintos vidaus audito ataskaitose teiktos rekomendacijos.

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10