Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. 1-118

 

KLIMATO KAITOS VALDYMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klimato kaitos valdymo grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

        2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti jam pavestų uždavinių ir funkcijų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai politikos įgyvendinimo srityje vykdymą, teisės aktams, normatyviniams aktams ir techniniams dokumentams grupės kompetencijos klausimais rengti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus strateginius ir planavimo dokumentus;

5.2. analizuoja iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos rėmimo priemonių ir kainodaros įtaką šių šaltinių naudojimo plėtrai Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse;

5.3. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir vartojimo skatinimo, projektus;

5.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.6. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;

5.7. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;

5.8. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

 

___________________