Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                        PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. balandžio 12  d.

įsakymu Nr. 1-120

 

 

STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS

  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠAS

     I SKYRIUS

      PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių strateginio planavimo dokumentų rengimą, užtikrinti jų atitikimą įstatymams ir strateginio planavimo metodikos reikalavimams.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio (veiklos) planavimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų, viešojo administravimo arba ekonomikos krypties;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį strateginio (veiklos) planavimo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas; gebėti rengti išvadas, prezentacijas ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

 

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir organizuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) tikslų, uždavinių ir vertinimo rodiklių įtraukimą į Nacionalinį pažangos planą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną; 

5.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane (toliau – planas) numatytų, ministerijai, darbų (veiksmų) įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl plano keitimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (toliau – Vyriausybės kanceliarija);

5.3. koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir keitimą, stebi jo įgyvendinimą, teikia siūlymus ministerijos vadovybei;

5.4. dalyvauja ministerijos veiklos planavimo procese;

5.5. metodiškai konsultuoja ministerijos programų ir priemonių vadovus ministerijos strateginio veiklos plano rengimo klausimais;

5.6. rengia informaciją, reikalingą Vyriausybės kanceliarijos rengiamiems pasitarimams dėl strateginių tikslų, planuojamų pasiekti rezultatų, veiklos efektyvumo didinimo krypčių ir asignavimų limitų energetikos ministro reguliavimo sritims finansuoti;

5.7. pagal kompetenciją koordinuoja ir prižiūri veiklas, susietas su ministerijos biudžeto ir investicijų projektų planavimu ir atranka;

5.8. koordinuoja tarpinstitucinių veiklos planų ir su 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinimu bei jos įgyvendinimu susietų veiklų įtraukimą į ministerijos strateginį veiklos planą ir jų suderinamumą;

5.9. pagal kompetenciją, įgyvendindamas su strateginio planavimo procesu susietas veiklas, teikia duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS) ir SIS priežiūros registre MANTIS;

5.10. užtikrina atsiskaitymą už ministerijos plėtros programų įgyvendinimo rezultatus ir (ar) plėtros programų pakeitimus SIS;

5.11. užtikrina, kad būtų išanalizuotos ministerijos vykdomų programų tarpinės ataskaitos ir apibendrinta informacija su išvadomis ir pasiūlymais pateikta ministerijos vadovybei;

5.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis energetikos srities strateginio planavimo srityje bei šių institucijų darbo grupių veikloje;

5.13. pagal kompetenciją rengia medžiagą Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams;

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;

5.15. pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;

5.16. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;

5.17. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_____________________