Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-51 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-381 redakcija) TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – rengti teisės aktų projektus, vertinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) administracijos padalinių, kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų ir teisės aktų projektų, susijusių su 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu, vertinimu ir informavimu apie veiksmų programą energetikos srityje atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, ES teisės aktams, kitiems teisės aktams ir juridinės technikos reikalavimams, teikti išvadas dėl jų ir užtikrinti tinkamą atstovavimą Energetikos ministerijai teismuose. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties; 6.2. turėti teisinio darbo energetikos srityje patirtį ir patirties atstovaujant teismuose; 6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešosios teisės srities įstatymus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais energetikos srityje, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti teisines problemas, puikiai orientuotis Lietuvos teisės ir teisinėje sistemoje; 6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl Energetikos ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų; 7.2. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat kitų fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 7.3. konsultuoja Energetikos ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 7.4. atstovauja Energetikos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose; 7.5. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendrus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus; 7.6. atstovauja Energetikos ministerijai teismuose; 7.7. analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama Energetikos ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje; 7.8. pagal kompetenciją kartu su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos administravimą; 7.9. vertina kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo, vertinimo ir informavimo apie veiksmų programą klausimais projektus; 7.10. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu; 7.11. tvirtina Energetikos ministerijos dokumentų ir Energetikos ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą; 7.12. pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu; 7.13. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ______________________