Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 1-233 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-380 redakcija) TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas. 2. (neteko galios) 3. (neteko galios) II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų ir teisės aktų projektų, susijusių su 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu, vertinimu ir informavimu apie veiksmų programą energetikos srityje, atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, ES teisės aktams, kitiems teisės aktams ir juridinės technikos reikalavimams, teikti išvadas dėl jų, užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teismuose. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo energetikos srityje patirtį ir patirties organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus; 6.3 žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešosios teisės srities įstatymus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais viešųjų pirkimų srityje ir energetikos srityje, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti teisines problemas, puikiai orientuotis Lietuvos teisės ir teisinėje sistemoje; 6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. užtikrina ministerijos viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir ministerijos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka kitus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti; 7.2. rengia viešųjų pirkimų, planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais, planų projektus (pagal priemonių vadovų pateiktus duomenis) ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministrui; 7.3. kaip pirkimų organizatorius, vykdo prekių, paslaugų ir darbų, skirtų ministerijos poreikiams užtikrinti viešuosius pirkimus; 7.4. vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, procedūras; 7.5. rengia visų, per finansinius metus atliktų, pirkimų pažymas, ataskaitas bei skelbimus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Viešųjų pirkimų tarnybai, veda ir tvarko viešųjų pirkimų apskaitos registrus; 7.6. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje, pagal priemonių vadovo parengtą prašymą rengia ir teikia ministerijos viešųjų pirkimų komisijai ir vertinimo komisijai pirkimo dokumentų projektus, organizuoja techninį šių komisijų aptarnavimą; 7.7. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais priemonių vadovus, teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, ministerijos kancleriui, jo įgaliotiems asmenims, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 7.8. organizuoja informacijos apie viešuosius pirkimus, pagal teisės aktų reikalavimus skelbtinos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir ministerijos tinklalapyje, skelbimą; 7.9. rengia teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų; 7.10. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat kitų fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 7.11. atstovauja ministerijai teismuose, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo ir teisėsaugos institucijose, rengia medžiagą; 7.12. atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose; 7.13. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendrus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus; 7.14. analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje; 7.15. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir/ar atsakymus Europos Komisijai dėl ES teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta; 7.16. pagal kompetenciją kartu su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos administravimą; 7.17. vertina kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo klausimais projektus; 7.18. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus; 7.19. pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo laikotarpiu ir kitais neatvykimo į darbą atvejais; 7.20. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________