Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 1-193


TEISĖS SKYRIAUS
KALBOS TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) kalbos tvarkytojas (toliau – darbuotojas) yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kurio pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – darbuotojo pareigybė reikalinga ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir dokumentų atitikčiai lietuvių kalbos reikalavimams užtikrinti bei lietuvių kalbos konsultacijoms ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teikti.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (lietuvių kalba) arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų tekstų redagavimo darbo patirtį;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo, įforminimo ir raštvedybos  taisykles, kitus su valstybinės kalbos vartojimu ir dokumentų rengimu susijusius teisės aktus;
5.4. išmanyti administracinės, juridinės, ekonominės, mokslinės ir techninės kalbos specifiką;
5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti su savo darbu susijusią informaciją, rengti išvadas;
5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. užtikrina, kad ministerijos rengiami Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai, Lietuvos Respublikos energetikos ministro veiklos įsakymai ir jais tvirtinami teisės aktai, ministerijos kanclerio veiklos potvarkiai, Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai teikiami raštai bei dokumentai atitiktų lietuvių kalbos, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.2. savo viza patvirtina, kad suredaguoti dokumentai atitinka lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo reikalavimus;
6.3. siekdamas, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų vartojama vienoda ir suderinta terminija, kad ji atitiktų Europos Sąjungos bei kituose tarptautiniuose dokumentuose vartojamus terminus, konsultuojasi su Terminų banko tvarkytoja – Valstybine lietuvių kalbos komisija, padeda rengti Lietuvos Respublikos teisės aktų projektuose vartojamų terminų straipsnius ir teikti juos Valstybinei lietuvių kalbos komisijai;
6.4. teikia Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ministerijai priskirtų sričių terminų straipsnius;
6.5. dalyvauja ministerijos Terminijos komisijos veikloje;
6.6. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybinės lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais: aiškina Valstybinės kalbos inspekcijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose, specialiuose leidiniuose keliamus norminės kalbos vartojimo reikalavimus, diegia juos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų praktiniame darbe;
6.7. skyriaus vedėjo pavedimu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su kalbos tvarkytojo funkcijomis;
6.8. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus darbu.
_____________________