Strateginių projektų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas A lygis, 14 kategorija)

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos organizuojami konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas

Pareigybė:
Strateginių projektų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A lygis, 14 kategorija

Specialieji reikalavimai:
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties; turėti 1 metų darbo patirtį energetikos srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektoriaus, įmonių ir akcinių bendrovių veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, įmonių finansavimo principus, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) standartais ir veiklos dokumentais, žinoti branduolinės energetikos sektorių reglamentuojančius teisės aktus; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; gebėti nagrinėti ir taikyti teisės aktus, rengti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir išvadas, mokėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

Pagrindinės funkcijos:
rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų, reglamentuojančių strateginių energetikos projektų plėtojimą ir branduolinės energetikos politiką, formavimo ir tikslinimo; rengia strateginių projektų ir branduolinės energetikos politikos įgyvendinimui būtinų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų; dalyvauja koordinuojant Baltijos energetikos rinkos jungčių plano tikslinimą ir įgyvendinimą, branduolinės energetikos politikos įgyvendinimą bei bendradarbiavimą su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA),Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Branduolinės energijos agentūra (EBPO BEA) ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis; dalyvauja koordinuojant energetikos strateginių projektų plėtros politiką, siekdamas, kad būtų įgyvendintas naujos branduolinės (atominės) elektrinės projektas; dalyvauja organizuojant ir koordinuojant branduolinės energetikos infrastruktūros plėtrą Lietuvoje; atstovauja Lietuvą Europos Sąjungos institucijų sukurtose komisijose ir darbo grupėse branduolinės energetikos klausimais (ES Tarybos atominių klausimų darbo grupėje); rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų, siekdamas formuoti Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos energetikos sektoriaus klausimais, organizuoja Lietuvos Respublikos strateginių projektų įgyvendinimui būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise; palaiko ryšius su kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis; analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valstybės institucijų paklausimus ar pavedimus, rengia raštus, dokumentus, informaciją, ataskaitas, pažymas skyriaus kompetencijos klausimais; dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje; pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ar laikino nedarbingumo laikotarpiu; vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku):

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašymas adresuojamas LR Energetikos ministrui);
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu);
  • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą).

Dokumentai priimami iki 2012 m. gegužės 17 d. šiuo adresu:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilnius. Dokumentai priimami Personalo skyriuje, 916 / 917 kabinetai.
Telefonai pasiteirauti: (8 706) 64763 / (8 706) 64889.

Pridedama:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19